Հայ Զինվոր - Page 15

ÂÆì 41 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 î²ð²Ì²Þðæ²Ü²ÚÆÜ ¼²ð¶²òàôØܺð ÂáõñùdzÛÇ Ý³Ë³·³Ñ è»ç»÷ ³ÛÇμ ¾ñ¹áÕ³ÝÝ ³Ýó³Í ß³μ³Ã ÏñÏÇÝ ÷³ëï»ó, áñ ãÇ Ñ³ñ·áõ٠ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ï³ñ³Íù³- ÛÇÝ ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÷áñÓáõÙ ¿ ˳Ëï»É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ §ëï³ïáõë ùíáݦ: ²Ûë ³Ý·³Ù Ãáõñù³Ï³Ý ͳí³É³- å³ßï³Ï³Ý ÝÏñïáõÙÝ»ñÇ ½áÑÁ ¹³ñÓ³í Æñ³ùÁ, áñï»Õ 2015 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùμ»ñÇó Ãáõñù³Ï³Ý ½ÇÝí³Í ëïáñ³μ³ \+<9:;\99+; +9Ь:+9\+<8+<9:+<8Ӡ9 :8:+9+;8r"8|9 ::+<9:;\8:;\9 +:;+<:8rЬ+<8+<9 8|:8+<9+<8+<9 8:;9;+8r;+ 98|::8r 8\+2Ь9+<9+<8 8,:;\;;8|+<98r 9+<8+<+|+<98 ;99+<++2Ь::;\8<9+<9 +98<+<;8+;2 9;+<9;2 ::;+; ++9 +8|9Ь*|8l:8+<9+<8+<9 :\+::;\8<9:;\9*b +<9+<+8:<+<8+<9Ь+;+:9\+<98 ;:9\+<;8:;\9 + 9+<8+<+<9+<+8:<+2Ь8+<9 +|:;8:9\:;\8<9:;\99+;8|9 9+<:9+<88|;2 88|9+8:;P:\+<:;:+<8::Ӣ 9+<8* +,98+<;+<9 +;+<9:: :+Ь;+<9:8:;\9 + 9 9:;\:8|:+<98|9 8l;+<;:;\9 ;;++<8+<9Ь8|9;9+<:+<;:;\8<9+<9 99+<;+<::; ::+9\89+<9Ь+|:;8898<+<;<8 * 8l;+<;9+<9 ;:;\;+8|::+<98|9 98rЬ+<9+<8:;R 8<:;\;;+<9+<8 ;;++;8r 9<+|::;\99+;8+,9+ 9+<;;<:;\9 8<:;\;;+<8+<9 9\+8+<:+<;:;\8<9:;\989:;\998|:8 8|;+<;9+<9 ;;++;8r 9\+8+<:+<;9+;8r 9+:9:+8 + +|:;8+<;;8r 9+:|* 8,:;\;;8|+<9 :\+<:;+<:: ++<:|+<8;<+8:;R 8|9;9+<:+<;:;\8<9+<9 ::+9\89+<988+<9 +|:9+ +<:<; ;|+<8+8:;R +<9+ +|:;8898<+<;<8p:;+2 9+<9+<:+9\+8:;R 9:::;\88|;2 +9+;+|+<88|;9+Ь;8r :+9\+<;|:8:;\98 +:;::\+<* :\+<99+<9:: :;9;+<9; 8:+<99+<9+<;|+<8:+9 98|+<99 9 9:;\:8rЬ;+<9\+<;+<8+<9 9+<8+<:+<8:;+9+;8 8:;<8p+;8;9+;8 9+<:9+<::;+<:\+:* ;+<8<+<;8 * :+2Ь:;\+9+<9 +,;+<8|+<9 8,:;\;;8|+<98r 9+: :8|;8|+2Ь9:;\9 8l;+<;:;\9 * +9+9:;\9 ;|+<::+<;<8r :<9+<9:+2Ь;+<;:+<8 :\+<:+;+<+98r 9+:r +9 8l;+<98r 9+:9 9:;\:8|:+<98|9 :8|;8|+<9:;\9 * 9 9:;\:8|:+<98|9Ь8l;+<;:;\9 8|; +<8:8|::;\8<9+<9 +,98+<;+<9 :;R +;Ь:8|+<+8 ;<+<98+<9:;\9 +9 9|+9\;+8 98|+<8+<9Ь+<:+<9;<;8 :;8 9<+|::;\9 + 8l;+<98|;2 98|9:<* 88rЬ+<9+<9 +,;+<+<8+<9 8<+;+<89\+:;\9 +8* +L+<9Ь;+998|;2 98|9:<* +9+9Ӣ 9 +<9+<+|:;8+<8;<:;\8<9:;\98:L+<;:8|;2 8:;<8r +;8;9+;8r 9+: +<99;+<9 +<;9<;9+<8+<;++<88r + 9+<:+8 :; 8,:;\;;8|+<9 ;+<8<+2Ь;:;\9 8|; :+<+9+<8+<9+<99 + 8+<::;\;<:;\9 8:;<8p+;8;9+;9 :;R +,98+<;+<9 9<+|::;\9 +9 +::\+88,:;\;;8|+<98p8+<:+<8+<:\+<9:+<8+<9Ь98;::;\99+;88+<+9+<8+;:\:;\8<9+<9 +|;:9+<98|99+;8|;2 9 9:;\:8rЬ:+<98|9 8l;+<;8r :+<;+<8;8 +<++<:+<+|;+8:;\9Ь8,:;\;;8|+<98r 9+<:9+<8;<:;\8<9+<98 +;+:9\+<989+<9:+<;+<;+;<* 8,:;\;;8|+<98r +<;:9+<8+<9Ь:\+<;:;9 + +<:|+<8;<+8 :8|;8|+<98|9 :;R 8l;+<;8|9Ӡ9;+2 8::;::* 8,:;\;;8|+<98|9 :\+:; :<+ :;*+:+<+9+<8+<9 +|:;8:9\:;\8<9:;\9 :8:+8:;R 9:\+<:+2Ь8:: :;*+ 9+88r 8<:;\98:::;\8<9:;\98*|: ;:9 +;8;9+; 9+<++<;+<::; 88|8:9+:;+; +9Ь8:;:;\9 :;:\+:+8r 9+<:9+<8;<+9 +,;9\+<9::+2Ь9:;\9 8+<9 :;*+ +<98 +;8;:;\9 :+<+9+<8+<9 +|:;Ь8:9\:;\8<9:;\99+;8r +; 9:+<8:;\9 +9 8<+ 8|;+9;0::+<9+r + ::\+<:9:;\9 +<99 ++:\;:;\9 +;8,:;\;;8|+<9 :;\98r 89+<9:;2 :+<99+<9 :8rЬ;8|+<98r *3S 89+<9:;<* 8l;+<;8r 9+: +<9;09;+<9 8<:;\98 :<+9 :+<88|: 9+<:9+<8;<:;\8<9:;\9 :;\9+Ь9+<8 8|; 9+<;*+<9 +;8;8r ::\+<:9+<88|;8r :+;+<;2Ь9+<98*b 99+8 + +;+:9\+<988,:;\;;8|+<98r 9\+8+<:+<;8r +<9: 9+<9:+<;+<;:;RЬ8<9:;\98 99:<+;2 9+,88r +,9::+<9+|:;\8<9+<9Ь8:;9;+:;\9 8l;+<;8r :9\:;8|;2 9+:: :;8r +,+l9Ь9 +8|9+8 + +<;:+<9+;82 98|:: +|:;\9+<;+8:;R 9+<9Ь:::* 9+9\+<+;+8:: 8,:;\;;8|+<98|9 8|; +;8;8r :+2Ь;+<8;+<98|9 +<9:9\:|+<8+<9:;\8<9:;\98 8+<8:+8:;P* 9+;;8|9 +|:;8+;8|9 98|:|+<9:+8:;R 9+<9+<;8l;+<;:;\9 8<:;\;;+<8+<9 +8|9:;\8\8r 9+;8+<9:;RЬ8<9:;\98 8<+;*: :;\98r +<98 :\+<:9|+<:9+; :;:9;:+<98|9 8l;+<;:: * :<+9 +<:|+<8;<8r 8<:;\;;+<9+<88+<9 :8|;8|+<9+<8 8|;+9;2 9+<9;+9+<88|;<9+;8|9Ӡ9:::;\88r 9;:|+<8+<9;:;\9 8|; 9+;8+<9:;\8<9:;\988,:;\;;8|+<9 +<;++<;+<;<9:;\9 + +<9+:+9R 9+<8Ь::9R 8<:;\;;+<9+<99+;8r :\+<9::\+<9:;\8<9+<9Ь+<99;+<8\+9::;\8<9+<9à+,899+<9: + :; +,998 :\+<:;+<::::;\9 ++<98:;\8\+<9+<8 8l;+<;:;\9 ;+<98r :; +;88|;8+:;\;: + +8+8 8|; :+;+<9:8:9\:;\8<9:;\98|;2 * 9+:+Ь9+:+ +<:+88r :;R +<:+88r 8:9\99:;:9::;\9 + ++:\8p9::8:+2 :;R 8,+9;+<9Ӣ +L9+<8+<9+<+<; +;+:Ь9\+<98 :<8r ;<+<98+<9:;\9 +:;\;: 99+<8 8+<9\8|;2 *9+<9:9:+8 +:;\: +8|::;+8r 8+<;+|+<:8|9|+<8:;\9+,9+ 8|:8 :\+<:9|+<::: 9+2 +|:;88r + +;+8 *|8l:8+2Ь9+<8+<9 :\+::;\8<9+<9*b ++9 :\+<9;+<;8|9 9+<:Ь9+<88|;2 88|9+8:;R ;+<;:+:<+<8+<9 99+<;;9+;8* 98rЬ+<8\+<9+<9+<8 8|;+9 9+<9:+<;+<;+8:: *|8<:;\;;+2Ь9+<99+;8r :\+<9::\+<9*c +,98+<;+<9:;\9 :+<8+<99Ь9+<:8+<9:;\9 +9 :; :+2 :8|;8|+<9 :<+ * 8|98+2Ь9:;\8<9:;\99+;8r ;;8|9+<8+<9:;\8<9+<9 :;+;\+ 9+<;;0+<9::+9R :<8+38l;+<;:;\9 8,:;\;;8|+<98r ++<:8<:9\+<8+<9:;RЬ8<9:;\98 9+:+<:\9+:;\9 + 9+<* 8l;+<98|9 :;R :+<;+2Ь8+<9;:|+<98r 98|+2 +<++|+<9+<8:<:;\8<9+<98 9+2Ь8+<+;:+8:;R 9:\+<:+<89+; +,98+<;+<9 8:;+<;2Ь9:;\9 + 8+<:\+;8 :L+<;:8|;2 8:;<8r 98|+<:\+::;RЬ8<9:;\99+;8r 9+: :;:9; 8:;\;:r 9+<8+<::;\8<9:;\99+;:;\9+9 * 9+<9+<;::;\9 +9 8l;+<98r +<98+<;9+2Ь+,998r 8:9\98|;2 :\+<:8\+<98|: |:;<9+;8r 8<:;\8+2Ь;<:;\98|;2 9+:: :+<;+<8+<9;:|+<9:;\9 8|;+<9+<8+<9Ь+|:;8:98r +<+++;<:;\8<9+<9 +<:+8+<;<:;\98 :;:\+:Ь+8r +<;+|+8+<8+9 98|+<8+<9 +|+<;:;\98 8:;<8r +<:+2Ь++<9:;\9 +;R +<9+9 +|9:: :+<:\+<8+9 +,:+<+8r :+Ь8\8|98 9:8+8:;R 9+<9+<; 9 8+:8+<98r :;\8\+;8 :8rЬ;8|+<8+<9 +<9+<:\+<:9+;:;\9 +<:\+2 +;R 88|+2Ь9+<9:;\9 9:;\99:\+: 8|98+<9:;\8<9+<9 +;+9 ::;\9Ь98|9+;8|9Ӡ+L9+<8+<9 + :; 9+<8+<98|+<8+<9 * 9+<8+<8rЬ;+<99+<9 +<9: ++<98|9;8|9 +<99+<:9 :<8r 8+<;:9P99+<8 9+<* 8l:;+<9+88 :;8r 9+: 8,:;\;;8|+<9Ь+<98|:9+; +<:+<:r :+;+<8+<9+|9+;2 8|; :+<:8<+2Ь;+<;<+<8 9+<;+<+;:;\8<9:;\99+;8 +,98+<;+<9 :;P8,+8 +,:8|:8 :\+<99+<9+<::;:+8 +9 9::+<8+0;;+;8r 898<+<;<;:;\9 ++::\+<99+; ;|:8+<9+<8+8*:+;+<8+<9+|9+8:;R +8|:+<9+<+|8|:+<8+<9 9+<;+2Ь+;:;\8<9:;\99+;8 +,:+88|9* 8l:;+<9+88r +9+;+|+:8rЬ8+<98r 9+<8+<;+<;9 8|; 8<:;\;; +|:;8898+;::r 9+:;99+<;8:;\9 + +|+<++<9:;\9\8r 98|9+<;+<;:;\8<9+<9Ь9+<;;<8 :;8r ;+|9:;\8<9+<9 8|:;+<9+8+<8+<9 +|+<+88+<:+<;:8r 8,:;\;;8|+<* +<99:+9\8|;2 +9 9:;\8+2Ь9+;8,++ 9 9:;\:8|:+<98|9 :8|;8|+<9:;\9 * 8<++ 9 9:;\8rЬ:+<98|9 8l;+<;:;\9 8|; +:;;+;8r 9+;8+<9:;\8<9+<9+;+:9\+<98 ;|:;9<:;\9 + ::2 98|+<99 8:;\8+8 8,:;\;Ь;8|+<98r +<++|+<98|9 +<9::+<9+|:;\8<9+<9 +;8;8p:+<;+<8;+<98|9 +<9:9\:|+<8+<9:;\8<9+<9 :;:99+<;;<+; +<98 9+<* 9+<:9+<88|;2 * 9:;\998|:8 +|8Ь8+<::; 8+<9\+<;<:9R 88|9+8 :+<;+<8+<9;:|+<9+2Ь98|9 +|:;8898<+<;<9+;:;\9 8,:;\;;8|+<98r 9\+8+2Ь:+<;8 ;+|:::;\9 + :8|;8|+<98r 9:;\;:r ::+9\8:+<8Ь98|:|+<++|+<98|9 +<;+ 8|;+<:8|9|+<88|;2 * 9|8:;\9Ь8+;:\:: 9+9::;\9 ::;\:+<9+;8|89+<9 9+<8+2Ь::;\8<9:;\99+;8r :;+<* +<9:+:+8:: 9:;\998|:88l;+<;8r 8|98+<9:;\8<9:;\99+;8r :9\:;9+;8+,9::\8|:::* 8+<;+88r + ;|+<::+8 :; 8,:;\;;8rЬ+<9 :+<+9+<8+<9 9+;8+<9+<;<:+<8:;\8<9:;\9 :;\98p:8|;8|+<9:;\9 * 8l;+<;:;\9 8<:;\;; +8|9::;+<8+<9Ь9+;8 +|:;8:;\9 +9 +,+;+:|+<98r +<9+<8:;\9 +,9Ь8+<;+<9 9:;\::: :+<+9+<8+<9+<9 8:;\9+9+2 ;+2Ь8<+<;:;\9 8|:8 9 9:;\:8|:+<98|9 88|:\;:::;\9 +<99Ь9:;\998|:8 8|9;9+<9::<+<8 9+<9;+<:\+::;\8<9+<9Ь9<*+<:<+<;|:: +9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,9+L+<+|;+<: 9 : ::+:9+,9+,:8+9:+9+<9:9+,8+,; +,; : ;L8,9+,9::;\:+<::+<98 8l;+<98|9Ь*|::;\*b 8:;8+<98|:<9+;:<8r 9+<:+<8+<;+<;8p::;\:+<::+<98 8b ;+<98r 9 +: *|::;\*b 8 :;Ь8+<98|:<9+; 9 +<:+<8+<;+<;+8:;R : +;+<+;9+<8+<9+<8;<:;\8<9:;\99+; :<8r : +<;:;\9 +" 9: 9+<:8|9Ф&ԆFV2 #b ;2 :;\;<+<9+<9++:8r 8R +<9+<9+<89+<9:9+8 + :+ :+<+9+<:+898|8+<8+<9 9 +2Ь9+<+|:;8+<8;<:;\8<9+<9 +|8:: ++<99+<98|9 +|:;Ь8+<8+<8:;\8<9+<9 : 9;;+9 +" 8+;:+<9+; ; :98|989 8|9+;<9+9; ;|+:;:+<;8|9Ь8b ;+<98p:\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9 +<8+<;+<;* ;8|+|+<+8p+|+9+;+<8 9 ::+99 ++99\+<98 9 +<9:+<;+<;+8+;* : ; 8b ;+<98 ;2 +<98+<9:;\9 + : :;\:+<::+<98p3 8 :;8+<98|:<9+;8r 92 +:;+;9+<9Ь9+: ::;R0:\+<99+<9+<+|8|; : ::;+<+|;+8 9+<8+<;+<;8 :2 +;9::+<8+;<;+8 8 :;8+<98|:<9+;8r ;+<9+<88 *99+<;+<::; +r 99+<9 8R +<98+:9+;8* +<9;099+8 + ;* :; 8|;+9; ; 99+<;8+8:;R +9 9+<* 8:;Ь8+<98|:<9+;8r +<;:+<+;:;\8<9+<9 +r :;8898<+2Ь;<:;\9 9+;+|;+<::+8:;R 99+<;+<::;:;\8<9:;\9898|9:<++: 8l;+<98r 9 8+<:9+<9 88|;+<:::9P++9;8r :+<9|+<:;8r : +<99+<9+<;|+<8:;\99+;8p:\+<:9|+<::: +|:;8+<;;8 +<:+<98\9 8+<:8+<8Ь:8s +B +<9;<*+<99:\+:#R8p8r +2 :\;8|88|9 :R +<:Ь8\+<98|:|:;<9+;8r 9 +9\9+<;<9+<9 :+;+<+;9+<8::\+<:::9R : ;:9:;\99+;8r 9 +<9+<:+;:::;\9::;\:+<::+<98 9 +<9+;2 +<9+ +;8;8|9 + +9; :+2Ь9|+<:+8:;R :+<99+<9+<;|+<8:;\98 * : 8:+;2 :039+;8r 9+<:+<8+<;+<;:;\98+9 99Ь9+<8;;+8|9 9 +<9:98r + +<;9<+<:* : ; : :;RЬ:+<::+<98 +<:+<;:+8 + :\+<99+<9+<+|;:: 9+2Ь8+<:+::+<8 9+<9+<8+<;+|+;8r 9+<:+<8+<;+2Ь;:;\98 8l;+<98|9Ӡ8l;+<;8 :8:+8 + 9:::;\88p+<++<:+<+|;9+<9Ь+|:;8:9\:;\8<9:;\988l;+<;8r :+<;:<+<:\+: 9 +<9++<; +,8+ +" +<+8|9Ь9+::;\::+<:+::;\8<9+<9 9 +<9:+<;+<;+8 + * :;8l;+<;8r 8 +<:+<:+<;+<8+<9 : ;\8\+;8 : 8:+8 + 9Ь*|8l:8+<9+<8+<9 :R +::;\8<9:;\9*b +2 9+<+8:<+2Ь8+<9 8 9+<::;:;\98|;2 + ;8;8r 9 9:;\:8|:+<98|9Ь9:::;\8 ; +<9\+<;8r +2 ++<:+<+|;9+<9 +r :;8:9\:;RЬ8<9:;\988 :: :;:9 :+9\+8:;\8<9:;\99+;8|* 9:::;\88p+<++<:+<+|;9+<9 +|:;8:9\:;\8<9+<98 9+<:9+<8Ь;<:;\9 + 8b ;+<;8r 8 +<:+<:+<;+<8+<9 +<9+<88|*;;++<8+<9 ;b +99+;+|+ +:;+<:|:8+<:9+;8p9::3 * + 8|98+<:+<9:9S+L+<;<8r +2 9+ 9:::;\88r +<++<:+<+|;9+<98+<:|+<8;<:;\9 + 9 +<* +" 99 +r 88+<::;+<8 8 :+<88rЬ;<8|+<9* :;8 +<:8|+<9+<;:+<89+; + 9 +<:;<9:;\99:::;\8:;\9 : +9\+<8+<9:+<8 8l:B + 8|;;+;8|9Ӡ9:::;\88r +<++<:+<+|;9+<9 +|:;8:9\:;\8<9:;\988+<;:9R + 9 ;:|+<++<;9<+<98|9 8 8|9+8 8l:B ++9:\+<9;+<;:;\9 8|9 9 +<9:98r + ; + +<;9<+8*9 :8:+9+;8r8p8 8b ;+<;8r 9 :::;\8 ; +<9\+<;8r 9 :;\;:r : +;0:; 8b :B8:\+<9::\+<9+<8+<9 +2 9;:;\8<9:;\99+; + +<;92Ь;+<;<;+8* :\+<:;+<:: +8|9+<+|;+<:+8:;R 8l;+<;8p8+<:+<:+<;+<8+<9 + :;;+;8r +r :;8:9\:;\8<9+<98*0:L+,9:: 9+,8,+; 8