Հայ Զինվոր - Page 12

ÂÆì 4 1 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 غðúðÚ² кðàêܺð ø²æ زðîÆÎܺðÆ ¶ º ð ¸ ² ê î ² Ü À ² ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÍÝí³Í ¨ ٻͳ- ó³Í ë»ñáõÝ¹Ý ³ë»ë ѳïáõÏ ³é³ù»- ÉáõÃÛ³Ùμ ¿ ÉáõÛë ³ß˳ñÑ »Ï»Éª ß³ñáõ- ݳϻÉáõ, ѳí³ëï»Éáõ ѳÛÇ ³ÝÏáïñáõÙ á·ÇÝ, Çñ»Ýó å³å»ñÇó, ѳÛñ»ñÇó Ñ»ïá ·ñ»Éáõ ÙÇ Ýáñ Ñ»ñáë³Ï³Ý ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝ: ²ñ³ ²ëñÛ³ÝÇ å³ñï³¹Çñ ųÙÏ»ï³ÛÇÝ Í³é³Ûáõ- ÃÛáõÝÝ ³Ýó»É ¿ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý μ³Ý³ÏáõÙ: ܳ ³ÛÝ ù³ç ½ÇÝíáñÝ»ñÇó ¿, áíù»ñ Çñ»Ýó ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ- Ý»ñáí ϳë»óñÇÝ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ɳÛݳͳí³É ³·ñ»- ëdzÝ: ²ñ³ ²ëñÛ³ÝÝ ³ñ¹»Ý ½áñ³óñí»É, í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ ѳÛñ»ÝÇ ø³ñ³ÑáõÝç ·ÛáõÕ, Çñ ûç³ËÁ: ²ñ³Ý ÏñáõÙ ¿ Ñáñ»Õμáñª ²ñ³ÛÇÏ ²ëñÛ³ÝÇ ³ÝáõÝÁ, áñÁ ½áÑí»É ¿ 1993 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 3-ÇÝ, ´»ñÓáñÇ ÙÇç³ÝóùÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ×³Ï³ïÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ²ñ³ÛÇ å³åÝ áõ ï³ïÁª ²Éí³ñ¹ ¨ Úáõñ³ ²ëñÛ³Ý- Ý»ñÁ, ³Û·ÇÝ»ñáõÙ μ»ñù áõ μ³ñÇù ëï»ÕÍ»- Éáí, ÑáÕ Ù߳ϻÉáí »Ý ½μ³Õí³Í: ²Ûë- å»ë »Ý Ýñ³Ýù Ù»ÕÙáõÙ ëñïÇ ³Ý³Ýó ó³- íÁ, áñÝ ³ñ¹»Ý 23 ï³ñÇ Çñ»Ýó ³Ýμ³Å³Ý áõÕ»ÏÇóÝ ¿: Üñ³Ýù ³Ûëï»Õ Çñ»Ýó áñ¹áõ ÑÇß³ï³ÏÇ ÇÝùݳïÇå ³ÝÏÛáõÝ »Ý ëï»Õ- ͻɪ å³ïÇó Ï³Ë»É Ýñ³ ٻͳ¹Çñ Éáõ- ë³ÝϳñÁ, ï»Õ³¹ñ»É Ñ»ïÙ³Ñáõ ëï³ó³Í Ù»¹³ÉÝ»ñÁ, å³ïíá·ñ»ñÁ: ÆëÏ ï³Ý ³Û- ·áõÙ, ͳé»ñÇ ßí³ùáõÙ ó³ÛïáõÙ ¿ ²ñ³- ÛÇÏ ²ëñÛ³ÝÇ Ñáõß³ÕμÛáõñÁ: ÌÝáÕÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³Í ÑÇß³ï³ÏÇ ³ÝÏÛáõÝáõÙ ³í»- ɳó»É »Ý ݳ¨ ÃáéÝÇÏǪ ²ñ³ÛǪ ½ÇÝíá- ñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ¨ å³- ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï óáõó³- μ»ñ³Í Ëǽ³ËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ½áñ³Ù³ëÇó ëï³ó³Í ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý å³ïíá·ñ»ñÝ áõ §Ø³ñß³É ´³Õ- ñ³Ù۳ݦ Ù»¹³ÉÁ... ²åñÇÉÛ³Ý Ë³éÁ ûñ»ñÇÝ å³åÝ áõ ï³ïÁ Çñ»Ýó ï»- ÕÁ ã¿ÇÝ ·ïÝáõÙ: ²ÕáÃáõÙ ¿ÇÝ Ù»ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ³- Ù³ñ, ³Ù»Ý ½ÇÝͳé³ÛáÕÇ ½áÑí»Éáõ Ù³ëÇÝ ÉáõñÁ Éë»- ÉÇë ÙÕÏïáõÙ ¨ í»ñÑÇßáõÙ Çñ»Ýó ó³íÁ: ä³ï»ñ³½Ù³- Ï³Ý ûñ»ñÇÝ Úáõñ³ å³åÁ μáÉáñÇó óùáõÝ Ù»ÏÝ»É ¿ Ãáé³Ý Ùáï, Ï³Ý·Ý»É Ýñ³ ÏáÕùÇÝ, ù³ç³É»ñ»É ¨ áõÅ ïí»É Ýñ³Ý: ²ÛÅÙ ¿É ѳÛñ»Ý³ë»ñ ¨ ù³ç³ñÇ Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ·»ñ- ¹³ëï³ÝÇ ³í³·Á Ñå³ñïáõÃÛ³Ùμ ϳñ¹áõÙ ¿ ä´ N ½áñ³Ù³ëÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, ·Ý¹³å»ï ². âÇÉÇÝ·³ñ- Û³ÝǪ ²ñ³ÛÇ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í ßÝáñѳϳɳ·ÇñÁ. §...ÞÝáñÑ³Ï³É »Ýù Ó»½, ٻͳñ·á ²ñÙ»Ý ¨ ²ñÙÇ- ¹³ ²ëñÛ³ÝÝ»ñ, áñ ÍÝ»É ¨ ¹³ëïdzñ³Ï»É »ù ѳÛñ»- ݳÝí»ñ ¨ Ýå³ï³Ï³ëɳó, Ëáѻ٠¨ ϳñ·³å³Ñ, ÁÝ- Ï»ñ³ë»ñ ¨ å³ïí³ËݹÇñ, í×é³Ï³Ý áõ ³ñdzϳÝ, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ëϽμáõÝùÝ»ñÝ áõ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ѳñ- 12 ·áÕ áõ å³Ñå³ÝáÕ ½³í³Ï, ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³Ûáñ¹Ç, áñÁ μ³ñáÛ³Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý μ³ñÓñ ѳïϳÝÇßÝ»ñáí, ³½- ·³ÛÇÝ ³Ùáõñ ³ñŻѳٳϳñ·áí ù³ç³ñÇ Ù³ñïÇÏ ¿: ²åñÇÉÛ³Ý ù³éûñÛ³ å³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝóóùáõÙ Ó»ñ áñ¹ÇÝ ³Ý³éÇÏ å³Ñ»ó Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»- ñÁ, ¹ñë¨áñ»ó Ñ³Û ½ÇÝíáñÇÝ í³Û»É ϳÙù áõ Ù³ñï³- Ï³Ý á·Ç, Çñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝ»ó³í ѳÕÃ³Ï³Ý ·áñÍá- ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ¨ ³å³óáõó»ó, áñ ³ñųÝÇ ½³- í³ÏÝ ¿ Çñ ÷³é³å³ÝÍ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ: ²ñ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ Çñ ½ÇݳÏÇó ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ³å³óáõó»óÇÝ, áñ ³ñ- ųÝÇ »Ý ѳÕÃ³Ý³Ï³Í ë»ñáõݹ Ïáãí»Éáõݦ: γñ¹áõÙ ¨ ѳٻٳïáõÙ ¿ 1993 Ãí³Ï³ÝÇÝ ·Ý¹Ç ¨ ·áõÙ³ñï³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñ, ÷á˷ݹ³å»ï ¶. Ø»ÉùáÝÛ³ÝÇ ¨ ϳåÇï³Ý ². سñïÇñáëÛ³ÝÇ ·ñ³Í ïáÕ»ñÇ Ñ»ï. §²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ³é³çÇÝ ûñÇó å³ñï³- ¹Çñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³Í ²ñ³ÛÇÏ ²ëñÛ³ÝÁ Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍ 9\:;\8<9:;\99+;8r 8\+<9+<9+<8+<:<;8r + 898+8 8|; ;+<:|:;\8<9+<9 +<998:;\9 :+|::Ӣ 9 9:+<99+<99+;8 +L+;9<:;8r 9+<;++<:8|;+<8+<9 98|:|+<9;<;8:\+<9::\+<9+88|: +;:*:;+8 + 9+<9 +8|9::;8|9 :+<9+8 +<992Ь9:;\;+<;<:;\8<9:;\9 * 9+<9;+9+<:8|;:;\8<9:;\9Ӡ9+<:9+<8;<+8 + +<+9+<8<8|: 9+<;:+;8|* 9L::<+<+8r +<;Ь9<:;\9;8r * +|9:;\9\8r +<++<:+<+|;9+<98 +L+;9<:;8r 9+<;+<:+2Ь98|9 9|+<8+<:8r :\+<9::\+<9:;\8<9+<98 ;,+<::; :+;:|8|98|:8\+<9+<9+<8 +8 +,;+<98|88 8+<9; :8|;+<::;:+8 + * +:9:+8;+<:|8r 9+<9::Ӡ9+2 8:::;\9 +; 98|9:<* +<;9+<9 :+;:|8|9 8+<8<8|88* 9+2Ь:+<:+<8:: 9+; 9+<9\8<+<9+<88|9 * +<++<::;\8<9+<98*c+:;+<;<;:+8:;R ;;8 +; +,;+<9 :\+<:\8|9 + 9+<99<9+8 8|;::+<;<+<8 *|9+<;9+<8 +L+<9\;+<99+<9*b 9+++<88 :\+<:\8 :<8p8+<;:9\+<;<+8 +::\+8 9:\+<;::;\8<9+<9 * :;\;+<8:;\8<9+<9Ь+<;;<:;\9;9+;8 9+<9:;\;+8 + 9+++<88 * 9:;\+9:;\9;::Ь+<:+8+,;+<98|88|: :+|8|9 +,;+<98|: 9+: + : ;+:;\: :;+8\88<::: 8:;\8+8 + 8+<;:9R +9 +<9::;\9+: 9+<9+|8|:: 88|9+89 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,9++<98|+8 :+<9+<99+<98 +,;9+<:8|;8r 9+<;+8r 9 +<98+<9+9 +|9:;\9\8|;2 + :+;Ь:|+;: + +:;+<;<;:+8 ::;\9 + :+;+<++<;9<+8 :\+<:::+|;+;:: 99:;9+<8+<8+<+|;+;::Ь:;R *|9+8::9 ::+;|+<99+<9*b 9+++<88 8;8;8|9Ӣ +;8|:+<:+<;+8 +8|9::;+<8+<98p89:+<98|;:;\9 + 9+8+<;<+8 9+<9;8 +,9+;+<98|8 :+<9+<99+<98 :\+<9+::+<+:;8p::\+2 + +,;;<+<89+<9 :\+<:+;+<+98r 9+<:9+<88|;3++<98|+88 8+<:+<9:;\8<9+<9 :8:; ;;+;9 +8 :|+;9:;\8<9+<9 + 98|9:;\9 *|:8+Ь:;\9 98r ;|:;; +8\:+<; +; ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 +<++<: 89+<9;8|;2 98|+<9+|+<98|;0+<9;<:;\9 +: 8+<:+<;:;\9 +8|9::;+<8+<9 8+<;+|:;\8+<9:98v ;9:;\9 +<;8<9+<9:;\9:9::;\9 9+<9+|::+<9:;\9 +: :+8\8|9::Ӣ +,98+<9:82 98|:|+<:+<9; :+<;+; 9+<::Ь;:;\8<9+<9 * 9:+<8+8+<8+;:\8r ;++ 9+<:+<8+<88|;2 :9\+<9+; :;:9;2 9+: :\+:; +8+<;:9\+<9+<: 9|8|9: ;|:89+<;+<+;:+8 9:+<8:;\9 +8v +<9+<88 88:;\9 + 89+<9Ь;8|: 8+<:+<+|:;\99 9;:|+<98v +;8|:+<:+<;+:;\8<9+<9:" :+<;8|9 +<9;2 9+:: 9+<:8+2Ь;<+6 +<9+<88r ::+<8 ++<:+;8 9+<: +9 * +<9;|:8+<;8|9+88v ++<:9:;\9 +: +<:+2Ь:+8 8|9;9:;\;:;\99 8+<;:9\+<9:;\9 +: 9|8|9: :+<;+;+8 9+<;+8+<9;2 : ;R +<9+9+2Ь8+<;*:;8 +<9+<8+<98|9 898+;9+; +: 9<+:; +;:;\9 +9\:; :\+: 9+<;+<++<: :;P9:8|;:+<8 :;:9; 8:9\;8|+ +9 8<++ :;\;+<8:;\8<9+<9 8<++ :8;:;\8<9+<9 :\+<9+;8|9Ӡ+8|9::;8 ::;\9 +:+;+<++<;9<+8+,:\;8|88p8|9Ь89:;\9+: +; +8|;;+;:;\9+8|9; 898+;9+;:: 98p8+<: 99+;<8|9; :+9\8 :+Ь9\8|9Ь:;\;+<8+<;<+<9;8|;+<; 8+<9\+<9R 8+<:+2Ь9:;\8<9:;\9 9+<9\8<+;<8|9;9+8 +8 +|8|9+;:+2 8\+<9828|9 99:<+;6 *|:+<+rЬ9+<:\*b8,99+<98|9 ;r :;9<:;\9+; 9+;8:;\8\+8 9+<98+2Ь8+<9 : +<;+<8;9+; +" :RЬ;8|89+<9 +<9+ ; ;+;8 + ;Ь+; :<+9 :|9:|:8r 98|9:Ь9\:;\808<9:;\98|;3 :+<88r:+<+|9+<:\8r + +|+<;<:;\9:<8+<; ;r :8+<;+98 98p+<998+<;+<+|;+88r :;+2Ь9+<+;:;\8<9:;\9 +; :8|;:;\9 +8|9::;9+;8r 9 ;:|+<9:;\9 9 +;:::;\8<9:;\98 ;+<:|:;\8<9:;\989+<9;+98|;8r 9+<9++:R :\+<;:;9 : ;R :\+<:+<:8+<9+<:::;\8<9:;\98 8+<:9:+8 +8|9Ь8|;+<; +B :8:; : 9\+<9+;8 9 8|99+<9;2 : +|*:;:;\9 + 8|9 ; +<:|+<8+;:;\9 9 +88 9 9:;\:8p89+<9;8 : +;|+<8+<98|;2 8<+<98 +|9+<9+<::;\9+: 98|9: :::+<9+8 +9 9+<9 +8|9::;8r :;\8\8|9 :+|:;R +<9;:;\8<9+<98 8|:8 +<:RЬ;8|89+<9 +<9+ 8+<9; ;;+;8|9 9+<9:+:+;<8r :; +<98+<;98r +<9+9+<:;\8\+9R +8|9::;89+9;2 9+<9 +8|9::;9 + 9+<:+<:+<;<8r :; ::2 98r :;\8R :<8r 8+<;:9R 8::;+8 9+<98r :+|8|99;+2 98|+<:9+<8+<9:;\8<9:;\98 +<9:9\:r +<++|8 +8|9::; +; ++<;9<+89:\+<;::;RЬ8<9:;\98 :<8<+<;;<9+8::* +<::;\9 + ++<98|+88+,9: 9:9\8r 9+<9+<; :+<;8|9+; +<:+<:p9+<9;: + 8::+8 :;R 9+<;:+<8+<9 898+;9+; 8:;;<;+8 9+; 9+;8<9 +8 +8+<:Ӣ 9+;9+<9;+98|;8r 98r :;\: 9:9\9 +8 +<98\9 :<+<;|+<++<9;2 8<+<98 + 8|992 9+<9+<; +<9: 9:Ь9\8r 9+<9+<; 8|;+9;2 89+<9;9 +9 ::+8 9+<* 8|9 898+;9+;8 +,:\;8|88|9 +:9:+;0+<9+9+<9:: 898+;9+;8|;<: 9+88 +l*:;+r 99\++:9+<98 :,+8r 9+<:+<::;\9 :;89+<9;:: +<9+;+<9 88r 898+;: +<98*: :<8+2 9+; +:;+<9+<:8|;2 +8|9 ::+;:+,+<:|9+<98 ;9+<;+<9 :8:9+<98 +,;9+9+<8 : ;\;;+<99+<98+,9:+<9+<8::<8|9Ь8+<;+:;\9 +8|9 9;+<9;2 +<9:;\99+;8 :;R 9+9; 9;+<9;2 ;|:8+<;+9 +<::;\9 +8|9;9+;8+2 9+<:+;8R ;|+<+ :;࢒++<98|+88 98|9:;\9 + 898+;9+;8|9 98|+<:8|9 +<9;<8+<;<;+<8 ;;+;8 9:;\+::;\98+<;9|+<:* ++<++<;8|;2 9+:: 9+<;:;\9+<8:;\9 ++L+<9+<88|;2 9+:: 9:+<8+8+<8+;:\: 9+<: + ;|:8:+8 +,:+<:r +; +,;;<+<89+<9Ь:\+<:+;+<+98r 9+<:9+<88|;2 9+<9;: 9:;\+9:;\9;:: 9:\+<;::;\8<9+<9 9+:*:;\9 +;9+; +<9+<88r +:;+<9+<9++:9+;8|9 +<98