Հայ Զինվոր

ÂÆì 10 ( 1130) Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð www.hayzinvor.am 23 - 2 9 زðîÆ 2016 Ø»ÏݳñÏ»óÇÝ ÐÐ ¼àõ ջϳí³ñ ϳ½ÙÇ ûå»ñ³ïÇí ѳí³ùÝ»ñÁ î ³ñ»í»ñçÇÝ Ð Ð ½ ÇÝí³Í á õÅ»ñÁ ë ï³ó³Ý á ñ³Ï³- å»ë Ý áñ ë å³é³½ÇÝáõÃÛáõÝ » õ Ñ »ï³·³ Ù ³ï³- ñ: ¾ °É ³ í»ÉÇ Ï ³ñ»õáñ ¿ , á ñ Ù ß³Ï»É Ï³ñ³ñÙ³Ý » ñ³ßËÇùÝ»ñ »ù Ó »ñ û ·ï³·áñÍ³Í » ½ñáõÛÃáíª § ½ÇÝí³Í ¹ ÇٳϳÛáõ- ñ Ñ ³Û»ó³Ï³ñ·: ÃÛáõÝÁ ½ ëå»Éáõ¦ Ý áñ êºðÄ ê ²ð¶êÚ²Ü ÐÐ Ý ³Ë³·³Ñ, ½ÇÝí³Í á õÅ»ñÇ · »ñ³·áõÛÝ · É˳íáñ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñ 2