Հայ Զինվոր 21-2017

ISSN 1829-2585 17021 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 2 1 ( 11 9 2 ) 31 زÚÆêÆ - 6 ÐàôÜÆêÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m ê³ñ¹³ñ³å³ïáõ٠ܳ˳·³Ñ ê »ñÅ ê ³ñ·ëÛ³ÝÁ ê ³ñ¹³ñ³å³ïÇ Ñ »- Ýí³·³ËÙμÇ Ñ ³Ý¹Çë³íáñ ù ³ÛÉ»ñÃÝ Á ݹáõÝ»Éáõó Ñ »ïá ñáë³Ù³ñïÇ Ñ áõ߳ѳٳÉÇñáõÙ Ü ©ê©ú©î©î© ¶ ³ñ»·ÇÝ Ý³Ë³·³ÑÁ Ù Ççáó³éÙ³Ý Ù ³ëݳÏÇóÝ»ñÇ Ñ »ï ê ³ñ- ´ ² ٻݳÛÝ Ð ³Ûáó Î ³ÃáÕÇÏáëÇ« Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹³ñ³å³ïÇ Ñ áõ߳ѳٳÉÇñÇ Ð ³Ûáó ³ ½·³·ñáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³·áõÛÝ Õ »Ï³í³ñáõÃÛ³Ý » õ Ñ áõ߳ѳٳÉÇñ ³ Û- »õ ³ ½³ï³·ñ³Ï³Ý å ³Ûù³ñÇ å ³ïÙáõÃÛ³Ý ³ ½·³ÛÇÝ ó»É³Í Ñ Ûáõñ»ñÇ Ñ »ï Ù ³ëݳÏó»É ¿ ² é³çÇÝ Ð ³Ýñ³å»- óݷ³ñ³ÝáõÙ ¹ Çï»É ¿ § ¶³É¿Ùù»³ñ»³ÝÝ»ñ å ÕÝÓ³- ïáõÃÛ³Ý ï áÝÇÝ Ý íÇñí³Í Ñ ³Ý¹ÇëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: Ü ³- ·áñÍ í ³ñå»ï³ó ë ÇñdzѳÛáó ¹ åñáó© ÷ ñÏí³Í » õ ˳·³ÑÁ Í ³ÕÏ»åë³Ï ¿ ¹ ñ»É ê ³ñ¹³ñ³å³ïÇ × ³Ï³- гÛñ»ÝÇùÇÝ Ý íÇñ³μ»ñí³Í Ù ß³ÏáõóÛÇÝ ³ ñÅ»ùÝ»ñ¦ ï³Ù³ñïÇ Ñ »ñáëÝ»ñÇ Ñ Çß³ï³ÏÁ Ñ ³í»ñųóÝáÕ Ñáõß³ÏáÃáÕÇÝ » õ Ñ ³ñ·³ÝùÇ ï áõñù Ù ³ïáõó»É: ¼ áñ³- ѳݹ»ëÇ Ù ³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ á ÕçáõÝ»Éáõó » õ ä ³ïíá Ëáñ³·ñáí ó áõó³Ñ³Ý¹»ëÁ: îáÝÇ ³ éÃÇí ê »ñÅ ê ³ñ·ëÛ³ÝÁ ê ³ñ¹³ñ³å³ïáõÙ ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý á õÕ»ñÓ ¿ ÑÕ»É: 2