Հայ Զինվոր

ISSN 1829-2585 17009 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 9 ( 11 8 0 ) 8 - 14 زðîÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m سñïÇ 8-Á ϳݳÝó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñÝ ¿ Ð ³Û Ï ÇÝÁ Ù Çßï ¿ É Ñ ³Û ï Õ³Ù³ñ¹áõ Ï áÕ- ùÇÝ ¿ » ջɫ Ñ ³ïϳå»ëª Ñ ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ ³- Ù³ñ Í ³Ýñ á õ × ³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý û ñ»ñÇÝ£ ² ñ- ó³ËÛ³Ý å ³ï»ñ³½ÙáõÙ μ ³½Ù³ÃÇí Ï ³Ý³Ûù áã ٠dzÛÝ Ç ñ»Ýó Ý »ñϳÛáõÃÛ³Ùμ á ·»õáñáõÙ ¿ ÇÝ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó« μ áõÅáõÙ Ýñ³Ýó Ù ³ñÙÝ³Ï³Ý »õ Ñ á·»Ï³Ý í »ñù»ñÁ« ³ ÛÉ»õ ï Õ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï Ù ³ñïÝãáõÙ ¿ ÇÝ é ³½Ù³×³Ï³ïÇ ³ é³çÇÝ ·ÍáõÙ« » ñμ»ÙÝ ¿ É ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý ë ïáñ³μ³Å³- ÝáõÙÝ»ñ Õ »Ï³í³ñáõÙ£ ² Ûá°« ² ñó³ËÛ³Ý å ³ï»- ñ³½ÙáõÙ Ñ ³Û Ï ³Ý³Ûù Ù »ñ ß ³ñù»ñáõÙ ¿ ÇÝ£ ² - ÝáõÝÝ»ñ ã ï³Ýù« μ ³Ûó ³ ë»Ýù« á ñ Ù »Ýù × ³Ý³- ãáõÙ á õ ë ÇñáõÙ » Ýù Ý ñ³Ýó£ Ü ñ³Ýù Ç ñ»Ýó Ñ ³Ûñ»- ݳëÇñáõÃÛ³Ùμ« Ë Ç½³ËáõÃÛ³Ùμ ³ å³óáõó»- óÇÝ« á ñ Ï ³ñáÕ » Ý ï Õ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ »ï Ñ ³í³- ë³ñ³å»ë ï ³Ý»É ½ ÇÝͳé³ÛáõÃÛ³Ý μ áÉáñ ¹ Å- í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« á ñ Ç ñ»Ýó Ý »ñϳÛáõÃÛ³Ùμ Ï ³- ñáÕ » Ý ç »ñÙáõÃÛáõÝ« ù ÝùßáõÃÛáõÝ á õ Å åÇï ˳éÝ»É ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý ³ éûñÛ³ÛÇÝ« Ç Ýãáõ ã ¿« Ñ ³- ×³Ë ¿ É Ñ ³Ùμ»ñ³ï³ñáõÃÛ³Ùμ á õÕջɫ Ñ ÕÏ»É ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ë ˳ÉÝ»ñÝ á õ í ñÇåáõÙÝ»ñÁ£