Հայ Զինվոր

Â Æ ì 4 3 ( 11 6 3 ) 2 - 8 ÜàںشºðÆ 2016 w w w. h a y z i n v o r. a m Ø»ñ å ³ïÙáõÃÛ³Ý μáÉáñ í ×é³Ï³Ý ·áÛ³Ù³ñï»ñáõÙ Ù³ñï³Ï³Ý ¹ ñáßÁ Ñ³Û é ³½ÙÇÏÇ Ñ ³Ù³ñ ÛáõñûñÇÝ³Ï á ·»ßÝã- Ù³Ý ³ ÕμÛáõñ ¿ » Õ»É » õ ù³ç³É»ñ»É á õ Ñ »ñá- ëáõÃÛ³Ý ¿ Ù Õ»É Ý ñ³Ý: سñï³Ï³Ý ¹ ñáßÁ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ý å³ïíÇ, ³ ñÇáõÃÛ³Ý »õ ÷ ³éùÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿ : 5 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð Ðúä áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇÝ