Հայ Զինվոր

ÂÆì 13 ( 1133) 13 - 19 ²äðÆÈÆ 2 016 www.hayzinvor.am вÚÎ²Î²Ü ´²Ü²ÎÆ àôÄÀ §ì³ñå»ï¦. ³ é³çݳ·ÍáõÙ Ñ »Ýó ³ Ûëå»ë » Ý ¹ÇÙáõÙ Å ³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ½ ÇÝͳé³ÛáÕ Ø ³ñ³ï ä»ïñáëÛ³ÝÇÝ: º í Ý ³ ³ ٻݻõÇÝ ¿ É ¹ »Ù ã ¿: 1 9- ³ÙÛ³ Ñ ³Ï³ï³ÝÏÇëïÁ » ñ»ù û ñí³ Á ÝóóùáõÙ ý³·áïÇ ¹ ÇåáõÏ Ï ñ³ÏáóÝ»ñáí ß ³ñùÇó Ñ ³Ý»É ¿ Ñ ³Ï³é³Ïáñ¹Ç Ñ ÇÝ· ï ³ÝÏ, Ù »Ï Ð ØØ: 8-9 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ