Հայ Զինվոր

Â Æ ì 4 7 ( 11 6 7 ) 30 ÜàںشºðÆ - 6 ¸ºÎîºØ´ºðÆ 2016 9 771829 258002 16047 > ISSN 1829-2585 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð w w w. h a y z i n v o r. a m Ð ³ÛÏ³Ï³Ý μ³Ý³ÏÇ ¹»ÙùÁ Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ ¿« áñ μ³½ÙÇóë ³å³óáõó»É ¿ª Ù³ñïÇ ¹³ßïáõÙ áñáßÇãÁ ½»ÝùÁ ·áñͳͻÉáõ ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ áõ ÙÕáõÙÝ ¿« ϳÙùÁ« Ëǽ³ËáõÃÛáõÝÁ« í×é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ« ³ñųݳå³ïíáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙÁ »õ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÁ: ²Ûá°« ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ï³Ý·Ý³Í Ù»ñ ½ÇÝíáñÁ Ëǽ³Ë Ù³ñïÇÏ ¿« μ³Ûó ݳ μ³½Ù³å³ïÇÏ ³Ý·³Ù Ëǽ ½³Ë ¿« »ñμ Çñ ÃÇÏáõÝùáõÙ ÙdzëݳϳÝáõÃÛáõÝ ¿ ½·áõÙª μáÉáñÇë ÙdzëÝ³Ï³Ý á·ÇÝ£ êºðÄ ê²ð¶êÚ²Ü ÐРݳ˳·³Ñ