Հայ Զինվոր

ISSN 1829-2585 17003 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 3 ( 11 7 4 ) 25 - 31 ÐàôÜì²ðÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m ´³ñ»õ« ѳÛÏ³Ï³Ý Ð¼àð μ³Ý³Ï êÏëí»ó Ç ÝÓ Ñ ³Ù³ñ » ñϳñ ë å³ëí³Í Ó Ù»é³ÛÇÝ ½ áñ³Ïá- ãÁ« ³ ÛÝ ½ áñ³ÏáãÁ« á ñÝ Ç ÝÓ ¿ É ¹ ³ñÓñ»ó Ù »ñ μ ³Ý³ÏÇ Ù Ç Ù ³ë- ÝÇÏÁ: ² ñ¹»Ý ½ ÇÝͳé³ÛáÕ » Ù« μ ³Ý³Ï » Ù Ù »ÏÝ»É Ñ áõÝí³ñÇ 19-Ç ÇÝ: Ø Ç·áõó» ½ ³ñٳݳÉÇ Ã í³« μ³Ûó É ³ñí³ÍáõÃÛÛáõÝ Ù»çë Á ݹѳÝñ³å»ë ã ϳ: Ö Çßï ¿ « Ù Ç ù Çã ³ Ýëáíáñ ¿ « ¹ Å- í³ñ« μ³Ûó ³ Ù»Ý Ç Ýã Ï ³Ýáݳϳñ·í³Í ¿ « Ñ ëï³Ï.... À Ýï»- ɳÝáõÙ » Ù: ²½³ï Å ³Ù»ñÇÝ í »ñÑÇßáõÙ » Ù Ý ³Ë³μ³Ý³Ï³ÛÇÝ Ï Û³ÝùÇë í»ñçÇÝ û ñ»ñÁ® À Ýï³ÝÇùÇë ³ ݹ³ÙÝ»ñÝ Ç ÝÓ É Ç³Ï³ï³ñ ³½³ïáõÃÛáõÝ ¿ ÇÝ ï í»É« Å ³Ù³Ý³ÏÇë ½ ·³ÉÇ Ù ³ëÁ ³ Ýóϳó- ÝáõÙ ¿ Ç Á ÝÏ»ñ³Ï³Ý ß ñç³å³ïáõÙ: ² ÛÅÙ ¿ É · Çß»ñÝ»ñÁ » ñ³½- Ý»ñáõÙë Ï ³ñÍ»ë ³ ñÃݳÝáõÙ » Ù ï ³ñμ»ñ ½ áñ³Ù³ë»ñáõÙ« á ñ- ï»Õ Ç ÝÓÝÇó ³ é³ç μ ³Ý³Ï Ù »ÏÝ³Í Á ÝÏ»ñÝ»ñë » Ý Í ³é³ÛáõÙ... ØÇ³Ï Ñ Ç³ëó÷áõÃÛáõÝë à »ñ»õë ³ ÛÝ ¿ ñ« á ñ ã ϳñáÕ³ó³ ï »ë- Ý»É Ý ñ³Ýó » õ Ñ ñ³Å»ßï ï ³ É: à ãÇÝã, Ý ñ³Ýù Ë áëï³ó»É » Ý Í ³- é³ÛáõÃÛáõÝÝ ³ í³ñï»Éáõó Ñ »ïá ³ Ýå³ÛÙ³Ý ³ Ûó»É»É Ç ÝÓ: ...ÐÇßáõÙ » Ù Ñ ³ñ³½ ½³ïÝ»ñÇë Ñ áõ½í³Í ¹ »Ùù»ñÁ: Þ³ï μ³ñ»Ù³ÕóÝùÝ»ñ É ë»óÇ Á Ýï³ÝÇùÇë ³ ݹ³ÙÝ»ñÇó« áíù»ñ ³ ñ¹»Ý ã áññáñ¹ ³ Ý·³Ù » Ý ½ ³í³Ï × ³Ý³å³ñÑáõÙ Ñ ³- Ûáó μ ³Ý³Ï: à õ½áõÙ » Ù í ëï³Ñ»óÝ»É μ áÉáñÇÝ« á ñ å ³ïíáí Ï Í³- é³Û»Ù« Ç Ýãå»ë ³ í³· » Õ μ³ÛñÝ»ñë« » õ Ç Ù ³ ÝáõÝáí » õë ß Ýáñѳ- ϳɳ·ñ»ñ Ï ÙïÝ»Ý Ù »ñ û ç³Ë® ³ñ³Ý« ٠ݳë μ³- ÆëÏ ³ é³ÛÅÙª ٠ݳë μ³ñáí« ë Çñ»ÉÇ Ñ ³Ù³Éë³ ñáí« ë Çñ»ÉÇ μ ³Ï« » õ μ ³ñ»õ« Ç Ù Ñ ½áñ Ñ ³ÛÏ³Ï³Ý μ ³Ý³Ï: ¶áé ² ðºìÞ²îÚ²Ü