Հայ Զինվոր - Page 9

ÂÆì 6 ( 1177) 15 - 21 ö ºîðì²ðÆ 2 017 ²¼¶-´²Ü²Î êÇñ»ÉÇ ° ½ÇÝíáñ, ´³ñ»õ: ºë Ø»ñÇ Ø³- ÉáõÙÛ³ÝÝ »Ù: ²Ûë ݳٳ- Ïáíë áõ½áõÙ »Ù ÇÙ μ³ñÇ Ù³ÕóÝùÝ»ñÝ áõ »ñ³Ë- ï³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ÑÕ»É ùá ³ÝÓݳ½áÑ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ: ܳ»õ Ïáõ½»Ù å³ïÙ»É ÇÙ Ù³ëÇÝ: гÛñë« ÐáíÇÏÁ »õ Ù³Ûñë` ²ñ÷Çݻݫ »Ï»É »Ý ²Ù»ñÇϳ г۳ëï³- ÝÇó: ºë áõ ùáõÛñÇÏÝ»ñëª ÈÇÉÇÃÁ »õ ²Ý³ÑÇïÁ, ÍÝí»É »Ýù ²Ù»ñÇϳÛáõÙ: ºë áõ ùáõÛñë` ²Ý³ÑÇïÁ« ÏëÇñ»Ýù Ë³Õ³É íáÉ»ÛμáÉ« μ³ëÏ»ïμáÉ »õ ýáõïμáÉ: Æ٠ݳ˳ëÇñ³Í ׳ßÁ ɳݷ»ïÝ ¿ »õ Ù³ñáÉáí ë³É³ÃÁ: Ðå³ñï »Ùª Ñ³Û ÉÇÝ»Éáõ ѳٳñ: Ðáõëáí »Ù« áñ ³Ûë Ç٠ݳٳÏÁ ÅåÇï Ïå³ñ·»õÇ ùá ¹»ÙùÇÝ, »õ »ë Ïϳ- ñáճݳ٠ݳ»õ ù»½ Ñ»ï ͳÝáóݳÉ: г×áõÛùáí Ïáõ½»Ù ÇÙ³Ý³É ùá ÁÝï³- ÝÇùÇ »õ ݳ˳ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: Ðå³ñï »õ »ñ³Ëï³å³ñï »Ù ù»½ª Ù»ñ ³½·Ç »õ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: سÕÃáõÙ »Ù ù»½ ÙÇßï Ë³Õ³Õ »ñÏÇÝù »õ ²ëïÍáõ ûñÑÝáõÃÛáõÝ: ´³ñ»õ« ëÇñ»ÉÇ ° ½ÇÝíáñ, ºë êûÉɳ Þ³ÑÙÇñÛ³ÝÝ »Ù »õ ëáíáñáõÙ »Ù дÀØ Ø³ÝáõÏÛ³Ý-¸»ÙÇñ×Û³Ý í³ñųñ³ÝÇ 6-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ: ºë 12 ï³ñ»Ï³Ý »Ù ¹³éÝáõÙ Ù³ñïÇÝ: ºñμ Ç٠ѳۻñ»ÝÇ áõëáõóÇãÁ ³ë³ó, áñ Ù»Ýù Ñ³Û ½ÇÝíáñÇÝ Ý³Ù³Ï åÇïÇ ·ñ»Ýù« »ë ß³ï áõñ³Ë³ó³« áñáíÑ»ï»õ Ù»½ ѳٳñ ¹áõù ß³ï ϳñ»õáñ »ù: ÆÙ ÁÝï³ÝÇùÁ ù³ç³É»ñáõÙ ¿ ù»½ »õ ùá ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ: ²ëïí³Í ùá Ñ»ï« ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï »õ ÁÝ- ï³ÝÇùÇ Ñ»ï ÉÇÝÇ: гñó áõݻ٠ù»½ ѳٳñ: γñÍáõÙ »ë, áñ »ë ϳñá±Õ »Ù ѳÛáó μ³Ý³Ïáõ٠ͳé³Û»É« μ³Ý³ÏáõÙ ³ÕçÇÏÝ»ñ ϳ±Ý: ºë Ù³ÕÃáõÙ »Ù áõñ³ËáõÃÛáõÝ« ³éáÕ- çáõÃÛáõÝ »õ ɳí ÏÛ³Ýù (³ñ¹»Ý ¹³ áõÝ»ë): ²ÝÏ»ÕÍáñ»Ýª êºÈȲ Þ²ÐØÆðÚ²Ü Ð³ñ·³ÝùÝ»ñáí` غðÆ Ø²ÈàôØÚ²Ü êÇñ»ÉÇ ° Ñ³Û ½ÇÝíáñ, ²Ûë ݳٳÏáí ó³ÝϳÝáõÙ »Ù ³Ýë³ÑÙ³Ý ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝë ѳÛïÝ»É ù»½: ¸áõ å³ïñ³ëï »ë ½áÑ»Éáõ ÏÛ³Ýù¹ ѳÝáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ: ºÃ» Ãßݳ- ÙÇÝ ÷áñÓÇ ù³ÛÉ ³éÝ»É ë³ÑÙ³Ý ÙïÝ»Éáõ« ¹áõ ùá ù³çáõÃÛ³Ùμ Ïå³ßïå³- Ý»ë ³ÛÝ: γÕáû٠ÏÛ³Ýùǹ ѳٳñ« áõñ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ÏËݹñ»Ù ²ëï- ÍáõÝ« áñ ù»½ Ñ»ï ÉÇÝÇ« áñ ϳï³ñ»ë ùá ëñμ³½³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõݹ« ³å³ áÕç »õ ³éáÕç í»ñ³¹³éݳë ÁÝï³Ý»Ï³Ý ëáõñμ ûç³Ë¹: ´»ÛñáõÃÇ ì³Ñ³Ý »ù»Û³Ý ØÇçÝ© í³ñųñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï زðƲܲ îºàÈîÆðÚ²Ü êÇñ»ÉÇ ° Ñ³Û ½ÇÝíáñ, ºë Ñ³Û ïÕ³ »Ù« áñ Ïѳ׳˻٠´»ÛñáõÃÇ ì³Ñ³Ý »ù»Û³Ý í³ñų- ñ³ÝÁ: Ò»½ Ïå³ßï»Ù áõ ÏÑå³ñï³Ý³Ù Ó»ñ ù³ç³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí: â»Ù ϳñáÕ å³ïÏ»ñ³óÝ»É Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÁ ³é³Ýó Ó»½: ÎÑdzݳ٠áõ Ͻ³ñÙ³- ݳ٠ӻñ ³ñÇáõÃÛ³Ý íñ³: ø»½ Ïï»ëݻ٠áñå»ë Ù»Í »Õμ³Ûñ« áñ ³Ýí³- Ëáñ»Ý Ïå³ßïå³Ý» ѳÛñ»ÝÇùÁ: ºë ·Çï»Ù« áñ Ù³Ûñ¹ ³ÝѳÙμ»ñ Ïëå³- ë» ù»½: Øݳë μ³ñáí, Ç ° Ù ½ÇÝíáñ: ´»ÛñáõÃÇ ì ³Ñ³Ý Â»ù»Û³Ý Ø ÇçÝ© í ³ñųñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ê ÂÆìºÜ ¶²´ðƺÈÚ²Ü ´³ñ»õ« Ñ»é³íáñ ÙÇ μ³ñ»Ï³Ù ½ÇÝíáñ© ÆÙ ³ÝáõÝë ²É»ùë³Ý¹- ñ³ ø»ßÇßÛ³Ý ¿ »õ ëáíá- ñáõÙ »Ù дÀØ Ø³ÝáõÏ- Û³Ý-¸»ÙÇñ×Û³Ý í³ñų- ñ³ÝÇ 7-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ: ºê 13 ï³ñ»Ï³Ý »Ù »õ ß³ï »Ù ëÇñáõÙ Ç٠ѳÛáó É»½áõ« ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõ å³ïÙáõÃÛáõÝ ëáíáñ»ÉÁ: Þ³ï ·Çï»Ù ѳÛáó ù³ç »õ Ñ»ñáë ½ÇÝíáñÝ»ñÇ áõ μ³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ: ²åñ»- Éáí ûï³ñ »ñÏñáõÙª ³ß- ˳ïáõÙ »Ù ɳí ëáíáñ»É« ÙÝ³É Ñ³Û »õ μ³ñÓñ å³Ñ»É Ù»ñ Ñ³Û ½ÇÝíáñÇ »õ ѳÛñ»ÝÇùÇ å³ïÇíÁ: ì»ñç³óÝáõÙ »Ù ݳٳÏëª ó³ÝϳݳÉáí ³Ýíï³Ý· ͳé³ÛáõÃÛáõÝ: Ðáõë³Ùª Ïå³ï³ë˳ݻë ݳٳÏÇë: êÇñáí` ²Èºøê²Ü¸ð² ø ºÞÆÞÚ²Ü ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 9