Հայ Զինվոր - Page 8

ÂÆì 6 ( 1177) 15 - 21 ö ºîðì²ðÆ 2 017 ²¼¶-´²Ü²Î §Ð³Û ½ ÇÝíáñǦ ³ é³çÇϳ Ñ ³Ù³ñÝ»ñáõÙ Ï ïå³·ñ»Ýù ê ÷ÛáõéùÇ Ñ ³Û- Ï³Ï³Ý Ï ñÃûç³ËÝ»ñÇ ë ³Ý»ñÇ Ý ³Ù³ÏÝ»ñÁª á õÕÕí³ ³Í ³ é³çݳ·Íáõ٠ͳé³ÛáÕ ½ ÇÝíáñÝ»ñÇÝ: Ü ³Ù³ÏÝ»ñÁ Ý »ñϳ۳óÝáõÙ » Ýù ³ é³Ýó Ë Ù- μ³·ñÙ³Ý: êÇñ»ÉÇ ½ÇÝíáñ« ´³ñ»õ: ºë Ñ³Û ³ÕçÇÏ »Ù« áñ ³Ù»Ý ûñ ³ÕáÃáõÙ ¿: ²ÕáÃáõÙ »Ù« áñ ³Ù»Ý ½ÇÝíáñ ³å³Ñáí »õ ³Ýíï³Ý· ͳé³ÛáõÃÛáõÝ áõݻݳ μ³Ý³ÏáõÙ: ¸áõù Ù»ñ ѳÛñ»- ÝÇùÇ »õ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç å³ßïå³ÝÝ»ñÝ »ù: ²Ù»Ý Ù³ñ¹ ѳݷÇëï »õ áõñ³Ë ÏÛ³Ýù áõÝÇ« ù³ÝÇ áñ Ñ³Û ½ÇÝíáñÁ Çñ ÏÛ³ÝùÇ ·Ýáí ·Çß»ñ áõ ó»ñ»Ï ë³éݳٳÝÇùÇÝ áõ ÷áÃáñÇÏÇ Ù»ç ½»ÝùÁ Ó»éùÇÝ Ï³Ý·Ý³Í ¿: ºí »ë Ùï³Í»Éáí ³Ûë ¹Åí³ñ ·áñÍÇ Ù³ëÇݪ ß³ï ³Ýѳݷëï³ÝáõÙ »Ù: àõ½áõÙ »Ù« áñ ³ß˳ñÑáõÙ ÙÇßï ÉÇÝÇ Ë³Õ³Õáõ- ÃÛáõÝ: ò³ÝϳÝáõÙ »Ù« áñ áã ÙÇ Ãáõñù« áã ÙÇ Ñ³Û ½ÇÝíáñÇ ãëå³ÝÇ: ºë ³ÕáÃáõÙ »Ù« áñ μáÉáñ Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý ïáõÝ, Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ÙdzݳÝ: Ð³Û ½ÇÝ- íáñÁ ³ß˳ñÑÇ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ« ³Ù»Ý³- ѳí³ï³ñÇÙ »õ ³Ù»Ý³ù³ç ½ÇÝíáñÝ ¿: ²ëïí³Í Ó»½ ³Ý÷áñÓ³Ýù å³ÑÇ: êÇñáí »õ Ñ ³í³ïáí` È ÆÈÆ Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü Ð³ñ·»ÉÇ° ½ÇÝíáñ, ºë áõ½áõÙ »Ù ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ ³ë»É Ó»½ª å³ßïå³Ý»Éáõ ѳٳñ Ù»ñ ÑáÕÁ »õ »ñμ»ù ï»ÕÇ ãï³É: ¸áõù ß³ï Ñå³ñï áõ ù³ç Ù³ñ¹ »ù, áõ »ë ³Ù»Ý ûñ ³ÕáÃáõÙ »Ù ù»½ ѳٳñ »õ ÙÛáõë ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÆÙ ³ÝáõÝë ì»ñÅÇÝ» ʳã³ïáõñÛ³Ý ¿, »õ »ë ·ÝáõÙ »Ù гÛÏ³Ï³Ý ¹åñáó: ºë ß³ï »Ù ëÇñáõÙ íáÉ»ÛμáÉ Ë³Õ³É »õ ëÇñáõÙ »Ù å³ñ»É: ºë ß³ï »Ù ÉëáõÙ Ó»ñ Ù³ëÇÝ« û ÇÝãù³Ý ù³ç »ù« áõ ³Ù»Ý ÇÝã ³ÝáõÙ »ù« áñ ÃáõñùÁ ãϳñáճݳ Ù»½ íݳë»É: г°Û ½ÇÝíáñ, »ë ß³ï Ñå³ñï »Ù Ó»½³Ýáí: ºë áõ½áõÙ »Ù« áñ ¹áõù í»ñ³¹³éݳù ïáõÝ, »õ å³ï»ñ³½ÙÁ ßáõï í»ñç³Ý³: ÞÝáñ- ѳϳÉáõÃÛáõÝ ß³ï: ìºðÄÆܺ ʲâ²îàôðÚ²Ü ´³ñ»õ« ëÇñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñ: ¸áõ ß³ï ù³ç »ë« áñ å³ßïå³ÝáõÙ »ë г۳ëï³ÝÁ` Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÁ: ÆÙ ³ÝáõÝÁ ²Ý³ÑÇï âáɳùÛ³Ý ¿« »ë 13 ï³ñ»Ï³Ý »Ù áõ ëáíáñáõÙ »Ù дÀØ Ø³ÝáõÏÛ³Ý-¸»ÙÇñ×Û³Ý í³ñųñ³ÝáõÙ: ¸åñá- óÇó ¹áõñë »ë Ù³ñÙݳٳñ½áõÃÛáõÝ »Ù å³ñ³- åáõÙ: ºë »ñÏáõ ³Ý·³Ù ³Ûó»É»É »Ù г۳ëï³Ý »õ ß³ï »Ù ëÇñ»É Ù»ñ »ñÏÇñÁ: ¸áõ »ñ»õÇ ß³ï ѳÛñ»Ý³ë»ñ »ë« áñ ÏéíáõÙ »ë Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ« Ãáõñù»ñÇ ¹»Ù: ºë ß³ï ßÝáñÑ³Ï³É »Ù« áñ ¹áõ ùá ÏÛ³ÝùÁ íï³Ý·Ç Ù»ç »ë ¹ÝáõÙª å³ßïå³Ý»Éáõ Ù»ñ »ñÏÇñÁ: ºë ß³ï áõñ³Ë »õ Ñå³ñï »Ù« áñ Ñ³Û »Ù áõ áõ½áõÙ »Ù ßáõïáí Ñ»ï í»ñ³¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³Ý »õ ³Ûó»É»É Ó»½: ²Ü²ÐÆî âàȲøÚ²Ü ´³ñ»õ« ѳ°Û ½ÇÝíáñ, ºë ²éÝ» ´»·ÇÝ »Ù »õ ëáíáñáõÙ »Ù дÀØ Ø³ÝáõÏÛ³Ý-¸»ÙÇñ×Û³Ý í³ñųñ³ÝáõÙ: ÞÝáñ- ѳϳÉáõÃÛáõÝ »Ù ѳÛïÝáõÙ Ó»½ Ó»ñ ¹Åí³ñ ·áñÍ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¸áõù ³Ù»Ý ûñ ÏÛ³ÝùÝ»ñ¹ íï³Ý·áõÙ »ùª Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ å³ßïå³Ý»Éáõ ѳٳñ áõ ÏÛ³Ýù»ñ ÷ñÏ»Éáõ ѳٳñ: ºÃ» Ó»½ ãáõݻݳÛÇÝù« Ù»Ýù »ñÏÇñ ãåÇïÇ áõݻݳÛÇÝù: ¸áõù г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï ϳñ»õáñ Ù³ñ¹ »ù: ²Ù»Ý Ñ³Û Ó»½ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ »õ áõ½áõÙ ¿, áñ ѳÕóݳÏáí ïáõÝ ·³ù: ºë ÷³÷³·áõÙ »Ù« áñ ¹áõù ³ñÓ³Ïáõñ¹ áõݻݳù áõ ·Ý³ù Ó»ñ Ù³Û- ñ»ñÇÝ ï»ëÝ»ù: ºë áõ½áõÙ »Ù ÙÇ ûñ ½ÇÝíáñ ÉÇ- Ý»É Ð³Û³ëï³ÝÇ μ³Ý³ÏáõÙ »õ û·Ý»É Ñ³Û Åá- Õáíñ¹ÇÝ, »Ã» íï³Ý·Ç Ù»ç ¿: гñ·³ÝùÝ»ñáí` ²èܺ ´º¶Æ êÇñ»ÉÇ° Ñ³Û ½ÇÝíáñ, ²ÝÑáõÝ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝë Ïáõ½»Ù ѳÛïÝ»É ù»½Ç« ùá ³Ýí³ËáõÃ۳ݹ »õ ËÇ- ½³Ëáõà pH0ppN0pH0pH0pH0pH0H0pp0ppH30pppH0p0pppppppNpppppp0p0pH0pppp0p0ppppppH30pH0ppppppΈ00Bppppppp0pppppppppH0H0ppppppppH0pppH0p0ppp0pBppppH0pppp0pppH0H0pppp0ppN0ppH0ppH0p°pppH0pH0ppppH0pppH0pH0pH0ppppN0ppp00pH00pH0ppH0ppppp0p0簬00000氬0000000氬0Ⱜ0000氬000మ0