Հայ Զինվոր - Page 6

ÂÆì 6 ( 1177) 15 - 21 ö ºîðì²ðÆ 2 017 ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î ºð¸ìàôØ ºÜ Ê²Ô²Ô ºðÎÜøÆ Ð³Ï³û¹³ÛÇÝ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù ³ëݳ·»ïÝ»ñ å ³ïñ³ëïáÕ á õëáõÙÝ³Ï³Ý ½ áñ³Ù³ëáõÙ ñ³å³ñ³ÏáõÙ Ë ñáËï« Ó Ç· á õ ³ éÝ³Ï³Ý Ï ³Ý·Ý³Í » Ý ½ ÇÝíáñ »ñ¹Ù³Ý ³ ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ ¿ : Þ ³ñ³Ññ »Ï³Ù » Ï»É » Ý Ù ³ëݳÏó»Éáõ Ñ ³Ý¹Ç- ïÕ»ñùÁ: Ð ³Û³ëï³ÝÇ ï ³ñμ»ñ ³ ÝÏÛáõÝÝ»ñÇó Ñ ³ñ³½³ï-μ³ñ» ë³íáñ Ù Ççáó³éÙ³ÝÁ: Ì ÝáÕÝ»ñÁ ÷ áñÓáõÙ » Ý · ïÝ»É Ñ ³ñ³½³ï ¹ »Ùù»ñ« Í ³Ýáà ³ ãù»ñ á õ ¹ ÇÙ³·- Í»ñ« ë ³Ï³ÛÝ ¹ Åí³ñ³ÝáõÙ » Ý© Ñ ³Ù³½·»ëï Ñ ³·³Í ï ճݻñÝ ³ ÛÝù³Ý Ý Ù³Ý » Ý Ç ñ³ñ: »ñ« Ñ å³ñï Ñ ³Û³óù á õ©©©Ñ³½³ñáõÙÇ ½ ·³óáÕáõÃÛáõÝ©©© È áõë³Ýϳñã³Ï³Ý ë ³ñù»ñÝ ²ñóáõÝùáï ³ ãù» ³ÝÁݹѳï ã ËÏãËÏáõÙ » Ý© Ñ áÉÇíá áõ¹Û³Ý ³ ëïÕ»ñÝ ³ Ý·³Ù » ñ»õÇ Ã » ³ Û¹ù³Ý ã ¿ÇÝ É áõë³Ýϳñí»É©©© »õáñ Ñ áíÇí î »ñ ì Ç·»ÝÇ ³ ÕáÃùáí© § êÇñ»ÉÇ° îáÝ³Ï³Ý ³ ñ³ñáճϳñ·Ý ë ÏëíáõÙ ¿ ú ߳ϳÝÇ Ñ á·» ½ÇÝíáñÝ»ñ« ¹ áõù » ñ¹íáõÙ » ù Ó »ñ Í ÝáÕÝ»ñÇ« Ó »ñ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇ« ²ëïÍáõ ³ é³çª å ³ßïå³Ý»Éáõ Ù»ñ Ñ áÕÁ« Ù »ñ Å áÕáíñ¹ÇÝ: ² ëïí³Í û ñÑÝÇ« å ³ÑÇ á õ å ³Ñå³ÝÇ Ð ³Ûáó ³ ß˳ñÑÁ« Ñ ³Û ½ ÇÝíáñÇÝ » õ ½ÇÝíáñÇÝ ë å³ëáÕ Í ÝáÕÇݦ: ÐÐ ¼ àô Ð úä ½ áñù»ñÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³É« ·Ý¹³å»ï ² ñÃáõñ äáÕáëÛ³ÝÁ å³ßïå³- ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ« ¼àô ¶Þ ջϳí³ñáõ- Ã۳ݫ Ðúä ½áñù»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó ßÝáñѳíáñáõÙ ¿ Ý»ñϳݻñÇÝ© -Ðúä ϳñ»õáñáõÃÛáõÝÁ μáÉáñë »Ýù ·Ç- ï³ÏóáõÙ« ³ÛÝ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ï»Õ áõÝÇ é³½Ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ- ·áõÙ: ²Ûë ½áñ³Ù³ëáõÙ ÏñÃíáõÙ »Ý ѳϳû- ¹³ÛÇÝ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³Ï³ñ· Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ: 5-6 ³ÙëáõÙ Ïáõñë³ÝïÝ»ñÁ ·»ñ³½³Ýó å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ »Ý ëï³ÝáõÙ« ÇëÏ É³í å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ¿ ³Ùñ³ó- ÝáõÙ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ: سëݳ·»ï ¹³éݳ- Éáõó Ñ»ïá Ù»ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ Ù»ÏÝáõÙ »Ý ½áñ- ù»ñª Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳϳû¹³ÛÇÝ å³ßï- å³ÝáõÃÛáõÝ: ²åñÇÉÛ³Ý Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍá- ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ðúä ëïáñ³μ³Å³- ÝáõÙÝ»ñÇ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÝ Çñ»Ýó å³ñï³- ϳÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïíáí ϳï³ñ»óÇÝ »õ ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ¹ÇÙ³·ñ³í»óÇÝ Ñ³Ï³- é³Ïáñ¹Ç û¹áõÅÇÝ: â»Ù ϳñáÕ Ñå³ñïáõ- ÃÛ³Ùμ ã³ñӳݳ·ñ»Éª Ù»ñ Ýáñ ë»ñáõݹÁª ³Ý- ϳËáõÃÛ³Ý ë»ñáõݹÁ« ³í»ÉÇ É³í ¿ å³ï- ñ³ëïí³Íª ˻ɳóÇ« ÏñÃ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ μ³ñÓñ« á·ÇÝ ï»ÕÁ: ²Ûëûñ Ù»ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÝ ³í»ÉÇ í×é³Ï³Ý »Ý« ³í»ÉÇ íëï³Ñ: ´áÉáñǹ μ³ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ »Ù Ù³Õ- ÃáõÙ« ÇëÏ Ó»ñ ÍÝáÕÝ»ñÁ ¹»é ³éÇÃÝ»ñ Ïáõ- Ý»Ý³Ý Ñå³ñï³Ý³Éáõ Ó»½Ýáí: öá˷ݹ³å»ï ¶ áé Ü ³½³ñ»Ã۳ݫ ½ á- ñ³Ù³ëÇ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñ© -²Ûëûñ ïáÝ³Ï³Ý ûñ ¿ ½áñ³Ù³ëÇ Ñ³Ù³ñ« Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù Ù»ñ Ýáñ³ÏáãÇÏ ³ÝÓݳ- ϳ½ÙÁ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý »ñ¹áõÙ ïí»óª ½ÇÝíá- ñ³·ñí»Éáí ѳÛñ»ÝÇùÇÝ: Ø»Ýù ï»ë³Ýù« à (+w tG  D? 7 +dg ă/ W T ?w ww +; ? 4w w ă w 'G ? + ot wo t? ? tg +w w w w wԃ w t/w ̴+o G ? ? otG 7w +gW 'ԃ ԃ wG ? G 4 '+G g + 'o t 7Woww g ̴+w <g w g < w d ? w + W w g ăgw ? t g + w 4 ww wg ? t+/w w ă?  w w w 'G ? ̴+ ? WW w w ԃ +{wG d d oă dw wT+w w g WdG WW? g ԃ_ ̴+? wot+/ w  t ķ+ +o w ȃC ȃ ܃7D g w  W ? ' (G t {wG d dW+ wOw ? gw w ? t+ g t+? ?o g: + w? wd dwăO : +gw ă Dg ă: w ? + ?G g tԃ: ̴+ _g tC wd w+g ă w G Woww + 'o t o o+ g w <w w w <+ G tg ă ot D+g w w gԃg ? t+WW / 4 +c w?o wg ăgw ̴+? t g w +w ̃ g  Ĵ+dw ̃ ww w $  + ă w TG ? ? g +?w gG ? w ăg ă Gg ww + ow  g ow w < t+C@ { s k p(+ d t ww G w +/d ' G  ' w̃wĴ+ 7owtԃG  gowG o +wtԃ w 4 tԃ  wT+ g t: G G  $ ' g ̴+wg G õ: w ?  ? Դ+w+ g o+ ̴+G ?o wC o ̴+w ? tw + ? tG g $+ w̃ ?+ ' oăg G ̴+g ăt ' t+w ? t d+ wg ăG o w +g ă7wWw G ̴+g w w  / wd w'w $+ ? w G < W 4 d,+w o $ g w w? g ă?o w $+o t  g g w <w? w + t t? ' G  ' Gg ̃ $g +G t +c/ ă;  o w g +g  ? oW̃ d g w +g dC o /o t  g+g w ?̃ w  ' g $? ̴+s +  k p+ {s +g ? ww w ă $GT?w w + /t $wot_ ? t w ̴+w c o:oă ԃ? t:|+? ? t wot ăõ ' Ĵ+w t W: o $ t7 o $ c+/ g ăw̃:'t $G o wt+ w̃ $ w dG t Gg +3 od dG o w 7 od d+W + <CG t+wo w  ̴+?̃ g gw ̴+? 'd +_  ? t+G g ' wg +: õ: g +ă7 oow+G g w Դ+ow/ d+ w ? t w d o  $+ t : g ă t ww ă t +c ăgw ? t g d wd+ w 'w ăG ? ? Դ+ w 'w  w w(+ d tg ă ot w t+ gă GT ww g ă/ W T+ ?w G ww <G d+? w w 4: ? dw? w Od t+ w $G  g ' d t'WԴ+ow w O ow_ w w + w ̃c o w g oĴ+ w̃ ? $  ? w ? t+ g wg w ? ' ă 7 T+:'ă ww G g ă'w/ W T Ĵ+?w / W TGW / W Tgă +C g< '/ wo w w