Հայ Զինվոր - Page 5

ÂÆì 6 ( 1177) 15 - 21 ö ºîðì²ðÆ 2 017 ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î ñçÏ»ÝïñáÝÇó åÇïÇ ½ñ³Ñ³ï³Ý- ϳÛÇÝ ½áñ³Ù³ë ѳëÝ»Ù: ì³Õ ³é³- íáï ¿` ¹»é ÙáõÃÝ áõ ÉáõÛëÁ ÏéÇí »Ý ï³ÉÇë: Þ³ñáõÝ³Ï ßáõñçë »Ù Ý³ÛáõÙ` ëåÇ- ï³Ï §ÅÇ·áõÉÇݦ á±õñ ¿: Ðñ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»- ճϳÉÁ ݳ˳½·áõß³óñ»É ¿ñ` §Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ñ»ï »Ù ×³Ý³å³ñÑ ·Ý³Éáõ¦: ²Ûëù³ÝÁ« ÷³- ϳ·Í»ñÁ ã¿ñ μ³ó»É« áã ¿É ³ÝáõÝÝ»ñ ¿ñ Ýß»É: ²Ñ³ »õ Ù»ù»Ý³Ý: ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý ѳٳ½·»ë- ïáí »ñÇï³ë³ñ¹Á Ó»éùáí ¿ ³ÝáõÙ© -¸á±õù »ù Ù»ñ ׳Ù÷ÁÝÏ»ñÁ: ºë ¿É Ùï³- ÍáõÙ ¿Ç` μáÛ-μáõë³Ãáí ïÕ³Ù³ñ¹ ÏÉÇÝÇ«- ßÇϳ·áõÛÝ ¹»ÙùÇÝ ³ÝÏ»ÕÍ ÅåÇï ¿ ·áÛ³- ÝáõÙ«-¹»« ѳٻó»°ù: §ºñ»õáõÙ ¿` ϳï³Ï³ë»ñÝ ¿¦«-Ùï³ÍáõÙ »Ù áõ ï»Õ³íáñíáõÙ Ù»ù»Ý³ÛáõÙ: âáñëáí »Ýù` »ë áõ »ñ»ù ëå³Ý»ñÁ: ̳ÝáóÝáõÙ »Ýù: ºñ»ùÝ ¿É é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ »Ý ³í³ñï»É: Ø»ù»Ý³ÛÇ Õ»ÏÇÝ Ýëï³ÍÁ ï³ÝϳÛÇÝ í³ßïÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ¿` ϳ- åÇï³Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²í³·Û³ÝÁ: Üñ³ ÏáÕ- ùÇÝ ½áñ³Ù³ëÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Ññ»ï³Ýáõ ·Íáí û·Ý³Ï³ÝÝ ¿` Ù³Ûáñ èáÙ³ ȳɳ۳ÝÁ` ùã³Ëáë áõ ÉñçÙÇï: Ø»ù»Ý³ÛÇ »ï»õÇ Ýë- ï³ï»ÕÇÝ ¿É ï³ÝϳÛÇÝ ¹³ë³ÏÇ Ññ³Ù³- ݳï³ñ« ³í³· É»Ûï»Ý³Ýï èáÙ³Ý ²¹³Ù- Û³ÝÝ ¿ Ýëï³Í: Üñ³Ýù Ùáï³Ï³ ·ÛáõÕ»ñÇó »Ý: ²Ù»Ý ûñ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï ÏÇÉáÙ»ïñ »Ý ÏïñáõÙ-³ÝóÝáõÙ ½áñ³Ù³ë ѳëÝ»Éáõ ѳٳñ: лï³ùñùñíáõÙ »Ù© §â»±ù Ñá·- ÝáõÙ¦: ²ëáõÙ »Ý` ѳϳé³ÏÁ« »ñϳñ ׳ݳ- å³ñÑÁ ½ñáõó»Éáõ« ë»÷³Ï³Ý Ùïù»ñÁ ÷áñ÷ñ»Éáõ É³í ³éÇà ¿: -ÆëÏ ¹áõ á±õñ åÇïÇ ·Ý³ë Ñ»ïá« »õ áñ- ï»±Õ »ë ·Çß»ñ»Éáõ: ¾ë ÏáÕÙ»ñáõÙ ³½·³- ϳÝ-μ³ñ»Ï³Ù áõÝ»±ë«-ÑÇÙ³ ¿É ²Ý¹ñ³ÝÇÏÝ ¿ ѳñóáõ÷áñÓáõÙ ÇÙ ¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ« ÇÝã- Þ å»ë« μݳϳݳμ³ñ« ³ÝáõÙ »Ý Ù³ñ¹ÇÏ ³é³çÇÝ Í³ÝáÃáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá«-ϳñáÕ »ë Ù»ñ ï³ÝÁ Ùݳɫ Ù»ñ ïáõÝÁ Ù»Í ¿«-³é³- ç³ñÏáõÙ ¿« áõ μáÉáñë ÉdzÃáù ÍÇͳÕáõÙ »Ýù: -²Û ë»Ýó áõñ³Ë« ÑáõÙáñ³ë»ñ ïÕ³ ¿: ÎÛ³ÝùÁ Ù»çÁ »éáõÙ ¿«-ÁÝÏ»ñáçÁ Ý»ñϳ۳ó- ÝáõÙ ¿ èáÙ³ÝÁ: ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ ³ÏÝѳÛïáñ»Ý ¹áõñ ¿ ·³- ÉÇë Çñ ѳëó»ÇÝ ³ñí³Í μÝáõó·ñ³Ï³ÝÁ« »õ ݳ Ù»½ ÏáÝý»ï ¿ ÑÛáõñ³ëÇñáõÙ: ºñμ ã»Ù áõ ãáõÙ »Ù ³ÝáõÙ« ÙÇç³ÙïáõÙ ¿ èáÙ³ÝÁ© -ì»ñóñá°õ« í»ñóñá°õ« §Ù³Õ³ñÇ㦠¿© ³Ý- ó³Í ûñÝ ¿ ݳ˳·³ÑÇó §²ñÇáõÃÛ³Ý Ñ³- Ù³ñ¦ Ù»¹³É ëï³ó»É: -лñáëÁ ¹á±õ »ë«-ϳñÍ»ë ÏÍÇÏÇ Í³ÛñÁ ·ï³Í ÉÇÝ»Ù: -àí` »±ë«-²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ ÙÇ ñáå» ï³ï³Ý- íáõÙ ¿«-»ë ëáíáñ³Ï³Ý ïÕ³ »Ù« ·ÛáõÕÇ Ï³Ã áõ Ù³ÍáõÝ Ï»ñ³Í ïÕ³« ÇÝÓÝÇó DZÝã Ñ»ñáë: ²Û« èáÙ³ÝÁª áõñǯ߫ ÇÝùÁ §Ø³ñï³Ï³Ý ˳㦠áõÝÇ«-³ãùáí ¿ ³ÝáõÙ« Çμñ û` §É³í »Ù« 㿱« ½ñáõÛóÇ ëɳùÝ áõÕÕáõÙ ÁÝÏ»ñáçë ÏáÕÙÁ¦: -» Ù»¹³Éáí ݳۻë` ½áñ³Ù³ëÇ ù³é³- ëáõÝ ïáÏáëÝ ¿ å³ñ·»õ³ïñí»É: ´³Ûó ÑÉÁ ÙÇ ³ë³` ÙÛáõëÝ»ñÇó á±ñ Ù»ÏÝ ¿ Çñ»Ý Ëݳ- ۻɫ-íñ³ ¿ μ»ñáõÙ èáÙ³ÝÁ«-¿¹ù³Ý å³ñ³- å»É ¿ÇÝù« áñ å»ïù »Ï³Í Å³Ù³Ý³Ï ßí³- ñ»Ç±Ýù: äÇïÇ Ïéí»ÇÝù« μ³ Ç±Ýã åÇïÇ ³Ý»ÇÝù® лïá ½ñáõóáõÙ »Ýù ³åñÇÉÛ³Ý ¹»åù»- гñ³íÇ Ñ³ñí³Í³ÛÇÝ àôÄÀ ñÇó: êå³Ý»ñÁ ѳßíáõÙ-Ùï³μ»ñáõÙ »Ý« û ѳϳé³Ïáñ¹Ý ÇÝãù³Ý ½ñ³Ñ³ï»ËÝÇϳ ¿ñ Ñ³Ý»É Çñ»Ýó ¹»Ù: §Þ³ï ¿ñ«-³ëáõÙ »Ý«-ù- ë³Ý»ñ»ùÁ ÙÇ μ³ñÓáõÝùÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ ¿ñ« ÙÇ ³Û¹ù³Ý ¿Éª Ù»Ï ³Ûɦ: ȳñáõÙ »Ý ÑÇßáÕáõ- ÃÛáõÝÁ« áñ Ñ»ï»õ³ÏÇ Ù³ñï³Ï³Ý Ù»ù»Ý³- Ý»ñÇ ÃÇíÝ ¿É ÑÇß»Ý: ä³ïÙáõÙ »Ý« áñ Çñ»Ýó ½áñ³Ù³ëÇ Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³- ÝáõÙÝ»ñÁ Ï»Ýïñáݳó»É ¿ÇÝ ÙÇ å³ßïå³- Ý³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï»Õ³Ù³ëáõÙª å³ïñ³ëï Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñ ϳï³ñ»Éáõ« ï³Ýϳ- ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÝ ¿É »ñÃáí ѳë»É ¿ÇÝ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ï ³ÛÉ ßñç³Ý áõ Ùdzݷ³ÙÇó Ù³ñïÇ Ù»ç Ùï»É: ¸Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë ëå³Ý»ñÁ ÝϳïáõÙ »Ý` Çñ»Ýù μ³ó ¹³ß- ïáõÙ ¿ÇÝ« ѳϳé³Ïáñ¹Á` ³í»ÉÇ μ³ñ»Ý- å³ëï ¹ÇñùáõÙ` ɳí ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í áõ ݳ˳å³ïñ³ëïí³Í« ݳ»õ ë³ÑáõÝ Ñ³- Ù³·áñͳÏóáõÙ ¿ñ Çñ Ñ»ï»õ³Ï³ÛÇÝ áõ Ññ»- ï³Ý³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï: -´³Ûó ¹³ ¿É Çñ»Ýó ã÷ñÏ»ó« ÝáñÙ³É Ýß³Ý μéÝ»É ã·Çï»Ý« ½ñ³Ñ³ï»ËÝÇÏ³Ý ¹Åí³ñ »Ý û·ï³·áñÍáõÙ« ß³ñÅíáõÙ »Ý ï»ë³Ý»ÉÇ í³Ûñ»ñáõÙ«-²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ ѳϳ- é³Ïáñ¹Ç ûñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿ ÃíáõÙ« ³å³ í»ñÑÇßáõÙ«-³åñÇÉÇ 3-ÇÝ ÇÙ ³ÝÓݳϳ½ÙÁ Ù»ñ Ïáñóñ³Í ѻݳϻïÇ íñ³ ·ñáÑ Ï³½- ٳϻñå» 3 ++: :<+8|9; 8;+<8+8* 8<:9\+8* ;|+2Ь8+8 +8|9Ӡ:9\+<9+;8 :\+<:9:;\8<9:;\99+; +9 :\+<:Ь9:;\9 :\+<:+;+<+98r ;;+;8|;3 +: 8::;\9 +99;+<9;2 :;R 9:+<8:;\9* :;* 8|;:;* :;\8\+9R 9+<;Ь+8|8 98|9: :\+<;+ :;R 98|:+<8 +9 88|9:;\9* :;8|;+<8+<9 9+;::9+;8 9+;:: 9<+;\+<9+<8:;R 8+2Ь;8|;8 :<:;\9+9* :; ;|+<:;8* 9+<;9+<;+<:+::;RЬ8<9:;\98* :\+<;+|+;\9+;8 +;8;:;++<8+<9* +;;:;Ь++<8+<9 +<9+; +9 :\+<:+;+<+9:;\9 9+<9\8<+<8Ь:9\+<9+;8r 9+<9+<;:L+,:+,:8+,9+,::: ;L8,9: ;L989+8+,;,+8 +9 +<:9:;\9 +9; +:;+<9+<:* :;:+9R 9++ +8rЬ9+<::;:;\9 + 9;+<9+<9+<:+<;8 ;|:8+|9++2Ь:\+: 9+<;:8|9 :l9+<9+|8|;9+<98 +,:\;8|88|;2 9+Ь:: +<:+<:|8|9 +<9+|+<9 +9 9;+<9 9+<9+8|:\:;\99 8|9+2 +<;++9 ++9;8|9 8+<;:+<8:;\8<9:;\9 :<8+3: ;\9\+8;<:;\9 + 8|; +<98+<:+<:+99+<8 8,++;P8:8|:9+;8r 8\+<9+<9+<8 +<9: +:;+<9+<:8 8+2Ь:+<:+<;9+<9 89+8|; :<8r :;\9+;<+8* +|:;8+8 + 9+89+<;+:;R :\+:* +;\* 8|9:<:\+: 9;+<9+<9+<:+<;9 ++<::;\9 *|:+898|8+<9 :9;2 :;\++8* 8<+;+8 +9*l*+<99:;\+<9+9+<998|:* ;+<:;;9+2 :\+<:+;+<+98:+;8:;\8+8 :;R +|9+<9+<:+8 +9 9+<+;R +<9::+9\**|98r 9+<;; 9+:+;\:;\8<9:;\99+; +9; +<;+8 8<++9+; 9+<9;9:;\9; +<;<8<:9\:;\99+;8|;<* :;:9;++<8+<9 +<+++;<:;\8<9:;\9 :<+9 :;\9+;<+8 9+<;:+2Ь8+<9 +|:;8:9\:;\8<9:;\99+;8r 898<+<;<;8r :;+<* 8<++9+<;+;\+<9 +:;+<9+<:+;8r 8<:;\98 ::+<8 :8+<8Ь9+;8|;2 :;R 9+<8+<:+<8:;+8r +|:;8:9\:;\8<9:;\99+Ь;8|;3 +,:\;8|88|;2 8r :+; 9+8 ;::\+ +<++<: 8\+2Ь9+<9+<8 :<+9; :;\9+;<+8*99:;\9 + ;|:8+|9++2Ь:\+: :l9+<9+|8|;9+<99 :;R 8<:+<;8:;\9 +<;:+2Ь88:+<;+; :;\9\9\:;\8<9:;\99+;:;\9 8;+<8+<9+2Ь::;+8 +9; 9+<+|8+;8* 8|98\+9+;+<8+<9 +<::;RЬ9:: 8+<:+<8:;\9 +<98+<:+<9; +9; 8|;+<8+2Ь9+<;<;+8 8+<+9+<8+;:\+8 +9; :+<;+; 8|;+2Ь:8|9|+<89+;:;\9 8;+<88r 8+<:+<:+<;9+<9 9+<;Ь+:;\99+; 9 +<8+<:+<8:;+8r 9+<;:+<:+<;:;RЬ8<9:;\98 9:;\9:;\9 +* :; 98r :;\9\9\:;\8<9+<9 89+8|;8+<:+<;+88 9:\+<:+<8+<9+<;9+<; :<8r 88|9+8:;\*+:;+<9+<:8r :::;+<+<8\+<9:;\99+;8 +<:+<9Ь9<8|9+<:+<99<8|9 +9 +|:;8+8:;S :+<9:+;8r 9;+2Ь9+<9+<:+<;9+;8 :\+:; + 8+<;:9\+<9+<9 8|9;Ь9:;\;:;\99Ь9\+8+<:+<;+8+98<+<8+<9+;8|9+<:+<9;2 +:;+<9+<:8r 9;+<9+<9+<:+<;:;\8<9+<9Ь+<8:8|: 98|:|+<9::;\8<9+<9Ӣ +,98\9 9+<8+<:+2Ь8:;+8r 9+: +<998|:|+<8+<9 9;|9+<9 9;:|+<99+Ь;:;\9 9+<;:+<8+<9 8;+<88r 88|;+<:9+<9 :\+2Ь;+<:\9:;\9;9+;9 +<9;<8+<;<9:;\9 +9; +<9+ :;<+Ь9+<;::Ӣ 8l9+<;8+* +<;9<;+<;<;+8 +9; :+898rЬ8+<98r 8+9::;\9+<8:;\8<9+<9 +<::8|9|+<98* 9:+2Ь++;<;+8 :+<98+;8r 8:;<9+<9 9+<:+<9+<8+<9:;RЬ8<9:;\98 +;+<9+<:+898|8+<9 +<:\+<9::+<+|;+Ь8:;R 9+<9+<; 9:; 99+<;;9+; :;R 98|:|:;<9+; +9Ь9+;+;:+8*c9+<;:8|9 :l9+<9+|8|;9+<98 8+<;+;\:;:;\9 +8+<:\8r 8+<:+<;+8+<+|:;8:+<8 9+<9+<8+<;+|8+,99 +<99;+<8\+9::;\8<9+<9 ++:\;:;\9 99+<;+2Ь::;:;\8<9:;\9 + :+<8:;R +|:;8:9\:;\8<9:;\99+;8r 9;Ь:|+<98r +<9:9\:r 9+<:+<:9\:: +;R :+<;+; :;\9RЬ9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,99\:;\8<9:;\99+;:: +98<+<8+<9+;8r 9+: 99:+2Ь8+<9 9;|9+<9 9+:r 88|9+8* 9+<9+<9<+<99+;<9+8+;+<9+<:+898|8+<98r :;R 9+:+;\+<88r 9+<9+2Ь:+9R +|:;8:9\:;\8<9:;\99+;8* +<:\+<9::+8 :+<;Ь+; +:;+<:+:+<89+;8r 98|:|+;R ;|:8+|:;8+<8Ь;<:;\8<9:;\98* *|+,:\;8|89+<9 :\+<:+;+<+98|;2 9+:::\+<:+<:8+<9+<:::;\8<9:;\99 +<:+88r + 9+8+2Ь;<+8*l*++;+<;|+<8:;\9 + 9;+<9+<9+<:+<;89 +,:+,;+,8+,9+,9: ;L9+:;+<9+<:8 9+<9+<8;:+8 + :+898|8+<8+<9Ь9:; 98|:|:;<9+;::* 9+<+;V :+<98+;::Ӣ 9 +<:+2Ь;+<8+<9+<9:;\9 +9 :+;|+<8+<9 +<:<;:: :+:9+Ь8:;R 9:;+<9:;\8:;\8<9:;\99+;8 9+88 8<+;\;+;8 ;9Ь:+<8 :+<988r +<9+9;;9+2 :+898|8+<8+<9Ь::\+<:+<;8:;\99 + 8|;+<8+<9+<;<9:;\9 +; +|8:;RЬ88 :+; + 9+<9:;\9* 8|:8:;\99 9|+<9+<:<:;\9 +9*9:+<+;:;\9 +9 +<9:;\9+<++|+<9:;\98 :+<988p9+8+<98|8:+<;:;+* *|+,;8|:;\8<9+<9*b 9+++<8+2Ь88|; +,;8<:;\; +l;+9+<99 + +,:\;8|88|9 9+2 +;R 89Ь8+;9+;8 9+8 +<;8:: 9+<;;8|;2 9+<9+8 +8|9 9+2Ь8+<:+<8:;+8r :ӓ :+<988 +,;8<:;\;8 ++::+;2 +<98|: +8 :\+:; + 8+<:+<98|* +<::;\9 + :\+2Ь:+;+<+98|;2 9+:: :+898|8+<98r 9+<9++:R :+Ь;+<+;9:;\9;8 ;|:8:+8 +* *|:+<988 :\+:; ++<9+9 ;; 99:<+<::;8r :\+: 89+<9+:* :; 9+<;Ь:8r ++<9::;\9 ;++ +98<+<;8:8s :::;\+|:;\9 +99+; :+<9:8r :+<98+;8r :+<:+88|;8* 9:;\9\8*+|8|9+;+<98|9 8:;\:+<::;:;\8<9+<9 :+<;;+;8*9+<;:8:;<9+;8 9 ::+<;<9+<9 9+9\:;\8 +9 8;<;+899+;8r 9+:|* +8<+ +|8|9+;8 :+<:+;<* :;\;+99Ь;<:;\;: +* :+<;+<;<:;\;<8|:<8 8+|:;8+<;8+9:L+:; + 9+<9:+:+<8 88|9+9* :; +<9+9 ;::\+:\+<:;+<:: + 9+<;:8|* 8<+ :<+* ;:;\9: :<8r :+<98s:+898|8+<9 +<9: :\+<98|9 +8 9+<9+<8;:+<8 ++<;8+;::* +8|9+<98 <+;;:: :;R ;|+<9;|:;\9:9+Ь;::Ӣ 9 +<8+<:+<8:;+8 9++ +<9+<898+<88r :<8p+;8|*l*:::+<9:;+9 +<::;\9 + +l;+9+<98 9+0:\+<:+;+<+98|;2 8|9;9 8|; 9+<9+<; 9+:+;\:;RЬ8<9:;\99+; + +<;+8* *|9+8+<98|8:+<;:;+8:\+:; + :\+<:;+<:: 88|98r 9;+:+<8:8:;\8<9+<9Ь:\+<99+<99+;:;\9 9+<9\8<+<9+<;+8:;R 9+8 +;8<:;RЬ9\8|9+;* :\+:; + 8+<;:9\+<9+2 99::;+9 :+2Ь;+8:;R :+<988* 9+<:8+<:\+:* 8;:: :+9\+<9Ь;:;\9* +<;+<+|:;+9 89:;+8:;R :+<;9+<9 +<:+2Ь:+8 9:\+<::+<::; :+8\8|99+; :;R 9+<;8\9+<9Ь:;\9\8|9+; 9+8+<98|8:+<;:;+8 :<:\+:; + +<:2Ь;8 8:;8r 9+<;:+<++<9:8|;<* 9+<9:9::9R 8<8rЬ;+<89+;8r 9+<:8|9 :\+:; + ++8:;\;<8r :+<988p9;+<9+<9+<:+<;8|9* 8|:8 99+<9+<::;\8r 9+<9+<;+8 +<:\+<9::8r 8:;<9+<9 8+<:+<+|:;\99 +8|;;8l9+<;8+* 9+2 :\+:; + 88|98r 99+<;+<98|:*:<8:;;<98r :+<988r 8+<:+<:+<;:;\98 :+<88r 8+<9+<98 +<9::\+<:+88r +<;:+<;8|9 +<+++<89+;8p:\+<:9|+<:::* :;\9+<8 88|98r 98|+<8\+<9+<9+<88|;+<8+<9+<;<9+8:;R 9<+:;+;8r :;R ::;+;8r 9+2Ь9+<8+<;+|:+<8 +;R 9::+<8 9+<;8\:;\99+;* 8|9:2Ь:\+: 9+<+;R 9|8|9: +|9+<9+<:8r 9+:+<::;:;\8<9:;RЬ98 +;R 98|98|* :; 8|9;8 +: 9+<9+8:;R 99+<;+<::Ь;:;\8<9:;\9 :<:;\98|* 98|+<99 +<:+<:|*l*98r 99:<::Ь+<::;\9* :+;:|+<;<9:;\9 + +8|9::;9 :;R +<9;<9:;\9+|:;88s9 +<:+<;+<8+<9+<98|;2 9+:+<9+<88|: :+<98+Ь;8r :;+2 98+<::;\9 +9 :\+<:8+;:+<8 ::\8rЬ:+<8 8+<:<+; :;:\+: 9+<9\8<+<9+<88r :;R 9+2Ь:+<:;8r 8:;9;++<98|99+;:L+,9:: 9+,8,+; 8 9:;\9+<9 : :+;l+,99+,9P