Հայ Զինվոր - Page 4

ÂÆì 6 ( 1177) 15 - 21 ö ºîðì²ðÆ 2 017 ÐàôÞ²Üìºð²ÚÆÜ ²È´àت ÜìÆðì²Ì вÚðºÜ²Î²Ü ØºÌ ä²îºð²¼ØàôØ Ð²Ú ÄàÔàìð¸Æ زêܲÎòàôÂÚ²ÜÀ ö»ïñí³ñÇ 7-ÇÝ ÐÐ-áõÙ è¸ ¹»ëå³Ý³ï³ÝÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É гÛñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙáõÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ù³ëݳÏóáõÃÛ³- ÝÁ ÝíÇñí³Í Ñáõß³Ýí»ñ³ÛÇÝ ³ÉμáÙÇ ßÝáñѳݹ»ëÁ« áñÇÝ Ý»ñϳ »Ý »Õ»É ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ¨ è¸ ³ñï³Ï³ñ· ¨ Édz½áñ ¹»ëå³Ý Æí³Ý ìáÉÇÝÏÇÝÁ: ÚáõñûñÇÝ³Ï Ó¨³íáñÙ³Ùμ ¨ ë³Ñٳݳ÷³Ïª 100 ûñÇݳÏáí ïå³·ñí³Í Ñáõß³Ýí»ñ³ÛÇÝ ³ÉμáÙáõÙ ³Ù÷á÷í³Í »Ý гÛñ»Ý³- Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙáõÙ ï³ñ³Í ѳÕóݳÏÇÝ ÝíÇñí³Í ¨ ³é ³Ûëûñ ÃáÕ³ñÏíáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÷áëï³ÛÇÝ Ý³Ù³Ï³ÝÇßÝ»ñÁ« Ý»ñ- ϳ۳óí³Í »Ý áõß³·ñ³í ¹ñí³·Ý»ñ áõ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ýí³ÝÇ Ñ³Û Ù³ñß³ÉÝ»ñÇ« ³Ï³Ý³íáñ Ñ»ï³Ëáõ۽ݻñÇ« Ñ³Û ÷³é³å³ÝÍ Ñ»ñáëÝ»ñÇ áõ ѳÛÏ³Ï³Ý ¹ÇíǽdzݻñÇ Ù³ëÇÝ: гݹ»ë ·³Éáí áÕçáõÛÝÇ Ëáëùáíª å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³- ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ¨ ÐÐ-áõÙ è¸ ³ñï³Ï³ñ· áõ Édz½áñ ¹»ë- å³Ý Æí³Ý ì ppppH0p0ppH0H0pppppH0ppp30BpppppppH0pH0ppp0pppppppp0ppH0ppBppppppppppp0ppH0ppppH0ppppp0pppN0ppH0ppppppH0H0ppp0pH0pppH0pppBpppppH0H0ppp0pH0p00p000ppp°p0pppppppp0pH0ppppH0p0pppBp0pppH0pp0pH0ppppppppppN㰬ppH00pp00pH0pppH0ppppH H0p0p°0ppppH0H0ppp0H0pH30p0pppH0pKBppH0ppppH0ppppppH0H0pppH0ppppppp°ppp0pp0ppppH0pp0pppH00H0pppp0pppp°갬pppp0ppppH00ppp0pppH0ppBpppN00ppH0pH0pppp0pppH0pH00ppp0ppppppppppp0p0pH0ppH0pppH0ppBpppH0pppppH0ppppppppH0pH0ppH0pH0ppp𩰪BppppH00pppppH0ppH00H0갬ppN0000000氬00Ⱜ000000000000ᰬ00000000㰬000000氬0ppp pH000pppppH0ppH00B갬ppH0ppppppH00pp0బpppppH0ppppppp°ppH0pp0pppppppp0pppppppp0pH00KBp00ppppppp0ppppH0ppppppN00pppKBpH0pppH000 pppH0pp0బpppppH0pppp0pBppppH0ppppH00pp00ppppN0ppppH0pppppH0pppppH0H0pppppH30pBppppH0pppH030ppppp0pp0p00p0pH0pKBppppppH0ppppppH0pppppppH0pppBpppppppppppppN0pppppH0pppppH0H0p0ppppBppppppH0ppppH0ppp΂0ppppH0H0pppppBppppppppH0ppppH0ppBpppKpH000pppppH0ppH00H0갬pBpH0ppppppH000 pppH0ppp00pH00pppppBpp00pppH0ppH0000ppN0ppppH0pppppH0pppppH0H0pppppH30pBppppH0pppppH0pppH0ppppppppBppppH0ppN0ppppp00pH0ppp0pppppppppBppppH0s0H30pppppppH0pp0pppp°00pppppppppH0ppppppppppH0p0pppppKBpp0pppH0pH0pppppp0ppppppH0pBpppH00p0ppppppH0ppH0ppppH0KBppppN0ppppH0H0p0ppppH0ppppppBppppH0ppN000000pH0ppppppppH000ppppB0ppppJH0pppppppBpppKpH000000pppH000p0ppKppBpp00pp00s0pH0pppH0p00ppH00pppKBH 0ppppJH0pppppppp°0pp00s0pH0pppppH00pH0ppKBp0pppppppH0pppH0000pppH0pppp0ppppKBpH00ppp0ppppp0pppH0pppp0pppppppppBpppppppppppp0ppppH0pppppH0pppBpH0ppppH0p0pppppppp0pH0pppH0pKBppppH0pppH30ppppppp0ppppH0pppppppKBpp00p0pppp0pN000000pppH000pBppppH0pppH00pH0pp0pH0ppKB00pppH0ppp0pppp0ppp0pp0H0Bpp30pH0pppH00pppX0pp0ppppp°pH0pppppH0ppp0ppppH0ppN0ppppH0pppppH0ppKppppH0ppH0°p0pppp00ppppppp0pppN0pppp0ppH0ppH00s0ppH0pppH00pB0ppp030p0pH0pH0ppppppppppH0ppppppH0pKBpppppppH0ppppH0H0ppppN鰮pH00ppH0ppppppppH0H0pppppppBpppH00pp0ppH0 pppppps0H0pppH0ppBH0ppppppppppppH0ppH00ppH0pppppH0p0pBp0ppppppp00pp00s0pH0pppH00pppBpp0pN0000000氬0Ⱜ0000氬000మ0000000000pppH0ppppppH0pH0ppppppppH0°pppppH0pppppH0ppppp°pppppp KpH30ppppppH0ppBpppp0ppppp0pppp0pppBpppppppppppp0pp0ppBpH0ppppp0ppp0pppp0pBpppppH30ppppN00pppH0pppBpppppppppppH0ps0p0H0pppppBH0ppH0ppppppH0ppBpppppp0pppp0ppppH0H0pH0pBp0pppp0pppppH0pBppH0pp0pppppppN0000H M0ppppppH0pp0pBpppH0ppp0ppp0pp0pBp000H0ppppH0pppBppppp0pppH0pp0KB0p0pp0ppKppppppppppNpp0ppppppH0ppppH0H0000pppp0ppppH0pppppBpppppN00ppH0ppH0p°pp0p0ppH0pH0pppN0ppppH0ppp0ppppH0pBpppppX000000pppp0ppppBpppppH0ppH0p0ppBp00pH00pppH0pppp0ppH0pBppppppp0ps0pH0ppppBpppH0ppppppH0pppppH0pBppppH0ppp30pppH0BppppΈ00pppp0pppKBH0ppppH0H0ppH0pppppH0pp°pppH0pH0ppppppppppH0BpΈ00ppH0pppppppppH0H0pppKBppppppH0H0ppppH0pppppppppBppp0pH0pppH0pp0pBpH0pppH00pH0ppp0pKBpppppp0pppH0H0ppppKBpH0pppppN0p0ppKpppppppKBppppp0pppppH0ppppH0pBppppH0000pp0pppp°ppp0pppppp0H0000pppH0pBpppH0ppppp0pppBpppppp0pN00pp0ppBppppppH0H0pppp0ppppH0pKBpppppppN0pp0ppppppH0ppBH0H0ppppH0pppppppppBpppppp0ppppp0pppppBH0pppppH0pppppH0pBp0pN00ppppH0ppBppppppppp30pppppH0pH0pppBpppH0pppH0ppppH0ppN00pBppH0ppppH0ppH30pBpppppppK0p0pH0ppppBpH0pppp0pppK0pppp°pppH0pppppppppppp0pppppNpppppppH0ppppH0BK0pH0pppp0pppH0Bpp0pppp0pppppH0pBpp0pppp0pp0Bppp0pH0ppp0pppppp0ppppBp0pH0pppp0pN0ppH0pppp0pp0s0p0pppKBppppppH00pppH0KBp0ppppppp0p00pppH0΂0ppppH00ppppH0pH0pppp°pppppH0pppppp0p0ppp°ppppH0H0ppp0pp0pppH0p0pBpppH0H0pppp0pH0H0ppppBppppp0p0H0ppH0N0ppppBppH0pppppH0ppppH0ppBppppH0H00ppH0ppppBp0ppNpppppppH0pppppH 0pp00pp°pp0p0pppppp0pps0°pp0pppppN0pH30ppppH0pppBp0pppppH0ppppH00ppH0ppp KpB00ppp0pppppX 00ppppp °ppppp0pp0pppΈ0pp0ppppBpppppp0pppppH0ps0pppppH0H0H0ppppH0p0p30ppppH0BpppppH0p0pH0ppp΂00000pp0pppppH0H0ppppBppH0pppppH0ppppH0H0pH0pBppH00ppppH0ppppBpH0ppppN0p0000갮氬