Հայ Զինվոր - Page 2

ÂÆì 6 ( 1177) 15 - 21 ö ºîðì²ðÆ 2 017 êàôð´ ê²ð¶Æê ¼àð²ì²ðÆ ÐÆÞ²î²ÎàôÂÚ²Ü úðÀ ÐРݳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñμ »Ï»Õ»óáõ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ûÙÇ ³é³ç- Ýáñ¹³ÝÇëï êáõñμ ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óáõÙ Ù³ëݳÏó»É ¿ êáõñμ ê³ñ·Çë ½áñ³í³ñÇ ïáÝÇÝ ÝíÇñí³Í ѳݹÇë³íáñ ÙÇçáó³é- Ù³ÝÁ: Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáëÇ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ùμ ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ûñÑÝáõÃÛ³Ý ûñ Ñéã³Ïí³Í êáõñμ ê³ñ·ëÇ ïáÝÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ« áñÁ ѳݹÇ- ë³å»ï»É ¿ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ûÙÇ ³é³çÝáñ- ¹³Ï³Ý ÷á˳Ýáñ¹ ·»ñ³ßÝáñÑ î© Ü³í³ë³ñ¹ ³ñù»åÇëÏá- åáë Î×áÛ³ÝÁ« Ù³ëݳÏó»É »Ý ݳ¨ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ« ÐÐ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñ ²ñÙ»Ý ²ÙÇñÛ³ÝÁ« ²ñ³ñ³ïÛ³Ý Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ûÙÁ Ý»- ñ³éáÕ Ù³ñ½Çª ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½å»ï ²ñ³Ù³ÛÇë ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ: سñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ³é³ÝÓݳå»ë ³ãùÇ ÁÝÏ³Í Ãíáí ùë³Ý å³ñï³¹Çñ ųÙÏ»- ï³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ« Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ« Ññ³íÇñÛ³ÉÝ»ñÇ ¨ ѳí³ï³óÛ³É ÅáÕáíñ¹Ç Ù³ëݳÏóáõ- ÃÛ³Ùμ ïñí³Í å³ï³ñ³·Ç ³í³ñïÇÝ »Ï»Õ»óáõ٠ϳï³ñí»É ¿ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ ûñÑÝáõÃÛáõݪ سÛñ ²Ãáé êáõñμ ¾çÙdzÍ- ÝÇó μ»ñí³Í ê© ê³ñ·ëÇ Ù³ëáõÝù³ÏÇñ ³çáí: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñϳ É³í³·áõÛÝ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ, ½ÇÝíáñ- Ý»ñÇ Ëñ³ËáõëÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³íáñ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ: ))) г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ ßÝáñѳíá- ñ³Ï³Ý ËáëùÁ. êñμ³½³°Ý ѳÛñ« ѳñ·»ÉÇ° ÍÝáÕÝ»ñ« ëÇñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñÝ»ñ« ßÝáñѳíáñáõÙ »Ù μáÉáñÇë êáõñμ ê³ñ·ëÇ ïáÝÇ Ï³å³Ïóáõ- ÃÛ³Ùμ: êáõñμ ê³ñ·ÇëÁ ½áñ³í³ñ ¿ñ« ¨ ³Ûë ÷³ëïÝ ³ñ¹»Ý ËáëáõÙ ¿ Ýñ³ Ýϳñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ: ì³Õáõó êáõñμ ê³ñ·ÇëÁ ¹³ñÓ»É ¿ Ëǽ³ËáõÃ۳ݫ ³ÝÓݳ½áÑáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß 2 Ù»ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ¨ »ñÇï³- ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ: àõëïÇ« áõ- ½áõÙ »Ù ѳïϳå»ë ßÝáñѳ- íáñ»É ³Ûë ¹³ÑÉÇ×áõÙ Ý»ñϳ Ù»ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ: êÇñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñÝ»ñ« ¹áõ +G ? ? ot w+ ? ww ă  g? + ot7 oo t ww ă ă o?o wdw + : ăw ?w  : ă7 ăԃ ww + D g ă o ww t ? w w 'ԃ w o+ GtO :' g d G o? ? t: w ? t+G tԃO ă_ ? wow  w 'ԃg +G o w D g ă W 'w 'ԃ g ă ?+w / w  ww g  +w O w w g ?o + ? w ă 7w ot g w <+ $ wot_ ? wo g: ̴+w 'ԃ w w 'ԃ g ăG o w+ d g ă G g 4'w + ' ww g ăW D+ ă ? d w/ w '+ 4 wd ow w + w $o woăW g  ̴+w 'ăw w  w '+G o w ̃ wd  ̴+w o g:  / w Դ+o g: w ? t_ Go g:+?  Go g: o ? 7G ̴+g G ? g w ̴+ă wwG ? $'w $O +w tԃG g w w w : o+ tG w G ? O ă7wWw w +G  w? 4g ԃ? o g t 7d+w w t w/ w ' , g +ăO ă7wWw ̃ t oă o Tw ? + t G ? ăw wO w  ' t+G wd+ 7 od g w ̷ g w ? +G 7g w 7dC g 4 W +ăO ă?wt? w w 4 Gw ̃ Դ+ Tg ?t /  g w <+gW ăwG go ?w L+ w?dG  W ̃G W w ?+w? g g:C g 4 W ăO ă?t+d? w w 4 t gă ? t? ow G g + 4 W ă o ? ow g ăWW t w '+ t g tw  w w wG g ă D+g ww  w 'ԃG g +C@ { s k p+s +  k p+ {s + o Tw ? ̃ t ww  ă wo $ ̃ +'t w tg ă  w tg ă t+? /ow g ă Gg ww w ? 'ow ̴+  ww ă oă d w : õw wg +G w G w w w̃?o w wGw + Ot ow w g t  G ? wg ̴+G t+  ' ww / /ow ow+O w̃ w: t 'w w : õg < w d ?<+wd g ă  / /o w o tG + ow w ăWgw  g ă G  + g ăW ' ot ? ' w ̴+ w o g g  ? O ̴+d w : tw w '԰  +  w + /o t  g  ww ԃ : w + t $ ? ww t w wg otg ă w w +? TW ?t w o$w ? t ot ă oĴ+ ̃ ww ? g?w ă w t w t+ Gd g    'o w w ̴+'  ow̃G /w 4 ww + w ăg ă  ww tԃG g ̴+w w  ̃ wG ow'w  '+' t? ' tg w w ̃ $ G ? g+?Wg̃/ă g ă W t g ? t 7Woww +: õgo?Wg̃ , g ă ow g ? wԴ+ot Gg ̃ g ?? T ' ă o +  w t ot w w w t ot w g: t $+ 't+  ?  W w + w wo $ Gg ̃ $G wOw  $ g Ĵ+ O / / t wo ̃ O ? 'w '+: w/G g Wd g ă o? \+ g w ? G 7 o t  4'+w O ă: ? gw G w w? w wԃ +g w 4 W?w go g:+ d g  wă w ot ̴+w o t w g  w   + w O ă ? woww ? g w T+: t GO : ԃ wO w7 ̴+oot T o ̃Gw ww o ̃ W+w g w ? 'w tO w+;  g < w d wG ? $ dO ă7wWw t