Հայ Զինվոր - Page 16

ÂÆì 6 ( 1177) 15 - 21 ö ºîðì²ðÆ 2017 î²ð²Ì²Þðæ²Ü²ÚÆÜ ¼²ð¶²òàôØܺð ÂáõñùÇ³Ý ÷áËáõÙ ¿ ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ ²åñÇÉÇ 16-ÇÝ ÂáõñùdzÛáõÙ ³Ýó- ϳóí»Éáõ ¿ ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý ÷á- ÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ùí»: Âáõñù³Ï³Ý ÇßËáÕ §²ñ¹³ñáõÃÛáõÝ ¨ ½³ñ·³óáõÙ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ûë ݳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ùμ ѳÝñ³å»ïáõ- ÃÛáõÝÁ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÇó ¹³éݳ- Éáõ ¿ ݳ˳·³Ñ³Ï³Ý: ÂáõñùdzÛÇ Ý³Ë³·³Ñ è»ç»÷ ³ÛÇμ ¾ñ¹áÕ³ÝÁ ÷»ïñí³ñÇ 10-ÇÝ ëïáñ³·ñ»É ¿ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý»ñϳ۳ó- ñ³Í ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³Ã»ÃÁ ¨ áõÕ³ñÏ»É í³ñ- ã³å»ïÇÝ: ö»ïñí³ñÇ 25-ÇÝ ÏÙ»Ïݳñ- ÏÇ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ù³ñá½³ñß³íÁ: öá÷áËíáÕ ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ùμ ÂáõñùdzÛÇ Ý³Ë³·³ÑÝ áõݻݳÉáõ ¿ Ýáñ, μ³ó³éÇÏ Çñ³íáõÝùÝ»ñ: سë- ݳíáñ³å»ëª Ýñ³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ óñ»Éáõ« ³ñï³Ï³ñ· ¹ñáõÃÛáõÝ 9+<9:+2Ь;+<;+8:;R 88|+<+:;:;\8<9:;\9 + :;::;\9 +,;Ь++<;+<++<::;\8<9+<9 9+<8+<;+<;8 99+2Ь9+<8:+8:;R + 9+<8+<+|+<98r 8:9\98|;<* :+<9Ь9+<9+<+;+<8+<9 ++<:+<;+<98r#" ++<:+2Ь::;9+;8r 8<8|:8 88;9|+<::8r 98|9:<*2 9:Ь+|8|* :;:9;<8|;2B8|9 899+<9+<88r 9+<8+2Ь+|+<98*r8|9 889:;8r 8:;9;++<;+<98*"8888|9+9 99:+<8+<9 +<9++<99+;* +<;++2Ь;+<++<::;\8<9+<9 9+<8+<;+<;8 * 9+<8+2Ь+|+<98|9 88|;2 +<;++<;+<++<::;\8<9+<9Ь8:;9;+8r 9+8 +<9++<99 +<:8+<99+<8+<9 +* :; 9+<9;+<;:+9Ь:+9\8r 8:;\9+9+2#l8<* 9:;\88|:8|9 :+<+Ь9+<8+<9 9+9\+<9;:|9+<9 ;|:;9<8|;2 9+::9+<9:+<;+<;:+<8 +<;:+<8+<;+r +;:;\8<9+<9Ь:\+<99+<99+;:;\9 9+<:+;8 8+<;8:;\9 +9*:; 9+9\+<9;:|9+<9 ;|:;9<8 +9+<8+<9+<;2Ь:+<8 + +9\+8 9+9;2 +;+:9\+<98r 8:9\98|;<*9:\+<:+<8 :;\9+9+<8:: 9+<;;+8 ;+<9\+2Ь;+<8+<9 ++<9:8 +<9;<+<98+<88r +<99<+<9Ь;<8|;38,:;\;;8|+<9:;\9#l8<* 9:;\88|:8rbЬ8|;2 98|9:2 ;;: 9<+;+<8+<8:+8 + +<:+88p;+<9 9+<++<; 9+<;+* :;:9; 9+9\+<+;Ь::;\9 +9 *|;+8<:;\88+<98|::*b 9+<;8\9+<9Ь8+<9 ;;++<8+<9 +<9::;+<8+<9 8:;RЬ:+<8;<:;\8<9+<9 +<9++<9 88|9+8:;P9+<9+<; 9,+;+<8+<8:+<89+;8 +;8::;\9+9 9+9\+<+;+<9;8 8+<9 ++<:+<:9|8|:8 :Ь9\:;+<;8+8:;R 8|;+<::;\9;8|;<* 9;+<9; 8+2Ь;:9R +9 98|+<99 +8|9+8 9+<8+<+|+<98|9 9+Ь;:;\9 ::+<9+<8:;R 9+<9+<; 8,:;\;;8|+<9Ь:+<99+<9+<+;+<8+<9 ;|:;|:8:;\8<9:;\99+Ь;8r 99:;98|: ;<+<98+<9:;\9 + +<;9<;+<;<9+8+;+:9\+<98r ++;+<8+<:+<;:;\8<9:;\9898|+<99 :\+<9::9+<8+<9 ::9+<89+;::У33 +<8+<++98|8::8r 9+:+<;<;+8 +9 +<9Ь8+<:+<9;8|;2 * :<+9 8<:;\98+<:;+8 ++<9RЬ:+8:;R :;\::;\99+<++<::8|+<;+<8:<+<8+<9Ь+<98+<:+<9;::Ӣ +,98+<:+<9;8|;0+;8:+8 +9 9+<*CCcB :\;:;+Ь::;++<:+<8::9+;:;\::;\;<8|:<9+; 9+<:+;8 +;8Ь:+8 +9 9+:+<+|+<9:;\9++<:+<:+<9++8:;R 9+2Ь:+<:+<;9+<+|;8|;39,+; +<8+<8:+88+<9 8+<8+<9+2Ь::;:+8 +S@8;+<+|;:9S+,9::\8rЬ:::* +;+:Ь9\+<98 8+;Ь::;\9 + +;8;8p98|+<8 +<:+<:|9:;Ь+8|* *|;|;8:<8|*b 8|; 8+;:\+<;8* *9:; :+<99+<9+<+;:;\8<9:;\98 9+<9+<9:;\9:0+ +<9+ :+:8+<8+<98|9Ӣ :+<8+<99 ;|+<:: +:; 9+9;2 8<:;\;; 9+<:+<;+<8:;\8<9:;\99 ++;+<9 :\+<:;+<:: +9\+88,:;\;; 9+<:+<;+<8:;\8<9:;\98 8+<;8|;:;\98r 98|+<99<99+2 :;\8\+9R 9\+8+<:+<;9+<9*9+;;8|9 8+<9:;\9:;\8<9+<9 * +<9;<9+<88p;|+<:;8s :L+<:+<9+<8+<9 :<+* :; 9+<: 9+2Ь9+<99;9+;:;\9 +<;++9 :<8+2 9 +<9;+<:\+Ь::;\8<9+<9 98|99+<+8|; 9:;\:8<+<;+2 ;+Ь9+<88r ::2 98r +<;9<+<9Ӣ 8,:;\;; 9+<9;:;RЬ8<9:;\98 9:+|9+8 * 98|+<:8<+<;|:+8 + 8<+;8p8\:9\::;++<:+<;+<;<:;\98|;<* 8,:;\;;8|+<9Ь+<98+<;98|8 +;88|; ++<;9<9+8:;R +<;9+::+2Ь8+<9 ;|:;9<+;8|;3 +,:+88r ;+<93 :+<;8p8,:;\;;8|+<9 8<+<8:;\9 + +:;+<98|:;\8<9+<9Ь+:;\:8* +<9;2 +<:\+<;+9:;\9Ӣ 9+<* +<9+:\+<:9|+<::: 8|:8+<98|::+<8+<9* :\+<9Ь:\+<9:9\+<8+<9 *|+,;++<;:;\8<9:;\9 :;R ++<;Ь+|+<;<:;\9*b 8:;\:+<8;<:;\8<9:;\98 8+<;:9\+2Ь;<+<: +<9+;+<9 +<9;+<;<9+8 8|; +8|;;+;88,:;\;; 9+<:+<;+<8:;\8<9:;\98 +;+:9\+<98|9Ь99+<;+<::;:;\8<9:;\9 + :+<88|: +;88|;8++<;9<9+8:;R :+<;+<8+<9;:|+<9+<98|9 +<:+<:rЬ9:;+* :+<;+8:: +<98+<8 * +<98+<98+2Ь:+:+88r +<;:+<;8|9 ;+<9\+<;+<8+<9:;RЬ8<9:;\9Ӣ +;+:9\+<98 ;|:;9<:;\9 + :+;+2Ь++<;9<9+8 9+<8+<;+9+<8+<8+<9 8,:;\;;8rЬ+<9Ӡ:8+<9+<+|8|;sr ++<:8|:6c#C9 +<9+<8+<;+|:<+<98|9 9+<;:+<8;8 *|9 +<9 +8|9::;*b 8<+;8<8p:::;+<+|;:+<8 + ::\+<+|;:;\8<9+<9B"#p::\+<+|;:+<8 + *|9 +9+<8+:*b ;l+L8:;\9::\+<;+<9+<88C8,+9;+<98 8 ;88|9Ь9:+<9:+|:;\9 + : +<98|9+|::98|9Ь:+;:|8|9 9+8 :+<;:+2 898<+<;<;:;\9 8l;+2Ь98r :+<;+<8 +<8:8|: +<;:+<;8|9 ;+<9\+<;+2Ь8+<9:;\8<9:;\98* 9+<:9+<::;+<:\+:* +<9:;\9\9\+2Ь88r 98|:|+<9::;\8<9:;\98 :8|;8|+<98|* 8l;+<;8r 88rЬ+<9+<98r +;R +9+98r 9+;;8|9 ++<;+|+<;<:;\9Ь9+;8|9* 8:;\;:r 9:+<9:+|:;\8<9:;\9 + +<:+<:|+<;2Ь;+8 :+<98|9+|::9:;\9 ;+<9+<98|;2 9+::+<98\9 +<;++9 +,998r 9:;*CR;+ 9+<8+2Ь+|+<9 +:9+<8+ 8,;+<9;|8r :+<;:<+<8+<+99 +9+<9:+<;+<;:;\9 8,+9;+<98r ++9 :\+<:8\+<98rЬ:|:;<9+; :+<99+<9+8:;R 9+<:8|9* 9+<8:;+:+<;:<+<8+<+98r 99+<9 :<+<;<+<:+8:: 9:;\9Ь98|:8 :+<+9+<8+<9 98|:|+<9::;\8<9:;\9* +8<+8l;+<98 9+<;:;\9+<88r 98|:|:;\8+<98|9 ++9;8p::+9\89+<9 8|; 8;+<+|;+;8r 8|;+<8+<9+<;<:;RЬ9898|+<;<9+<8 9+<9+<9+|9+;8r 9+<9+<; +<989Ь+:;\9+88r +* :; 8l;+<98 ::2 98|+<99 ;|:;9<:;\9 +98|:|+<9:+8 9+;9<+<::;+<;+;\+89+<9 :;:9 98|9Ь9+<89+8|;9+;8|9* +<98+;R 9:;\998|:8 +;+<9;09+<9+|:;\;<+<8:;\89+<9 8|; :+<;+;+<89+;9 ++<:+<:|+<;8:;\9 8l;+<98r +<:+<:+8:;\8<9:;\99+Ь;8 :+<;+<8+<9;:|+<9+<98|9 +;R +<98+<;9+2Ь;+<9\+<;+<8+<9 9+<8+<:+<8:;+9+;8r :;R 9;Ь;<+<88|;<9+;8r 98+<:9+<9 +<:+88r +<899+<9:+9 ++<:9:;\9* +;8;:;++<8+<9 ++<;9<9+8::Ь+<9+|+<9 98|+<;<9+<8 9+<9+<9+|9+ ;8r :|+<9;+Ь;8 ;;8|9+<8* :8|;8|+<9:;\9 8l;+<98r ++<99+2Ь88|;2 8+<:+<:+<;+<8+<9 :;\8\+;8 +<;<+<;9<+<8+<:+<:+8:;\8<9:;\9 +9 ::+<9:;\9 8,:;\;;8|+<98|*:+<:;\+9+<9 +,;+<8|+<98|* ;+<8<+<;8r 8:9\98|;09::+<9+<::;::9R :+<;+<9:;\982 9+<8+<8+2Ь:+<:+<;+<8+<9 89+<::;:;\99+;8r 98+<:Ь9+<9â 8l8l98r +<+++;<:;\8<9:;\99 ++<8+<9:;+9Ь8;:9R 8l;+<;8r 8+<:+<:+<;:;\8<9:;\99 +<::8rЬ9|+<9+<+<; :+;+<8+<9+|9:;\9 + :8|;+<:\+Ь::;\8<9:;\98 +;8;8r +<9:9\:r :+<;+<8;:;\988|+<9+<9:;\9 :+;\+<8+<9 9|+|9+<8\+<98|;2 9+Ь:: 9+<8+<+|+<98r :\+<9::9:;\9 89:;:+8 +8l;+<98r 9::+<9+<::;9+<8 *|9 8+:88+<9*b 89Ь+<::;9+<9 +<:|+<8;<:;\8<9:;\98 :+<9+8:9R 8<+8Ь9+<8:;\9* 98|9+8 +,:;\98 +9+9:;\9 8,+9;+<98p9::+<9+<::;9+<8 9:;\8<8|9+;8 8:;\;:r 9+<:|:9\:;RЬ8<9:;\99+; +9 +<;9<+<9+<+|;:;\9 8+<:+<:+<;+2Ь8+<9 :;\8\+;8r +;R +;+<9;2 :;\9\9\+<88r 9::+<9+2Ь::; 9+<9+8|:+<;<:9R :+<:;\+9+<9 +,;+<8|+<98p+: ;B :::;+<+<8\+<9:;\99+;8r 98+<:9+<9à::9+<8 ;|+<::9 +<99+<9+|::+<;<9:;\9 +:+<;+<8+<9;:|+<9:;\9 8,+9;+<98r +<:+<9;2Ь;+<98|9 9+<8+<:+<8:;+ 8l:;+<9+88|9Ӣ :+;:|8|9:;|:;9<:;\9 + 9+;+<+++8 +,998r 9:; :+<;:<+2Ь8+<+98r :;+2 8,+9;+<98r +<+++;<:;\8<9:;\98 :<+Ь+:;+<;<9+8:;R 9:\+<:+<8::Ӣ :+<98|9+|::99Ь::\+<:9:;\9 + :+;+<++<:9+<8 8,+9;+<98r 9+Ь8:;\:+<;<9+<9 +;R :+<;+<9:;\982 :\+<:8\+<98rЬ:|:;<9+;8r 9+<888|9 ;+<9\+<;+<8+<9:;\8<9+<988l:;+<9+88 ;|:;9<:;\9 + 9+;+<+++8 8l;+<98p:;+<* 9+<+;R +<8:8|:+<;<9+8:: +;R :+;:+<;2Ь9+8:: 9+<;+<+;:;\8<9:;\99+;8 +,+;+:|+<98p9+: ++2 :<8r 8+<;:9R :;8|:\+8 8,+9;+<98r +<:2Ь;8|;<* 9+<9+<:+<9+ :; +<9+ 9+<;+<+;:;RЬ8<9:;\99+;8r :+<+9+<;+<9\+<;+<8+<9 +<9\+<+Ь;8|:<9 +<:+88r ;<+<9::;\9 + ++<;9<+8 8l;+<99Ь::8|:\:+<8 + 8,+8 +,:8|:+L+<;:;R +<:+<9;2Ь;8|9 9+<8+<898|: ::+9\8+8* ;|:;9<+8:: 9:;9+<;+<+;:;\8<9:;\99+; 9+<::+<:+8 +;+;\+2Ь98|* 9::8:+<98|* :+<+9+<:+<;+<8+<9 99+<;+2Ь::; +<98 ++<99+<88|;<9+;8r 9+: 8l;+<9:;\9:<+9 8+<;:9R +<;<+<:+8* :; 8|:;+<9+8+<8+<9Ь+<;:+<+;:;\8<9+<9Ь::\+<:+<+8|9:;\8<9:;\98+,+;+:|+<98 ;<+<98+<;<+<8 :\+<98r 8+<;:9R ++|:;8+<+;+8 8|;+9;2 8|:8 ++9 : ;\::8r 8l:;+2Ь9+88r :+<;:<+<:\+: 9+8<+<99+<9:;\8r +<9;<8 +L+2Ь;:;R 8,+9;+<9:;\9 +<9+<88r ++|:9:;\8<9+<9Ь+<;9<;+<;<9+<9* 9:; 8;+<+|;+;8r +;R 9+<;Ь:+<:+<;:;\8<9+<9 99+<89+<9 9+;8<+<8+<9Ь88<+<9 + 9+<9+8|:+<;<+8 8l;+<98 9:;\998|:89:+<:\+8 + +<88|::8|8 +;8:;R 9;8<8|: ;|:;Ь9<+<;8+8* 8|9:<8 99+<;++<99+<;<;+8 + :+<98|9+rЬ::98|9Ӣ ::\8|:+<8 ::;\99 9:+<:\+8 + 9+<9Ь:+<;+<;+8* :; 99+<9 +|:;8+8+<:9|8 9+<:8:;\;:r :\+<:8\8r 8+<;:9R + 9+<9+|+;<9+8;l+:;:+<;8r :8+8|9 9+<8+<+|+<9 +:Ь9+<8+ 8,;+<9;|8 9+<9++: + +8+8 +<:+<8+<9Ь8:9: 9+<9:+<;+<;:;\8<9+<9* 8l;+<98 8::<+8::Ь*|8<8|: 9+8 +<9+<+8:<+<8+<9 +;88|;*c ::;RЬ:+<::+<98 ;|:;9<:;\9 + ;|;8+8 8,+9;+<98p:+<;88* +|+;+<:+::<+<8+<9 :+<;+; 9+<8+<;Ь++<89+;:;\9 9;+<9 9:;\8<+<+|;+8:: :;:\+::+<;+<8+<9;:|+<9+<98|9 8+<;+;\:; ++;+<8+2Ь:+<; +;R 8+<9:;\9 +|:;8898+; :;:\+:+8r 8|9:2Ь:; +<::;\9:: :;+<+|;8r :+;:|8|98|: 8+<:\8*|9 8+:88+<98|*b +;R +<98 8+<::;\9;<9+;8r 9+:+,998r 9+<8+<+|+<9 +:9+<8+ 8,;+<9;|8p+<;:+<;8|9 ;+<9\+<;+<8+<9:;\8<9+<9 ;;+2Ь8+<;+|:;\9 +<899+<9: 9+<8+<8|;+<9+<8+<9 :;RЬ9\++|8|88 8+<;+88r + :\+<99+<9+<::;+8 9+<+;P9+<8+<+|+<98r 9+;9<+<::; 9;:|+<:\+<::;\99;++<8+<9 8:8|8r +<+++;<8|8 ++;+<8+<:+2Ь;:;\8<9+<9â 9+<8+<+|+<9+<8+<9 89:;:;RЬ8<9:;\99+;8r 8\+<9+<9+<8 8,;+<9;|8r :+<;+<8Ь9+<9\8<+<9+<8:;\9 +<99+;;+88|:;+9 8+<9;+<8Ь98|: ++;+<8+<:+<;:;\8<9:;\9 + :;\9+;<+8 +,998p9;++<8+<9 9+<9+<99;8 +L+<;<8r +<9+ ::\8rЬ:+<8 :+<9 9:; 9\+8+<:+<;8r +<98+<:+2Ь8+<+9:;\9 +<:+<8+<9 +<+++;<8|8 :\+<9::9Ь9+; +9 ++<9\+;<9:;\9 9;++<9+;9 +<:;<+ +;+;\+<9 9::8::9+<9P#@CbS" #PS09 +:S" RЦâf$֖Ь+l8|98 + ;+<9::\+<+|;::;\9 +<82 +2 :\;8|88|;0+:|8* +B +<+|;+<: 9 : ::+:9+,98`+l88+<::; 89+<+|;8r :L8L8:+,9:+8 9 +,; : ;L8,9: ;L99+,9