Հայ Զինվոր - Page 14

ÂÆì 6 ( 1177) 15 - 21 ö ºîðì²ðÆ 2 017 ²äÐ - 25. вز¶àð̲ÎòàôÂÚàôÜ ²Ûë Ñá¹í³ÍÁ« áñÁ ·ñí»É ¿ 2002é« ÝíÇñíáõÙ ¿ ²äÐ »ñÏñÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ϳ½Ù³íáñÙ³Ý 25-³ÙÛ³ÏÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ ¸ ³ßÝáõÃÛ³Ý Ñ »ï Ñ ³ñ³μ»ñáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÝ ë Ͻμݳíáñí»É » Ý ¹ »é»õë 1 992é` Ð Ð »õ è ¸ Ù Çç»õ ¹ Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ Ñ ³ëï³ïáõÙÇó Ç í »ñ« Ç ëÏ 1 995é Ù ³ñïÇ ÇÝ Ï Ýùí³Íª § г۳ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõ- 16-Ç ÃÛ³Ý ï ³ñ³ÍùáõÙ é áõë³ëï³ÝÛ³Ý é ³½Ù³Ï³Û³- ÝÇ Ù ³ëÇݦ » õ 1 997é û ·áëïáëÇ 2 9-Ç ÇÝ Ï Ýù- í³Íª § ´³ñ»Ï³ÙáõÃ۳ݫ Ñ ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý » õ ÷áËû·ÝáõÃÛ³Ý Ù ³ëÇݦ Ñ ³Ù³Ó³Û- ݳ·ñ»ñÝ ³ Û¹ Ñ ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»- ñÇÝ Ñ ³Õáñ¹»óÇÝ é ³½Ù³í³- ñ³Ï³Ý ¹ ³ßݳÏó³ÛÇÝ μÝáõÛÃ: ² Ýó³Í 2 5 ï ³- ñÇÝ»ñÇ Á ÝóóùáõÙ Ù »- ͳͳí³É ³ ß˳ï³Ýù- Ý»ñ » Ý Ï ³ï³ñí»É å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý á ÉáñïÇ μ áÉáñ μ ݳ·³í³éÝ»- ñáõÙª » ñÏáõ » ñÏñÝ»ñÇ Ù Çç»õ ÷ áË߳ѳí»ï Ñ ³Ù³- ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ¹ ÇݳÙÇÏ ½ ³ñ·³óÙ³Ý Ñ ³Ù³ñ« ÏÝùí»É » Ý Ù Ç ù ³ÝÇ ï ³ëÝÛ³Ï Ù Ççå»ï³Ï³Ý« Ù Çç- ϳé³í³ñ³Ï³Ý » õ Ù Çç·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Ñ ³Ù³- Ó³Ûݳ·ñ»ñ« ë ï»ÕÍí»É ¿ Ñ ³Û-é éáõë³Ï³Ý ½ áñù»ñÇ (áõÅ»ñÇ) ٠dzóÛ³É Ë Ùμ³íáñáõÙÁ« ï ³ñ³Í³ßñç³- ݳÛÇÝ Ù Ç³óÛ³É Ð úä Ñ ³Ù³Ï³ñ·Á: ´ ³ñÓñ³ëïÇ- ×³Ý Ë áñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÝ á õ Ñ ³Ý¹Ç- åáõÙÝ»ñÁ Ï ñáõÙ » Ý å ³ñμ»ñ³Ï³Ý μÝáõÛë Ù Ç ß ³ñù á ÉáñïÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ + 9 +<9+<:+9P:\8+<9+<::;:;\9* 8r 9:<8 : 8+2Ь9:;\9 + 9 +<9:::;\:+<8+<9 + +<9Ь9+<8;<+<98|9 +r :;8898+;:;RЬ8<9+<9 : +<+9+<:+<;+<8+<9Ь8+;,;,++ ;*+l+9+;+<8*9+<9:; 9 +<98+<+ +B +<9RЬ9+<99+<98r 9 ;+<9+<9+<:+<;:;\8<9+<9 +r :;Ь8:9R + :;+<98|+<::;9+<9 8 +<+98r 9 +:r 9 :Ь+<; +,9+;+<98|88r +2 9:;\989:9\* + :;+<:+08;:9R +:;+<9+<:8r *R 9;+<9+<9+<:+<;* +r 9Ь++<:\+: 9 *9:;\;+<+9+<9*B : +<9:+;8|;2 9 +Ь88",8<* 9 +<98|: +2 9:8|9 9 +<:9+<8;<+89:;\98<8r + ;R + ;8+<;+<8\+<98+: 9 8|9:;\9;9+;:: 9 +<9+2Ь+|:;8+<8;<:;\8<9:;\98 9 +<;:;\9+<8+8:;R 8 :9\9+;8r : 9|:+2Ь8+<9 9 :+<+;:;\8<9:;\99+;8r 9 +<:8|9Ӣ + ;8:;R + ;8;9+;8p:\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9 +<8+<;+<;:;\8<9:;\99+;8r 9 8|:|+;P+;88:9\9 : +<+9+<8+<9 9 +<9+<+|:;8+<8;<:;\8<9+<9 +2 9+Ь9+<99+2 :R 8+<99+;8r 9 +<9+<9<+<99* +2 8:8|: 9 +<9+<+|:;Ь8+<8;<:;\8<9:;\9 + 8r ;+<8+<9+<;<::;\9 :R +<9::\+<9:;RЬ8<9+<9 : 8:;:8r :8:; 9+<+|+<:+<:9+;:;\9 + ;+<9;<8|;09+<:8+<99+<8+<9 + : +<+9+<:+898|8+<8+<9 9 +<9+2Ь+|:;8+<8;<:;\8<9:;\98* : ;8 9 :\+<:::;\9 + 9 9 + 8|9:+<8Ь:;\8\+;8v 8R +<9+<9+<8+<88|;2 : :\+<:+<+8|9:;\8<9+<9 + ;P:+<+9+<8+<9 : +898|8+<9:: : +;+<+8|99+<98 + ;8:;P+;8;9+;8r 9 +<;+<+;:;\8<9:;\99+;8r : +<+9+<:+<;+<8+<9Ь9:;\98<9 +2 99:;\9: :R +<99+<9+<::;:+<8 + 9 +<+;R +2 9:Ь:+<9+|:;\8<9+<9 9 8|:|+<:+<9;8r 9 8+<:9+<9 9 +<9+<99+<9Ь9::+;<:;\99+;:: + ;R 9 +<:+<;+<8+<9 9 +<9+;::Ӡ9+<;:+<8+<9 9 +<9+<:+9R + :;+<:+<;8\:;\8<9:;\99+;9 +2 :+<;::+;<8|9Ь+ :+ +: ;R 9::8:+<98r +8|9::;+<8+<9Ь;8;:;\+|8r *r +l:;:8::+;<88|*b : ;\::;\99+2Ь8+<9 8+9:;:9:;\9 +2 9;<8+<;<:+<8 9+<:+2Ь;+<8+<9 +2 9::+<9+|:;\8<9+<9 8 :;9;+8p+<9++<9 +;8;9+;8r 9 8|:|+;R 8 9;:+<8 :R +<9Ь9+<9+<+|;8r : +<:+;+<;<9+<9 * +2 99+2Ь88|9 9:8|;:+<8 9+<;:+<8+<9 9 +<9+<:+9P+:;+<:+<;8\:;\8<9+<98*099+<9 9+<:9:+<8r :;R 8+<;+;\:;:;RЬ8<9+<9* :+898|8+<98r :8:; 9 8|:|:;<9+;8p8 8|;+<:9+<9 9+<;:+<8+<9 8 ;+<8:;<::Ь9+<9+<:+9R + :;+<:+<;8\:;\8<9:;\9 9 +<:+2Ь;+<8+<9 +<9::+<9+|:;\8<9+<9 9 +<:9+<88|;0+;8;9+;8r +: ;R 98|:|+;R +<9: :+<;8|9+;8p898<+<;<;:;\9 +<9;<8+<;<::;\9 +; +<:+<:|8|9Ь+<9+|+<9*2 ;l+<::8* :; +<9+ +:;+<:+<;8\:;RЬ8<9+<98 9+<:9+<8;<+8::;R + 8|9 :+*8|;0:+<98+<98|9 9+8 +r :;\9+<;:+<8* 9 ;+:+<98|*9;8<8|:+<++98|8<+<98|9 9+<9:+<;89+;*+<:8|+<;<8|+<* 9 9 *8|;2 : ;R +B +8+<::;\:8|8|;2 9 +Ь8+<8+<9 9:::9;+<9<+|+<98|9 : +<9:* 9 +:+;RЬ+<88r 9 +<;:+<8+<9 9 +;+9+<9+;::Ь*\9 99*,*B + +:+<9:+<+|;:9+<98|9 + +<:+<89L+<++<8:::+<98|;<* 9 +<::;\8 9 9+<9+<8:;RЬ8<9+<9 9 +8 8 :;\9 9B ;9\8+::+<98|;<* +8rЬ::;+9+; :+<:|8|8::+<98|;<* +<:+<8+<9 + *:\+<:8+;+<;<:;\9 8+<+9+8:;\* 8<+ +:;+2Ь:+<;8\:;\8<9+<99 8|9:2 8+<;+;\:;:;\8<9:;\9 :;P99+<9+<8:;\8<9:;\9 + :;:+8 9+<:9+<88|;0:\+::;\8<9:;\99+;8r 9 +<8+<+|+<99+;8p8:9\98|;<*0@+,:\;8|88r,*8|;2L*8 9 9 +: ;R ;:\+;+<:8|: 8:;\9Ь8 9+<;:+<8+<9 :\+<:;+<:::;\8<9+<9 :+<;:<:;RЬ8<9+<9 :\+:8r :+9\+<8+<8* +|9++<:\+: 9 ;+<9:+,9\+<:|+<99+<98r +|88+<::;:;\8<9+<9 :+ 9+<9;+2Ь;+<9\+<; 9::8:+<9:;\9 9+<:9+<8;<+;2 9:+<+2Ь98|9 9+<9+<:+9R :+<;8\+<9;9+;8|9* :;:9;09:\+<:+<89 +; +<:\+<9::+8 9;+<9+<9+<:+<;+2Ь8+<9 8+<+98r +;R 9:+<9+;8r :\+<:;+<:::;RЬ8<9:;\98 9+<9+<:+9R +:;+<:+<;8\:;\8<9+<98*2 8l:89+;9<9::8::9+<9 *|+l:;:8::+;<88|*b +:;+2Ь:+<;8\+<;+<9:;\9 :+ +: ;R#,*;+ +|:+<;+8|+<8+<9Ь+<9+<88|* +:;+<:+<;8\:;\8<9+<9 9;+<9+<9+2Ь:+<;* +|+9+;+<8*8+9:+9+<9: +,8+;:+9 9+;8:;RЬ;+;\8r 9\+8+<:+<;:;\8<9+<9 :;\::;\99+<:8|;:+8 +;:+9\+<9;8* 99:+8 +8|9 :+<98+<98|9 +|:;\9+<;Ь:+<88|* 9;8<8|:+<++98|8<+<98|9 9+<9:+<;89+;8|*9+:+;\+<88p9+<;:+<8+<9Ь9+;+9+<9+;8p*\9 99*,*B :+9\+<8+<99+<9 :+<9;+;8* :+<9:+;8|*++<:+<89+;8|* :|:8+;8r 9+9+<8+:+;8* 9|9+|;:Ь:+8 +8|9 ++<:+<88|* :|:88r 9;+<9+<9+<:+<;9+;8p9+<;:+<8+<9 9;+<9<+|:;\8<9+<9 :\+<9::\+<9+2Ь8+<9 9+<;:8r :+<;9+<9 8+<;+|8*09 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,98; +,9+,:8 +8l9:: ; 8`+,9; : ;,9 + :+898l8+,9 9 : ;L:+,88`9,+:;+; : ;L9 +8,;8<:;\;+<::; :;+<8::;8 98|+<99 8;+<9:;RЬ9\:;R :;\;:+<+|8+;9 +; +<;+8*2 :+9\+<8+<99+<9Ь:+<9; 9+<:9+8:;\;2 9+8 9+<+<82 +<9;2 9+<98+2Ь8+<9 9:::9;+<9<+|+<98|9 :+<9:8 *\9;+<9+<9+2Ь:+<; 8+<:\8|:+<9 8+<;+9 :l+<8+<:9+<9*B :8:+;09+9+<8+:+;8r 8+<::;\;<9+<9 8|98\+9+;+<8+<9Ь+<98+<:+<9;9+;8*2 9 9+|;;9+2 ;;:9+<:|+<9 +<9Ь8+<:+<9;9+;8|;2 9+:: :+9\+<9;8 ++<;9<+<:Ь+<99|+<9+<:<+88|*2 9 +<:8+<:\+: +<98<+;8r +;:\+<:;+<:::+8 +;8;:;+ ++<:+<88r *\9;+<9+2Ь9+<:+<;* 8+9:+9+<9: +,;:9:9 :L:9\::9+<9*@9+9+<8+:8* 8|9:<8r 9+<9+<; +8 ++<:+<88 8;+2Ь8:;\::+;2 +|9++<:\+: 9 ;+<9: +,9\+<:|+<99+<98p8:9\98|;3* 9:;\;+<;+<9:<9:;\; ++<:+<8 :\+:; + +<9::\+:8+<::;\;<8