Հայ Զինվոր

ISSN 1829-2585 17006 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 6 ( 11 7 7 ) 15 - 21 öºîðì²ðÆ 2017 ̲è²ÚàôØ ºÜø вÚðºÜÆøÆÜ w w w. h a y z i n v o r. a m ø ³ñí³×³éÇ μ ³ñÓñ³- μ»ñÓ É »éÝ»ñÇ Ñ »ï Ç Ù ëÇñïÁ Ï ³åí³Í ¿ ñ í ³Õáõó: ²Ûëï»Õ ï »ÕÇ á õÝ»ó³Í Ñ »ñáë³- Ï³Ý Ù ³ñï»ñÇ Ù ³ëÇÝ μ ³½ÙÇóë Éë»É ¿ Ç, Ç ëÏ ³ é³çÇÝ ³ Ý·³Ù å³ïÙ³Ï³Ý ³ Ûë Ñ áÕÇ í ñ³ μ³Ëï á õÝ»ó³ Ï ³Ý·Ý»Éáõ, » ñμ »Õμ³Ûñë ¿ ñ ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý » ñ¹áõÙ ÁݹáõÝáõÙ: ö áËí»É » Ý Å ³Ù³- ݳÏÝ»ñÁ, ³ ÛÅÙ Ñ ³Ûáó μ ³Ý³ÏÇ å³ïí³μ»ñ Ñ ³Ù³½·»ëïÁ ÏñáõÙ » Ù » ë, » õ ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý » ñ- ¹áõÙ Á ݹáõÝ»Éáõ Ñ »ñÃÝ Ç ÙÝ ¿ : γ± ³ ñ¹Ûáù ³ í»ÉÇ å ³ïí³μ»ñ ·áñÍ, ù ³Ý Ñ ³Ûñ»ÝÇùÇ, Ñ ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÇ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ß ³ñù»- ñáõÙ É ÇÝ»ÉÁ: ² Ûëï»Õ` ø ³ñí³- ׳éáõÙ, ½ ÇÝíáñÝ»ñÇ Ù ³ñï³- Ï³Ý á ·ÇÝ ³ ÝÏáïñáõÙ ¿ : Ø »ñ ÏáÕùÇÝ » Ý Ë ëï³å³Ñ³Ýç » õ Ñá·³ï³ñ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÁ, áñáÝù Ç ñ»Ýó á Õç · Çï³ÏÇó ÏÛ³ÝùÁ Ý íÇñ»É » Ý μ ³Ý³Ï³ßÇ- ÝáõÃÛ³ÝÁ: Ü ñ³Ýó ³ ÝÓÝí»ñ ³ß˳ï³ÝùÇ ß ÝáñÑÇí Ñ ³Ûñ»- ݳëÇñáõÃÛáõÝÝ á õ Ë Ç½³ËáõÃÛáõ- ÝÁ Ñ ³ëï³ïáõÝ ³ ñÅ»ùÝ»ñ » Ý ¹³ñÓ»É Ù »ñ ½ áñ³Ù³ëáõÙ: â ϳ ³é³í»É å ³ï³ë˳ݳïáõ » õ Ñå³ñï ½ ·³óáÕáõÃÛáõÝ, ù ³Ý ³ÛÝ, » ñμ ½ »ÝùÁ Ï ñÍùǹ Ï ³Ý·- Ý³Í » ë ß ³ñùáõÙ » õ å ³ïñ³ëï- íáõÙ » ë » ñ¹í»É Ñ ³ÝáõÝ Ñ ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÇ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý: ² ÛÝ Ñ á- ÕÇ, á ñÁ Ù »½ ¿ Ñ ³ë»É Ù »ñ Í ÝáÕÝ»- ñÇ, Ù »ñ å ³å»ñÇ ³ ñÛ³Ý · Ýáí: Ø»Ýù Ù »ñ ³ í³· » Õμ³ÛñÝ»ñÇ ³ñųÝÇ Ñ »ïÝáñ¹Ý»ñÝ » Ýù » õ å³ïñ³ëï » Ýù ÷ ³éùáí ß ³- ñáõݳϻÉáõ ³ ÛÝ · áñÍÁ, á ñÁ Ýñ³Ýù ë Ïë»É » Ý, á ñÇ Ñ ³Ù³ñ Ï é- í»É » õ ½ áÑí»É » Ý: Ø »Ýù · Çï³Ï- óáõÙ » Ýù Ñ ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ ³Ý¹»å ëï³ÝÓÝ»ÉÇù å ³ñï³íáñáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ á õ å ³ñï³Ï³Ýáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ á Õç å ³ï³ë˳- ݳïíáõÃÛáõÝÁ » õ å ³ïñ³ëï »Ýù å ³ïíáí Ï ñ»Éáõ Ñ ³Ûáó Ñ ³Õ- Ã³Ï³Ý μ ³Ý³ÏÇ ½ ÇÝíáñÇ Ñ ³- Ù³½·»ëïÁ: ¶àè ² ðºìÞ²îÚ²Ü