Հայ Զինվոր Zin 17-Standart

ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê ÂÆì 17 (1264) 24 - 30 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2018 ºðºì²Ü 2800 Ê³É¹Û³Ý Ù »ÍáõÃÛ³Ùμ ² ñ·ÇßïÇÝ` Ø ÇÝáõ³ÛÇ áñ¹ÇÝ« ³ Ûë Ñ áÛ³Ï³å ³ ÙñáóÁ Ï ³éáõó»ó, ѳëï³ï»ó ¾ ñ»μáõÝÇ ³ ÝáõÝÁ` ´ dzÇݻɻ (àõñ³ñïáõ) » ñÏñÇ ½ áñáõÃÛáõÝÁ à ßÝ³Ù³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ Ù »ç ³ Ùñ³åݹ»Éáõ Ñ ³Ù³ñ: