Հայ Զինվոր Zin 14-Standart

ÂÆì 14 (1285) 17 - 23 ²äðÆÈÆ 2019 ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê ²ðêºÜ вðàôÂÚàôÜÚ²Ü ²½³ï á ×Ç Á Ùμß³Ù³ñïÇ º íñáå³ÛÇ 2 019Ã. ã »ÙåÇáÝ §Ð³ÕóݳÏë ÝíÇñáõÙ »Ù Ñ³Û ³½·ÇÝ...¦