Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 9

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 лïá ç»ñÙ ·áñáíáí ÑÇß»ó Ù³Ýϳí³ñÅ ÙáñÁ« áñ ³ÙáõëÝáõ Ù³ÑÇó Ñ»ï᫠ѳ½³ñ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ Ñ³Õóѳñ»Éáí« áõëáõó- ãÇ ³ß˳ï³í³ñÓáí ϳñáÕ³ó³í ٻͳóݻɫ ÏñÃáõÃÛ³Ý ï³É áñ¹ÇÝ»ñÇÝ« ³Ù»Ý ×Ç· áõ ç³Ýù Ý»ñ¹ñ»ó« áñ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý í³é ·áõݳåݳÏÇó áã ÙÇ ·áõÛÝ Ñ³ÝϳñÍ ãå³Ï³ëÇ« ˳Ù- ñ³Í ã³ÝóÝÇ ½³í³ÏÝ»ñÇ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÁ©©© Ø»Íß»ÝáõÙ μáõÅÏ»ïÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ Éùí³Í ïáõÝ ¿ÇÝ ·ï»É« ϳñ·Ç μ»ñ»É: ìÇñ³íáñÝ»ñÇÝ ï»Õ áõ ¹³¹³ñ ãϳñ: ²é³çÇÝ Ù³ÑÁ« ³é³çÇÝ ÷ñÏí³ÍÁ©©© áõ ³ñÛ³Ý å³ñï³¹ñáÕ-×ÝßáÕ ÑáïÁ« áñ å³ï»ñ³½ÙÇó ³Ûëù³Ý ï³ñÇ ³Ýó ¿É ¹»é ½·áõÙ ¿ éáõÝ·»ñáõÙ©©©© ³ñ³· ³ß˳ï»É: ²ÕÙáõÏÁ ·Ý³Éáí ë³ëïϳÝáõÙ ¿ñ« ë»ÝÛ³- ÏáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã ¹Õñ¹áõÙ ¿ñ« ³å³ÏÇÝ»ñÁ ó÷í»óÇÝ: §´áÉáñ¹ Ïé³ó»ù« Ó»éù»ñáí å³Ñ»ù ·ÉáõËÝ»ñ¹« ϳñáÕ ¿ª ï³ÝÇùÁ ÷ÉíǦ«-¶³éÝÇÏÇ Ó³ÛÝÁ Ññ³Ù³ÝÇ å»ë ÑÝã»ó: Îé³ó³« Ó»éù»ñáí ³Ùáõñ ÷³Ï»Éáí ³Ï³ÝçÝ»ñë© áõÅ·ÇÝ ³ÕÙáõÏÇó ³Ï³ÝçÝ»ñÇë ÃÙμϳóճÝÃÝ»ñÁ ùÇã ¿ñ ÙÝáõÙ å³ïéí»ÇÝ: гÝϳñÍ ÑÇß»óÇ íÇñ³íáñÇÝ áõ ϳݷݻóÇ: ì»ñçÇÝÇë Ãáù»ñáõÙ û¹Á å³Ï³ë»É ¿ñ« áõ ¹ñ³Ýù ëÙù»É ¿Çݪ ͳÏí³Í ÷áõãÇÏÇ ÝÙ³Ý: êÏë»óÇ éÇÃÙÇÏ ë»ÕÙ»É ·áñ- ÍÇùÁ« Ãáù»ñÝ û¹áí Éóí»óÇÝ: §Þá°õï Ïé³óÇñ¦«- ·áé³ó ¶³éÝÇÏÁ: Îé³ó³« μ³Ûó ß³- ñáõݳϻóÇ ³ß˳ï³óÝ»É §³Ùμáݦ: лïá å³ïÏ»ñ³óñÇ ³Û¹ ï»ë³ñ³ÝÁ« áñ ß³ï ÍÇͳջÉÇ Ï³ñáÕ ¿ñ Ãí³É ÏáÕùÇó ä³ï»ñ³½ÙÇ íÇñ³íáñÝ»ñÁ« áã ëáíáñ³Ï³Ý ¹»åù»ñ« ³Ý- ݳ˳¹»å íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ©©©© î³ññ³Ï³Ý ѳ½³ñáõÙÇ Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ½ñÏí³Í« Ñ³×³Ë Ù³ñÙñáÕ ×ñ³·Ç ÉáõÛëÇ ï³Ï ½ÇÝíáñ³Ï³Ý μÅÇßÏÝ»ñÁ Ññ³ßùÝ»ñ ¿ÇÝ ·áñÍáõÙ« ã»Õ³Í ÙÇçáóÝ»ñáí« ë³Ï³í ¹»Õáñ³Ûùáí μáõÅáõÙ« ÷ñ- ÏáõÙ©©©²í»ñí³Í ïÝ»ñÇó ѳí³ùí³Í ÷³ÛïÁ« ɳñ»ñÁ« Ù³Ñ- ׳ϳÉÇ ó³Ýó»ñÁ »ñÏñáñ¹ ÏÛ³Ýù ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙª ¹³éÝáõÙ μÅßÏ³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ« μÅßÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ©©©ìÇñ³Ñ³ïáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É Ñ³×³Ë Ï³ï³ñíáõÙ ¿ÇÝ ÃßݳÙáõ ã¹³¹³ñáÕ Ïñ³Ï³ï³ñ³÷Ç ï³Ï©©© -̳Ýñ íÇñ³íáñ ¿ÇÝ μ»ñ»É«-ÑÇßáõÙ ¿ μÅÇßÏÁ«- ѳÕóÝ- ¹³Ù ïÕ³ ¿ñ: ¶³éÝÇÏÝ áõ ÎáëïÛ³Ý Ó»éÝáóÝ»ñÁ ѳ·³Ý áõ ³Ýó³Ý ·áñÍÇ: ºë ¿É §³ÙμáÛáí¦ (³ñÑ»ëï³Ï³Ý ßÝã³éáõ- ÃÛ³Ý ³å³ñ³ï ãáõÝ»ÇÝù, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï §³ÙμáÛáí¦ ¿ñ ßÝ- ãáõÙ ÑÇí³Ý¹Á) û¹ ¿Ç ÙÕáõÙ Ãáù»ñÁ (ÇÙ åñáýÇÉáí íÇñ³íáñ- Ý»ñÁ ³Ýѳٻٳï ùÇã ¿ÇÝ« »õ »ë ÷áñÓáõÙ ¿Ç ³Ù»Ý Ï»ñå û·- Ý»É íÇñ³μáõÛÅÝ»ñÇÝ): Ø»Ï ¿É §³É»ÝÏáÛÇó¦ (Ñ»é³Ï³å) Ññ³Ñ³Ý· »Õ³íª ÃßݳÙáõ ÇÝùݳÃÇé ¿ ÃéãáõÙ Ø»Íß»ÝÇ áõÕ- ÕáõÃÛ³Ùμ« å»ïù ¿ ³ñ³· óùÝí»É: ¶³éÝÇÏÁ ëÏë»ó ³í»ÉÇ Ý³ÛáÕÇ Ñ³Ù³ñ© íÇñ³íáñÇ ÏáÕùÇÝ í»ñ óóí³Í ÙÇ Ó»éù« áñ éÇÃÙÇÏ ë»ÕÙáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇÝ ¹ñí³Í ÇÝã-áñ é»ïÇÝ» ÷áõãÇÏ©©© -ä³ï»ñ³½ÙáõÙ« ÇÝãå»ë ÏÛ³ÝùáõÙ« ÍÇͳÕÝ áõ ɳóÁ Ùß- ï³å»ë Çñ³ñ ÏáÕùÇ »Ý«- Ñáõß»ñÇ ïáõïÝ ¿ μéÝ»É μÅÇßÏÁ: - ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ù»ù»Ý³ÛÇ í³ñáñ¹Ý»ñÇó Ù»ÏÇ ëïáñÇÝ ÍÝá- ïÁ íݳëí»É ¿ñ: гٳå³ï³ëË³Ý μÅßÏ³Ï³Ý É³ñ ãϳñ: ÆÝùÝ ³ùó³ÝÁ Ó»éùÇÝ ·Ý³ó μ³Ï áõ Ù»ï³ÕÛ³ ·áñÍ³Í ó³Ýϳå³ïÇó ÙÇ É³ñ Ïïñ»ó« ³Ëï³Ñ³Ý»ó áõ íÇñ³íáñÇ ÍÝáïÇ áëÏñ»ñÁ ɳñáí ¹³Ý¹³Õ Ùáï»óÝ»Éáí Çñ³ñª ³Ýß³ñ- ųóñ»ó: ì³ñáñ¹Á ÷áñÓáõÙ ¿ñ ÇÝã-áñ μ³Ý ѳëϳóݻɫ μ³Ûó ÏóÏïáõñ ¿ñ ÑÝãáõÙ ËáëùÁ« ³Õ³í³Õí³Í: ì»ñçÁ ÙÇ Ï»ñå ѳëϳóñ»ó© §´ÅÇ°ßÏ ç³Ý« ¹áõ μ»ñ³ÝÇë ÙÇ ÏáÕÙáõÙ »ë ·áñÍ ³ÝáõÙ« ÏÉÇÝDZ ÙÛáõë ÏáÕÙáí ¿É Í˻٦©©© -ø³ñ³Ï»ñïóÇ Ð³ÛÏÁ ͳÝñ íÇñ³íáñí»É ¿ñ«- í³éá¹³Ñáï ÍÇͳջÉÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ¹ñí³·Ý ¿ ÑÇßáõÙ ÜÇÏáɳÛÁ«- »ñμ íñ³ÛÇ Ñ³·áõëïÝ ¿ÇÝ Ïïñ³ïáõÙ« Ýñ³ ßáñ»ñÇ ÙÇçÇó« ³Ý·³Ù Ý»ñùݳßáñ»ñÇó ÷³Ù÷áõßïÝ»ñ ó÷í»óÇÝ: ö³Ù÷áõßïÝ»ñ ó÷í»óÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ ÏáßÇÏÝ»ñÇó: ´ÅÇßÏÝ»ñÝ ³åß³Í Ý³- ÛáõÙ ¿ÇÝ: §Æ±Ýã »ù ½³ñÙ³ó»É«-ó³íÇó ѳ½Çí ßÝã»Éáíª ))) ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 9