Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 8

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 ºð²¼ÜºðÆ ºì Æð²Î²ÜàôÂÚ²Ü ê²Ðزܲ¶ÌÆÜ ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý μÅÇßÏÝ»ñ©©© ä ³ï»- ñ³½ÙáõÙ Ý ñ³Ýù Ï éíáõÙ » Ý »ñÏáõ ׳- ϳïáíª Ã ßݳÙáõ »õ Ù ³Ñí³Ý ¹»Ù: ÎÛ³ÝùÇ »õ Ù³Ñí³Ý ë³Ñٳݳ·ÍÇÝ Ñ³½³ñ³íáñ Ï Û³Ýù»ñ ÷ ñÏáõÙ« Ñ ñ³ßù- Ý»ñ · áñÍáõÙ©©© ²ß˳ñÑÇ ï³ñμ»ñ ͳÛñ»ñáõÙ ½ÇÝ- íáñ³Ï³Ý μ ÅÇßÏÝ»ñÇÝ Ý íÇñí³Í μ³½- Ù³ÃÇí Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ ϳÝ: Ðáõß³ñ- Ó³ÝÝ»ñÇó Ù »ÏÇ íñ³ ïå³íáñÇã ³Ûë- åÇëÇ Ù Ç Ù ³Ï³·ñáõÃÛáõÝ ¿ © §ÊáݳñÑ- íáõÙ » Ýùª μáÉáñ á Õç Ùݳó³ÍÝ»ñÇ Ï áÕ- ÙÇó¦: ²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇó μ³½Ù³ÃÇí ÑÇßá- ÕáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ ¹ÇÙ³ÍÝáï³ÛÇÝ íÇñ³μáõÛÅ ÜÇÏáÉ³Û ¶ñÇ- ·áñÛ³ÝÁ áõ å³ïÙáõÙ ¿ ³ÛÝù³Ý å³ïÏ»ñ³íáñ« áñ ³ãùǹ ³é³ç« ÏÇÝáųå³í»ÝÇ å»ë« ³ÝóÝáõÙ »Ý ¹»åù»ñÝ áõ Çñ³- ¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ®²½·³ÙÇçÛ³Ý μ³ËáõÙÝ»ñÝ ³ëïÇ׳ݳμ³ñ í»ñ³Íí»É ¿ÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ: ÐáëåÇï³ÉÝ»ñÁ íÇñ³íáñÝ»ñáí ÉÇ ¿ÇÝ: àñáß»ó ÇÝùÝ ¿É Çñ áõÅ»ñÇ Ý»ñ³ÍÇÝ ã³÷áí û·ï³Ï³ñ ÉÇݻɫ ¹ÇÙ»ó å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ »õ ßáõïáí ͳ- é³ÛáõÃÛ³Ý ³Ýó³í ºñ»õ³ÝÇ ½áñ³Ù³ë»ñÇó Ù»ÏáõÙ: ©©©î»Õ»Ï³óñÇÝ« áñ ÑáõÝí³ñÇ 27-ÇÝ å»ïù ¿ Ù»ÏÝÇ Ø³ñ- ï³Ï»ñï: ÐáõÝí³ñÇ 27-Çݪ Ñ»Ýó áñ¹áõ ÍÝÝ¹Û³Ý ûñÁ©©© ²Ù»Ý³¹Åí³ñÁ ïÝ»óÇÝ»ñÇÝ ³Û¹ ÉáõñÁ ѳÛïÝ»ÉÝ ¿ñ: î³ÝÝ ³ßËáõÛÅ »éáõ½»é ¿ñ: -ì³ÕÁ ÙÇ ï³ëÝ ûñáí êÇëÇ³Ý »Ù ·Ý³Éáõ« ãϳñáÕ³ó³ ѳÙύɫ áñ Ñ»ï³Ó·»Ý« íÇñ³íáñÝ»ñ »Ý μ»ñ»É« ³Ýѳå³Õ å»ïù ¿ Ù»Ïݻ٫- ³ñ³·-³ñ³·ª ͳÝñ μ»éÇó ³½³ïí»Éáõ å»ë íñ³ μ»ñ»ó« ÙïùáõÙ áõñ³Ë³Ý³Éáí ѳå×»å ÑáñÇÝ³Í ëïÇó: ÆÝùÝ Çñ»Ý ³ñ¹³ñ³óñ»óª Ñá 㿱ñ ³ë»Éáõ« áñ سñï³Ï»ñï ¿ 8 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê ·ÝáõÙ: ²ÙμáÕç ûñÝ ³ÛÝï»ÕÇó ¹³Å³Ý Éáõñ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëÝáõÙ: سÛñÝ áõ ÏÇÝÁ ë³é»É-ϳñÏ³Ù»É ¿ÇÝ: ²ÙμáÕç ·Çß»ñ ³ãù ã÷³Ï»óÇÝ: ÈáõÛëÁ ¹»é ãμ³óí³Íª μ³ÏáõÙ ëÏë»ó ³ñ³·-³ñ³· ó³Ë Ïáïñ³ï»É« ã·Çï»ñª »ñμ Ïí»ñ³¹³éݳ« ·áÝ» ÙÇ ÷áùñ ïÝ»óÇ- ùÇ Ñá·ëÁ ûûõ³óÝÇ: гñ»õ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ å³ïáõѳÝÇó μáÕáù»óª ³é³íáï ϳÝáõË ùáõÝÁ ˳ݷ³ñ»Éáõ ѳٳñ: ))) ²ñó³Ë ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ »ñϳñ-»ñϳñ ¿ñ« ˳éÝÇ׳- Õ³Ýç Ùï³ÍÙáõÝùÝ»ñÝ ³É»ÏáÍ»É ¿ÇÝ Ñá·ÇÝ©§î»ëÝ»ëª ÙÇ μ³Ý áñ å³ï³ÑÇ« »ñ»Ë»ùë ÏÑÇß»±Ý ÇÝÓ: ²ÕçÇÏë ß³ï ÷áùñ ¿« ÇëÏ ïÕ³±ë¦: ÆÝùÁ áñ¹áõó ³í»ÉÇ ÷áùñ ¿ñ« »ñμ Ïáñóñ»ó ÑáñÁ áõ ÑÇÙ³ ëÏë»ó ï»Ý¹³·ÇÝ Ñáõß»ñÁ ÷áñ÷ñ»Éª Ùï³å³ïÏ»ñáõ٠ѳÛïÝ- í»ó Ñáñ Éáõë³íáñ Ï»ñå³ñÁ©©© -â¿°« ѳëï³ï ÏÑÇßÇ«- íëï³Ñ»óñ»ó-ѳݷëï³óñ»ó ÇÝùÝ Çñ»Ý áõ ÇÝùÝ Çñ»Ý ¿É Ññ³Ù³Û»óª ³åñ»É ¿ å»ïù« ãí»ñ³¹³é- ݳÉáõ Çñ³íáõÝù ãáõÝ»ë: