Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 7

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÁ« ³Û¹ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï áõ ç³Ýù ½áõñ ãÇ í³ïÝÇ: ÆëÏ »ñμ ½·áõÙ »ë ³Û¹ á·ÇÝ ùá Ý»ñëáõÙ áõ Ù³ñ- ï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñǹ Ù»ç« ³ÛÝ μ³½Ù³å³ïÏíáõÙ ¿© áõÝ³Ï »ë ϳï³ñ»Éáõ ó³Ýϳó³Í ËݹÇñ: ²Ûë ½áñ³ï»ë³ÏÝ ÁÝïñ³ÍÝ»ñÇë Ù»ç ÙÇ Ñ³ïáõÏ Ñå³ñïáõÃÛáõÝ Ï³© Ù»Ýù ·Çï»Ýù« áñ ݳ¨ Ù»ñ ç³Ýù»ñÇ« Ù»ñ ÉáõÙ³ÛÇ ßÝáñÑÇí ¿ ³Ûë å³ÑÇÝ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý Çñ ѳݷÇëï áõ Ë³Õ³Õ ÏÛ³ÝùÝ ³åñáõÙ: ²Ûë ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³Ù»Ý ÇÝã ³ñÅ»: ²Ýã³÷ áõ- ñ³Ë »Ù áõ Ñå³ñï, ¨ μáÉáñáíÇÝ ¿É ϳñ¨áñ ã¿« áñ Ù»½ »ñμ¨¿ ã»Ý ׳ݳãÇ: ÂáÕ ÇÝÓ« Ù»½ μáÉáñÇëª Ñ³ïáõÏ Ý߳ݳÏáõ- ÃÛ³Ý Ù³ñïÇÏÝ»ñÇë« ×³Ý³ã»Ý Ù»ñ ·áñÍáí« áñÁ Ù»ñ Åá- Õáíñ¹Ç Ë³Õ³Õ ÏÛ³ÝùÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿: лï³ËáõÛ½ ´ Þ³ï í³Õáõó ¿« ÇÝã ½áñù»ñáõÙ »Ù: ²é³Ýó ÙÇ å³Ñ ï³- ï³Ýí»Éáõ áñáᯐ »Ù Ñ»Ýó Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ½áñù»ñ Áݹ·ñÏí»É áõ ·Çï»Ù« û ÇÝãáõ »Ù ³Ûëï»Õ« ÇÝãÇ »Ù å³ï- ñ³ëï: سëݳÏó»É »Ù ù³éûñÛ³ å³ï»ñ³½ÙÇÝ: ²Û¹ ÁÝ- óóùáõÙ ÉdzñÅ»ù áõ å³ïíáí ϳï³ñ»É »Ýù Ù»ñ ³éç¨ ¹ñ- í³Í μáÉáñ ËݹÇñÝ»ñÁ: ²Ù»ÝûñÛ³ å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ ¨ ÝíÇñáõÙ© ë³ ¿ ϳñ¨áñÁ Ù»ñ ·áñÍáõÙ: ÂßݳÙáõÝ »ñμ»ù ã»Ýù ûñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ ûñí³ ó³Ýϳó³Í å³ÑÇ« ³Ù»Ý í³ÛñÏÛ³Ý å³ïñ³ëï »Ýù ó³Ýϳó³Í ËݹÇñ« ·áñÍáÕáõ- ÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ: ´³Ý³ÏÇ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ ·áñÍáõ٠ϳñ¨áñ ËݹÇñ ¿ í»ñ³å³Ñí³Í Ù»ñ ½áñ³ï»ë³ÏÇÝ: ºí »Ã» Ù»Ýù Ù»ñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« Ù»ñ ËݹÇñÁ ×ß·ñÇï ϳï³ñ»Ýù« ÇÝãÁ ¨ ³ÝáõÙ »Ýù« ÙÛáõë ½áñ³ï»ë³ÏÝ»ñÝ Çñ»Ýó ËݹÇñÝ ³ñ¹Ûáõݳí»ï áõ ÉdzñÅ»ù ÏÇñ³Ï³Ý³óÝ»Ý: лï³ËáõÛ½Á ãÇ Ï³ñáÕ ãëÇñ»Éáí Çñ ·áñÍÝ ³Ý»É« å³ñ- ½³å»ë μ³ó³éíáõÙ ¿: ÆÝÓ ³ÝÓ³Ùμ ³Ûëï»Õ ¿ å³ÑáõÙ ÇÙ ÁÝï³ÝÇùÇ« ѳÛñ»ÝÇùÇë ¨ ³Ûë ·áñÍÇ Ñ³Ý¹»å Ù»Í ë»ñÁ: лï³ËáõÛ½ ¶ Ø»ñ ѳϳé³Ïáñ¹Á ó³Ýϳó³Í å³ÑÇ å³ïñ³ëï ¿ ë³¹ñÇã ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« ÙÇßï ¹³í³¹ñ³μ³ñ ÷áñ- ÓáõÙ ¿ ѳëÝ»É Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ« μ³Ûó Ù»ñ ³ÙμáÕç ·áñÍáõ- Ý»áõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó ¹³ ϳë»óÝ»ÉáõÝ ¿ ÙÇïí³Í: гϳé³- Ïáñ¹ÇÝ Éé»óÝ»Éáõ ÙÇ³Ï Ó¨Á Ùßï³ñÃáõÝ áõ ³ÝÁݹѳï Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý íÇ׳ÏáõÙ ÉÇÝ»ÉÝ ¿: ØÇÝã ³Ûë, ͳé³Û»É »Ù ï³ñμ»ñ ½áñ³Ù³ë»ñáõÙ« ï³ñ- μ»ñ å³ßïáÝÝ»ñ »Ù ½μ³Õ»óñ»É: ´³Ûó, Ç í»ñçá, ϳݷ »Ù ³é»É Ñ»Ýó ѳïáõÏ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ½áñ³ï»ë³ÏÇ íñ³: ê³ ß³ï å³ï³ë˳ݳïáõ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ¿« ¨ ÇѳñÏ» ÙÇ ÙÇçáó ¿« áñáí ϳñáÕ »Ýù Ù»ñ ³½·Ç ³Ýó³Í μáÉáñ ¹Åí³- ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« Ù»½ å³ï³Ñ³Í μáÉáñ ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÝ»- ñÇ Ñ³Ù³ñ íñÇųéáõ ÉÇÝ»É: гÛñë ²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½- ÙÇ Ù³ëݳÏÇó ¿: ²åñÇÉÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ` ³åñÇÉÇ »ñÏáõ- ëÇó« ³½³ï³Ù³ñïÇÏ Ñ³Ûñë« »ë« áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï å³Û- ٳݳ·ñ³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕ ¿Ç ¨ »Õμ³Ûñë« áñÁ ųÙÏ»ï³- ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕ ¿ñ« Ù³ëݳÏó»É »Ýù Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍá- ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇݪ Ù»ñ ³½·Ç« Ù»ñ Ù³Ûñ»ñÇ« ùáõÛñ»ñÇ« »ñ»Ë³Ý»ñÇ« μáÉáñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ ³å³Ñá- í»Éáõ ѳٳñ: γñáÕ ¿Ç ÇÝã-áñ áõñÇß Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝ ÁÝïñ»É« μ³Ûó ¹³ ÇÙÁ ã¿©©© ØÇ ùÇã ¿É μݳíáñáõÃÛ³Ùμ ͳÛñ³Ñ»ÕáõÃÛáõÝ- Ý»ñ ëÇñáÕ Ù³ñ¹ »Ù: Ø»ñ ûñÝ ³Ûëï»Õ ß³ï ³ßËáõÛÅ« ѳ- ·»ó³Í ¿ ³ÝóÝáõÙ` ï»ë³Ï³Ý áõ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³å- ÙáõÝùÝ»ñáí: ʳճÕáõÃÛáõÝÁ ѳñ³μ»ñ³Ï³Ý ¿« μáÉáñë ß³ï É³í ·Ç- ï³ÏóáõÙ »Ýù ¨ ÙdzÝß³Ý³Ï ³Ù»Ý å³ÑÇ å³ïñ³ëï »Ýù ó³Ýϳó³Í ½³ñ·³óÙ³Ý: êå³ëáõÙ »Ýù« ¨ ѳ×áõÛùáí ϳ- Ý»Ýù: ²Ûë ³Ý·³Ù ³í»ÉÇÝ Ï³Ý»Ýù® øܲð  ²¸ºìàêÚ²Ü Èáõë©` ì²Ðº ²Úì²¼Ú²ÜÆ ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 7