Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 6

кî²ÊàôÚ¼ÆÜ ¶àðÌàì ºÜ Ö²Ü²âàôØ©©© ²Ù»ÝûñÛ³ ù ñïݳç³Ý å³- ñ³åÙáõÝùÝ»ñ« áñáÝù ½ áõ·³Ïó- íáõÙ » Ý Ñ³ïáõÏ Ý߳ݳÏáõ- ÃÛ³Ý Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇ Ï ³ï³ñÙ³Ùμ:: Üñ³Ýó Í ñ³·ñ»ñÝ áõ · áñÍáÕáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑáõÛÅ · ³ÕïÝÇ »Ý« á õ Ù»Ýù »ñμ»ù ã »Ýù Çٳݳ ¹ñ³Ýó Ù ³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ:: Þ ³- ï»ñÁ ã·Çï»Ý« à » á ñù³Ý Ï ³ñ¨áñ лï³Ëáõ½³Ï³Ý ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ ÁÝóÝáõÙ »Ý ³Ù»ÝûñÛ³ Ù³ñ- ï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ: êïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý Ù³ñïÇÏÝ»ñÁ Ñ»ñÃáí ÑÕÏáõÙ áõ ϳï³ñ»É³·áñÍáõÙ »Ý Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¸³ñ³Ý³Ï³ÉáõÙ« ѳϳé³Ïáñ¹Ç ßáõñçϳÉáõÙ ¨ ·»ñ»í³ñáõÙ« Ù»ñÓ³Ù³ñïÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ« Ù³ñï³Ï³Ý Ïñ³Ï« ѳϳé³Ïáñ¹Ç Ù»ù»- ݳÛÇ ·ñ³íáõÙ ¨ μ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ ·áñÍÝ³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ© ëñ³Ýù ³Ù»ÝûñÛ³ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ Ù³ëÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ« ¨ Ñ»ï³Ëáõ۽ݻñÇ ³ñÑ»ëï³í³ñ- ÅáõÃÛáõÝÁ ÑÕÏ»Éáõ ¨ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÁ Ùßï³å»ë å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ ³ëïÇ׳ÝÇ å³Ñ»Éáõ Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý: êïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý Ù³ñïÇÏÝ»ñÝ Çñ»Ýó ·áñÍÁ É³í ·Çï»Ý« ½·áõÙ áõ ÉÇáíÇÝ ·Ç- ï³ÏóáõÙ »Ý« û ÇÝãÝ ¿ Çñ»Ýó ϳåáõÙ μ³Ý³ÏÇÝ áõ ѳÛñ»ÝÇ »½»ñùÇÝ: ìëï³Ñ »Ý áõ íëï³Ñ»óÝáõÙ »Ý` ³Ù»Ý å³ÑÇ å³ïñ³ëï »Ý ó³Ýϳó³Í ë³¹ñ³Ýù ϳë»óÝ»- ÉáõÝ ¨« ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ« ³é³ç ·Ý³ÉáõÝ: ¿ Ñ»ï³ËáõÛ½Ç ¹»ñÝ áõ Ý߳ݳ- лï³ËáõÛ½ ² ÏáõÃÛáõÝÁ Ù »ñ μ áÉáñÇ Ë ³Õ³- ÕáõÃÛ³Ý ³å³ ³ÑáíÙ³Ý ·áñ- ÍáõÙ: â »Ýù ï »ëÝÇ ³ Ûë ï ճݻ- ñÇ ¹ »Ùù»ñÁ« Ý ñ³Ýó ³ Ùáõñ ¹Ç- Ù³·Í»ñÝ á õ ã »Ýù É ëÇ ³ ÝáõÝÝ»- ñÁ:: ´³Ûó Ýñ³Ýùª Ñ ³ÝáõÝ Çñ»Ýó Ñ ³Ûñ»Ý³Ýí»ñ · áñÍÇ ÷³éùÇó á õ å ³ïíÇó Ññ³Å³ñ- í³ÍÝ»ñÁ« ³ Ù»Ý ² ëïÍáõ û ñ« Ûáõñ³ùù³ÝãÛáõñ å ³ÑÇ Ù »ñ ˳- Õ³ÕáõÃÛ³Ý ³ ݹáõÉ á õ Åñ³ç³Ý å³Ñ³å³ÝÝ»ñÝ » Ý: 6 ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý ѳٳ½·»ëïÁ ÙÇßï Ó·»É ¿ ÇÝÓ© ÷áùñáõó »Ù ëÇñ»É: гëÏ³ó³« áñ ³Ûë Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ ¿ ÇÝÓ Ñ᷻ѳñ³½³ïÁ ¨ ÁݹáõÝí»óÇ ØáÝû Ø»ÉùáÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý í³ñųñ³Ý: 15 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ ¹»é ã»ë ϳñáÕ Éáõñç áñáßáõÙÝ»ñ ϳ۳óݻɫ û ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÇÝã Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝ »ë ÁÝïñ»Éáõ: ´³Ûó 18-Çó Ñ»ïá ³ñ¹»Ý Ñëï³Ï å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ »ë« û ÇÝã »ë áõ½áõÙ: ÀÝïñ»óÇ Ñ³ïáõÏ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ½áñù»ñÁ: Ø»ÏÝ»óÇ è¸« ³í³ñï»óÇ û¹³¹»ë³Ýï³ÛÇÝ áõëáõÙݳñ³ÝÁ: ÆѳñÏ»« ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ß³ï »Ý ÉÇÝáõÙ« ë³Ï³ÛÝ μá- ÉáñÝ ¿É ѳÕóѳñ»ÉÇ »Ý« »Ã» ëÇñáõÙ »ë ·áñ͹: ÆÝÓ ß³ï ¹áõñ ¿ ·³ÉÇë Ñ»ï³ËáõÛ- ½Ç ÏÛ³ÝùÁ« ·Çï»Ù, û ÇÝã Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ÛÝ Ù»ñ ½áñù»ñáõÙ: лï³ËáõÛ½Ç ·áñÍÁ« ÇÝã Ëáëù« Ñ»ßï»ñÇó ã¿: ´³Ûó ¹ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õª ³Ýã³÷ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿: ²Ù»Ý å³ÑÇ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ÃÇÏáõÝùáõÙ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ ϳñÇù ϳ- ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É áõ ÉÇÝáõÙ ¿: Ø»Ýù å³ñ½³å»ë Å³Ù³Ý³Ï ã»Ýù áõÝ»ÝáõÙ ³ÛÉ μ³Ý»ñÇ Ñ³- Ù³ñ© ͳé³Û³Ï³Ý ³ÙμáÕç ųٳݳÏÝ áõ ³Ý·³Ù ѳݷëïÇ Å³Ù»ñÁ ïñ³Ù³¹- ñáõÙ »Ýù Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³ÝÁ: ä³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õª ѳ- çáÕáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ·áñÍáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ù³ñï³Ï³Ý ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý μ³ñÓñ á·ÇÝ ¿: ºÃ» ³Û¹ á·ÇÝ« §¹áõËÁ¦ ãÉÇÝÇ« ϳñÍáõÙ »Ù« áã Ù»ÏÝ ¿É ãÇ ÁÝïñÇ ³Ûë ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê