Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 5

»Ý ÉdzñÅ»ù: ÞñçáõÙ »Ýù ï³ñ³ÍùáõÙ: Ø»½ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë í»ñ- çÇÝ ßñç³Ýáõ٠ϳï³ñí³Í ÇÝŻݻñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ, å³Ñ- å³ÝÙ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ³Ù»ÝûñÛ³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ù»- Ýáõñ»ù Ù³ùñáõÃÛáõÝ ¿, ϳñ·áõϳÝáÝ ¿ ïÇñáõÙ: ¼·³óíáõÙ ¿ Ñá- ·³ï³ñ Ó»éùÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁª ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÁ ï³ÝïÇñáç å»ë »Ý í»ñ³μ»ñíáõ٠ѻݳϻïÇÝ: Ø»ÏÁ ÙÛáõëÇ Ñ³Ý¹»å ¿É ѳñ·³Ý- ùáí »Ý, ½·³óíáõÙ ¿ ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ μÝáñáß ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ: îճݻñÁ ³é³çݳ·ÍáõÙ ¹Åí³ñÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ »Ý Çñ³Ï³- ݳóÝáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝÁ: γó³ñ³ÝáõÙ å³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇ- ëÇ Ñ»ï ëáõñ×Ç ë»Õ³ÝÇ ßáõñç ½ñáõÛóÇ »Ýù μéÝíáõÙ: ä³ïÙáõÙ »Ý ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý ³Ýóáõ¹³ñÓÇó, ÝßáõÙª ³Ù»Ý³μ³ñ¹ áõ ¹Åí³ñÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿É Çñ³ñ Ó»éù Ù»ÏÝ»ÉÁ, èáõÃÇÏáõÝù ÉÇÝ»ÉÁ å³ñï³¹Çñ å³Û- Ù³Ý ¿: àõ »ñ¨Ç å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ³Ûë ѻݳϻïÇ ³ÝÓݳϳ½ÙÁ ݳ˳ӻéÝ»É ¿ ÑÇß³ï³ÏÙ³Ý ³ñų- ÝÇ ÙÇ ·³Õ³÷³ñ: гí³ùí»É áõ áñáᯐ »Ý ÙÇ Ë³ã- ù³ñ ï»Õ³¹ñ»É ѻݳϻïÇ ï³ñ³ÍùáõÙª ÝíÇñí³Í ³Ûë ï»Õ³Ù³ëáõÙ ë³ÑÙ³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³- Ý³Ï ½áÑí³Í ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ: ²í³· É»Ûï»Ý³Ýï ²ñÙ³Ý ¶¨áñ·Û³ÝÁ, »Ýóëå³ ê³Ñ³Ï ²Ñ³ñáÝÛ³ÝÁ, ³í³· ë»ñųÝï ܳѳå»ï îáÝáÛ³- ÝÁ, Ïñïë»ñ ë»ñųÝï ²ßáï Ô³ñ³·»ÕÛ³ÝÁ, ß³ñù³- ÛÇÝÝ»ñ ²ßáï гÏáμÛ³ÝÁ, ²ßáï ²É³í»ñ¹Û³ÝÁ, ¶¨áñ· γñ³å»ïÛ³ÝÁ, ȨáÝ ²Õ³μ³μÛ³ÝÁ ¨ ÙÛáõëÝ»ñÁ ѳٳï»Õ ùÝݳñÏ»É »Ý ·³Õ³÷³ñÁ, ÙÇ É³í í³ñå»ï ·ï»É, áõ ³Ûëûñ μ³ñÓñ³¹Çñ ÙÇ Ï»ïáõ٠ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ½áÑí³ÍÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ ѳí»ñųóÝáÕ Ë³ãù³ñ ¿ ï»Õ³¹ñí³Í: î³ëݳÙ- Û³ÏÝ»ñ ³Ýó ¿É ³Ûë ÏáÕÙ»ñáí ³ÝóÝáÕÁ ݳ¨ ˳ã- ù³ñÇ ÙÇçáóáí ÏÇٳݳ ѳÛñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝÝ»ñÇ ëËñ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: àõ ݳ¨ Çñ ѳçáñ¹Ý»- ñÇÝ Ïå³ïÙÇ, áñ Ñ³Û ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýó ïáõÝÝ »Ý å³ßïå³ÝáõÙª ѳñ·»Éáí Çñ»Ýó ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÑÇß³- ï³ÏÁ ¨ Ýñ³Ýó ûñÇݳÏáí á·»ßÝã»Éáí ³å³·³ ë»- ñáõݹݻñÇÝ: ²ðêºÜ ²ÔºÎÚ²Ü Èáõë³ÝϳñÝ»ñÁª ²ðº¶ ì²ð¸²ÜÚ²ÜÆ ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 5