Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 4

³ñï³Ï³Ý ѻݳϻïÁ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ï³- éáõÛó ¿: ²ÛÝ Çñ ¹Çñù»ñáí, »Ýóϳ- éáõóí³ÍùÝ»ñáí ³å³ÑáíáõÙ ¿ ë³Ñ- Ù³ÝÇ ïíÛ³É Ñ³ïí³ÍÇ ³Ýíï³Ý·áõ- ÃÛáõÝÁ: лݳϻïÁ ϳñáÕ ¿ ϳÝË»É Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ¹Çí»ñëÇáÝ Ý»ñó- ÷³ÝóÙ³Ý ÷áñÓ»ñÁ, ϳë»óÝ»É É³Ûݳ- ͳí³É ѳñÓ³ÏáõÙÁ, ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ù³ñï í³ñ»É ÙÇÝ㨠ÑÇÙÝ³Ï³Ý û·Ý³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Ñ³ëÝ»ÉÝ áõ Ï»Ýïñáݳ- ݳÉÁ: гïϳå»ë í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ë³Ñٳݳ·ÍÇ áÕç »ñϳÛÝùáí ³é³çݳ·ÍÇ ÇÝŻݻñ³Ï³Ý Éñ³Ï³- ѳíáñÙ³Ý áõ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ ɳÛݳͳí³É ÙÇçáó³- éáõÙÝ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É: ´³ñ»É³íí»É »Ý ¹Çñù³- å³ÑÝ»ñÇ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ÇëÏ Ý»ñ¹ñ- í³Í ï»ë³¹Çï³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñݳñ³íáñáõ- ÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý Ù»Í ËáñáõÃÛ³Ý íñ³ ѻ層Éáõ ¨ í»ñ³ÑëÏ»Éáõ ѳϳé³Ïáñ¹Ç ï»Õ³ß³ñÅÁ: ²Û¹áõѳݹ»ñÓ, ÝáõÛÝÇëÏ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³Ù»Ý³- ËÇëï ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáõó- í³Í ѻݳϻïÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÉdzñÅ»ù ÉÇÝ»É ³é³Ýó ·ñ³·»ï å³ïñ³ëïí³Í, å³ï³ë˳- ݳïáõ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ: ²ÛÝåÇëÇ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ, áñÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ñï³Ï³Ý ѻݳϻïÁ ¹³éÝáõÙ ¿ »ñÏñáñ¹ ïáõÝ: ÐÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý ë³Ñٳݳ·áïÇÝ ÑëÏáÕ Ñ»Ý³- Ï»ï»ñÇó Ù»ÏáõÙ »Ýù: ̳é³ÛáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñå- í³Í ¿ Áëï ûñí³ Ï³ñ·³óáõó³ÏÇ: ¼ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýó ³éûñÛ³ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý ϳï³- ñáõÙ: ¸ÇñùÇ ³í³·Çª ³í³· É»Ûï»Ý³Ýï ²ñÙ³Ý 4 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê ¶¨áñ·Û³ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí ³ÝÓݳϳ½ÙÁ ϳï³ñáõÙ ¿ áõëáõÙݳ- Ï³Ý §î³·Ý³å¦ ³½¹³Ýß³Ýáí ݳ˳ï»ëí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ- Ý»ñ, ³ÝóÝáõÙ ßñç³Ý³Ó¨ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ñë- ï³Ï ·ÇïÇ Çñ ³Ý»ÉÇùÁ, ·áñÍáõÙ ¿ í³ñÅ ¨ Ñëï³Ï: ºíë Ù»Ï ³Ý·³Ù ×ßïíáõÙ »Ý Ïñ³ÏÇ í³ñÙ³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÁ, ÏáÕÙÝáñáßÇãÝ»ñÁ: ²Û- ÝáõÑ»ï¨ ³í³· É»Ûï»Ý³ÝïÁ »ÝóϳݻñÇÝ Ññ³Ñ³Ý·³íáñáõÙ ¿ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçá- ó³éáõÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: Ødzݷ³ÙÇó ï»ë³Ý»ÉÇ ¿ª Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ ½áñ³Ù³ëáõÙ ³ÝóϳóíáõÙ