Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 31

вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½- ÙáõÙ ï³ñ³Í Ñ ³ÕóݳÏÇ Ñ»ñó- Ï³Ý ï³ñ»¹³ñÓÇÝ Á ݹ³é³ç Ð Ð å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñáõ- ÃÛáõÝÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ å ³ï»ñ³½ÙÇ Ù ³ë- ݳÏÇó í »ï»ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³½³ï- Ý»ñÇÝ: Ø»ñÓÙáëÏáíÛ³Ý §ä³ïñÇáï¦ åáõñ³Ïáõ٠ϳéáõóíáÕ Ð³Ûñ»Ý³- Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙáõÙ ï ³ñ³Í ѳÕóݳÏÇÝ Ý íÇñí³Í ï ³×³ñÇ §ÐÇß³ï³ÏÇ áõÕǦ ó áõó³¹ñáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ ß³ñùáõÙ Ý »ñ³é»Éáõ Ñ ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï » Ý å ³ï»ñ³½ÙÇ í »- ï»ñ³ÝÝ»ñÇ Ã í³Ûݳóí³Í É áõë³Ý- ϳñÝ»ñÁ (TIFF ý áñÙ³ïáí ã ÏáÙå- ñ»ë³íáñí³Í ¨ á ã å ³Ï³ë ù ³Ý 300dpi ÝϳñÇ á ñ³Ïáí) ¨ Ý ñ³Ýó Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ï íÛ³ÉÝ»ñÁ ( ³ÝáõÝ« ³½·³ÝáõÝ« Ñ ³Ûñ³ÝáõÝ« Í Ýݹ- Û³Ý/Ù³Ñí³Ý ³ ÙÇë-³ ³Ùë³ÃÇí« ³ ÛÉ ïíÛ³ÉÝ»ñ): Èáõë³ÝϳñÝ»ñÁ ¨ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ËݹñáõÙ » Ýù á õÕ³ñÏ»É modpress@mil©am« hayzinvor@mil©am ѳëó»Ý»ñÇÝ` Ï ³ï³ñ»Éáí § 1941- 1945¦ Ý ßáõÙÁ: