Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 29

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 å³ÝÇÝ£ è³μμÇ ÞݳۻñÁ ³ë»É ¿ §Associated press¦-ÇÝ« áñ. §Ü³Ë³·³Ñ ²ÉǨÁ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿« áñ ´³ùíáõ٠ϳéáõóí»Éáõ ¿ »ñÏñáõÙ ³é³çÇÝ Ññ»³Ï³Ý Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÁ« Ññ»³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáí ÃáõÛɳïñ»ÉÇ Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñáí é»ëïáñ³Ýáí ¨ ÑÛáõñ³Ýáóáíª Ññ»³ ÑÛáõñ»ñÇÝ ÁݹáõÝ»Éáõ ѳٳñ¦£ ÞݳۻñÁ ջϳí³ñáõÙ ¿ ÜÛáõ ÚáñùáõÙ ·áñÍáÕ ¾ÃÝÇÏ ÷áËÁÙμéÝÙ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ¨ ÑÇÙݳ¹ñ»É ¿ лÙ÷ÃáÝ ëÇݳ·á·Á àõ»ëÃÑ»Ù÷ÃáÝ ´ÇãáõÙ (ÜÛáõ Úáñù)£ Æ Ýß³Ý μ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñǪ ²¹ñμ»ç³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ³ídzÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ áõÕÇÕ ãí»ñà ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¹»åÇ Â»É ²íÇí« ÇëÏ Ý³Ë³·³Ñ ²ÉǨÁ 2016 é ÑÛáõñÁÝÏ³É»É ¿ Æëñ³Û»ÉÇ í³ñã³å»ïÇÝ£ ¼³ñٳݳÉÇ ã¿« áñ ²¹ñμ»ç³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³- ñ³ñ ¾ÉÙ³ñ سٻ¹Û³ñáíÝ û·ïí»É ¿ ³í»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ³é³ç- Ýáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï Çñ ѳݹÇåáõÙÇóª ùÝݳ¹³ï»Éáõ г۳ëï³ÝÇÝ ¨ ˻ճÃÛáõñ»Éáõ ²ñó³ËÛ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ£ ܳ Áݹ·- Í»É ¿ª §Ð³Û³ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÁ ËáãÁݹáïáõÙ »Ý Ë³Õ³Õ μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦£ è³μμÇ ÞݳۻñÁ §Associated press¦-ÇÝ Ñ³ëï³ï»É ¿ Ïñá- Ý³Ï³Ý ËÙμÇ ³ÛóÇ Ñ»ï ϳåí³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ûñ³Ï³ñ·Á© §ø³Õ³ù³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ѳñó ãϳ« ·Çï»ù« áñ ²¹ñμ»- ç³ÝÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³Ùñ³åݹ»É Çñ ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ²ØÜ í³ñã³Ï³½ÙÇ ¨ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ÎáÝ·ñ»ëÇ Ñ»ï£ Æë- ñ³Û»ÉÁ ϳñ¨áñ ÙÇçÝáñ¹ ¿ ³Û¹ ѳñóáõÙ¦£ ÆÝãå»ë ÏáÝ·ñ»ë³Ï³Ý ¾ÉëÇ Ð»ÛëÃÇÝ·ëÇ ¹»åùáõÙ« ³Ûë ³Ý·³Ù ¿É ²¹ñμ»ç³ÝÁ« ϳñÍ»ë û« Ù»Ï ³ÛÉ Ë³Ûï³é³Ï ³ÝÓ- ݳíáñáõÃÛ³Ý ¿ ÁÝïñ»É Çñ ù³ñá½ãáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Í»Éáõ ѳٳñ: 60-³ÙÛ³ é³μμÇ ÞݳۻñÁ í»ó ³Ý·³Ù ³Ùáõëݳó³Í ¿ »Õ»É« í»ñçÇÝ ³Ý·³Ùª 2017 é Ù³ñïÇÝ£ üÉáñǹ³ÛÇ Ý³Ñ³Ý·Á 2018 é ÷»ïñí³ñÇÝ Ññ³Ù³Û»ó ÞݳۻñÇÝ ³Ùë³Ï³Ý 5000 ¹áɳñ í׳ñ»É »ñ»Ë³ÛÇ 64 594 ¹áɳñ ãí׳ñí³Í Ýå³ëïÇ Ñ³Ù³ñ« áñÁ ݳ å³ñïù ¿ñ Ùݳó»É Çñ »ññáñ¹ ÏÝáçÁª Çñ»Ýó 19-³ÙÛ³ áñ- ¹áõ ËݳÙùÇ Ñ³Ù³ñ£ è³μμÇ ÞݳۻñÁ 2015 é ÑáõÝÇëÇÝ Ñ»- é³óí»É ¿ ²Ù»ñÇϳÛÇ é³μμÇ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇóª ¿ÃÇϳ- ÛÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ˳Ëï»Éáõ ѳٳñª ³ñï³ÙáõëÝ³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»- ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõݻݳÉáõ å³ï׳éáí£ 2010 é ÑáõÝÇëÇÝ é³μ- μÇÝ Çñ ÏñáݳÏÇóÝ»ñÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ ï³é³åáõÙ ¿ §»ñÏ쨻é ˳ݷ³ñáõÙ¦ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ùμ£ ìÇùÇ廹dzÛÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݪ §ÎñáݳÏÇóÝ»ñÇ ×ÝßÙ³Ý Ý»ñ- ùá Çñ μ³½Ù³ÃÇí ³ÙáõëݳÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ëÇñ³μ³Ýáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï׳éáí« ÞݳۻñÁ 2016 é Ññ³Å³ñí»ó ù³ñá½- ãÇ Çñ ¹ÇñùÇó лÙ÷ÃáÝ ëÇݳ·á·áõÙ« áñÁ ݳ ÑÇÙݳ¹ñ»É ¿ñ 1990 Ãí³Ï³ÝÇÝ£ гí³ï³óÛ³ÉÝ»ñÁ ëå³éݳóÇÝ« áñ ÏÑñ³- ųñí»Ý ËáëïáõÙÝ»ñÇó ¨ í׳ñáõÙÝ»ñÇó« ù³ÝÇ ¹»é ݳ ãÇ Éù»É ëÇݳ·á·Á¦£ §New York Post¦-Á ѳÕáñ¹»É ¿« áñ. §ÞݳۻñÝ Çñ ³ñ³ï³- íáñ ³ñï³ÙáõëÝ³Ï³Ý Ï³å»ñÁ μ³ó³ïñ»É ¿ Ýñ³Ýáí« áñ ÇÝùÁ Ùï³íáñ ÑÇí³Ý¹ ¿ ¨ μáõÅáõÙ ¿ ÷ÝïñáõÙ¦£ ܳËáñ¹ ß³μ³Ã é³μμÇ ÞݳۻñÇ ³ÛóÁ ²¹ñμ»ç³Ý Ýñ³ ³é³çÇÝ ³ÛóÁ ã¿ñ£ ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ý³ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ù³ñá½ã³Ï³Ý ßñç³·³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñáí »Õ»É ¿ ³ÛÝï»Õ£ лï³ùñ- ùÇñ ¿« ³ñ¹Ûáù é³μμÇÝ áñ¨¿ ÷áËѳïáõóá±õÙ ¿ ëï³ó»É ݳ˳- ·³Ñ ²ÉǨÇó Çñ §³ñÅ»ù³íáñ¦ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ® ³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁª èàô¼²Üܲ ² 첶ڲÜÆ ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 29