Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 28

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 è²´´ÆÜ ²ìºî²ð²Ü²Î²Ü ÐàìÆìܺðÆÜ ø²ðà¼â²Î²Ü Þð沶²ÚàôÂÚ²Ü ¾ î²ðºÈ ´²øàô вðàôÂ ê ²êàôÜÚ²Ü §Î³ÉÇýáñÝdz ÎáõñÇ»ñ¦ à »ñÃÇ Ññ³ï³ñ³ÏÇã ¨ Ë Ùμ³·Çñ ²ñ¹»Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ¿« ÇÝã ²¹ñμ»ç³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõ- ÝÁ ¨ Ýñ³ ¹Çí³Ý³·»ïÝ»ñÝ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ ³ÝáõÙ »Ý ³Ù»Ý ÇÝ㪠³ß˳ñÑÇ Ññ»³Ý»ñÇÝ« ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ññ»³Ï³Ý ϳ½- ٳϻñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ Æëñ³Û»ÉÇÝ Çñ»Ýó ÏáÕÙÁ ·ñ³í»Éáõ ѳٳñ£ ²¹ñμ»ç³ÝÁ å³ñ½³å»ë ÏñÏÝáõÙ ¿ ÂáõñùdzÛÇ ã³ñ³ÙÇï å³Ñí³ÍùÁ« áñ ÙÇÝ㨠í»ñç»ñë ëÇñ³ß³ÑáõÙ ¿ñ ²ØÜ-áõÙ Ññ»- ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Æëñ³Û»ÉÇ Ï³é³í³ñáõ- ÃÛ³ÝÁª гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ ׳ݳãáÕ ÎáÝ·ñ»ëÇ μ³- Ý³Ó¨Ç ÁݹáõÝáõÙÁ ³ñ·»É³÷³Ï»Éáõ ѳٳñ: ´³½Ù³ÃÇí Ññ»³Ï³Ý ËÙμ»ñ ¹³¹³ñ»óñÇÝ Çñ»Ýó ³Ýμ³ñá ѳٳ·áñ- ͳÏóáõÃÛáõÝÁ ÂáõñùdzÛÇ Ñ»ï ÙdzÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï« »ñμ ÂáõñùdzÛÇ Ý³Ë³·³Ñ è»ç»÷ ³ÛÇ÷ ¾ñ¹áÕ³ÝÝ ëÏë»ó ѳϳë»ÙÇï³Ï³Ý ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»É ¨ ëå³éÝ³É Æëñ³Û»ÉÇÝ: ÆÝãå»ë ÂáõñùdzÛÇ« ³ÛÝå»ë ¿É ²¹ñμ»ç³ÝǪ Ññ»³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Æëñ³Û»ÉÇ Ñ»ï ϳå»ñ ѳëï³ï»Éáõ Ó·ïáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ½áõï ѳϳë»ÙÇï³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇ íñ³« áñ Ññ»³Ý»ñÁ í»ñ³ÑëÏáõÙ »Ý ³Ù»ñÇϳóÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã- Ý»ñÇÝ« áõëïÇ ²¹ñμ»ç³ÝÇ ß³Ñ»ñÇó ¿ μËáõ٠ɳí ѳñ³μ»ñáõ- ÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³É Ññ»³Ý»ñÇ Ñ»ï£ Æëñ³Û»É³Ï³Ý §Ð³³ñ»ó¦ ûñÃÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí. §Þ³ï »ñÏñÝ»ñ ½³ñ·³óÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ѳ- ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Æëñ³Û»ÉÇ Ñ»ïª ÑáõÛë»ñ ÷³Û÷³Û»Éáí í³Û»- É»É ³½¹»óÇÏ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ññ»³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 28 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ« áñáÝù Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ É³í ϳñï³Ñ³Ûïí»Ý Çñ»Ýó Ù³ëÇÝ ²ØÜ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³é稦£ ´³óÇ ³Û¹« ²¹ñμ»ç³ÝÇ Ññ»³Ù»ï ç³Ýù»ñÁ ÑÇÙÝíáõÙ »Ý ³ÛÝ ÷³ëïÇ íñ³« áñ ݳ ÙÇÉdzñ¹³íáñ ¹áɳñÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³- ϳÏÇó ½»Ýù»ñ ¿ ·ÝáõÙ Æëñ³Û»ÉÇó£ Æñ Ñ»ñÃÇÝ« ²¹ñμ»ç³ÝÁ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ ݳíà ¿ í³×³éáõÙ Æëñ³Û»ÉÇÝ: ܳ¨ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ½»ÏáõÛóÝ»ñ »Ý »Õ»É« áñ ²¹ñμ»ç³ÝÁ Æëñ³- Û»ÉÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ μ³½³Ý»ñ ¿ ïñ³Ù³¹ñ»É Æñ³ÝÇ Ñ»ï Çñ ë³Ñ- Ù³ÝÇÝ® ²Ù»ñÇÏÛ³Ý Ññ»³Ï³Ý ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ ¨ ²¹ñμ»ç³ÝÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ ûñÇݳÏÁ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ³í»ï³- ñ³Ý³Ï³Ý Ñá·¨áñ ÑáíÇíÝ»ñÇ ³ÛóÝ ¿ñ ´³ùáõ Ù³ñïÇ 3-8-Á« ÜÛáõ ÚáñùÇ áõÕÕ³÷³é é³μμÇ Ø³ñÏ ÞݳۻñÇ ·É˳íáñáõ- ÃÛ³Ùμª §Üå³ëï»Éáõ ÙÇçÏñáÝ³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛ³ÝÁ ¨ Æë- ñ³Û»ÉÇ Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Éáõë³μ³ÝÙ³ÝÁ¦« ï»Õ»- ϳóÝáõÙ ¿ §Associated press¦-Á£ ê³ ³é³çÇÝ ³í»ï³ñ³Ý³- Ï³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ñ« áñ ³Ûó»É»É ¿ ßdz Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý »ñÏÇñ£ §è³μμÇÝ ²¹ñμ»ç³ÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ áñå»ë ³Ù»Ý³- ëÇñ»ÉÇ ¨ ѳñ·í³Í Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý »ñÏÇñÁ Ññ»³Ï³Ý ³Ù»ñÇÏ- Û³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³ãùáõÙ¦«-ѳÕáñ¹áõÙ ¿ ³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý §Âñ»Ý¹¦ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÁ: ²ÝóÛ³É ï³ñÇ ÞݳۻñÁ »ÉáõÛà ¿ áõÝ»ó»É ²ØÜ ÎáÝ·ñ»ëáõÙ ÙÇ ÙÇçáó³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ïª ÷³- é³μ³Ý»Éáí ²¹ñμ»ç³ÝÇ ¨ Æëñ³Û»ÉÇ ÙÇç¨ ë»ñï μ³ñ»Ï³Ùáõ- ÃÛáõÝÁ£ î³ëÝ»ñÏáõ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ³í»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ÑáíÇíÝ»ñÇó μ³Õϳó³Í ËáõÙμÁ ѳݹÇå»É ¿ ²¹ñμ»ç³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ÆÉ- ѳ٠²ÉǨÇÝ« ³ñï·áñÍݳ˳ñ³ñÇÝ« Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ß»ÛË»ñÇÝ« ï»Õ³Ï³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ջϳí³ñÝ»ñÇÝ ¨ Æëñ³Û»ÉÇ ¹»ë-