Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 27

è³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ÏñÃáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ»ï»õÛ³É Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñáíª μ³Ï³É³íñdzïáõÙ` )ÇÝŻݻñ³ë³Ïñ³íáñ³ÛÇÝ ëïáñ³- μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ï ³é³í³ñáõÙ« )Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ë ïáñ³μ³Å³ÝáõÙ- Ý»ñÇ Ï ³é³í³ñáõÙ« )Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ« )ÙáïáÑñ³Ó·³ÛÇÝ ë ïáñ³μ³Å³ÝáõÙ- Ý»ñÇ Ï ³é³í³ñáõÙ« )ï³ÝϳÛÇÝ ë ïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ: Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛáõÙ` )ѳٳ½áñ³ÛÇÝ ÙdzíáñáõÙÝ»ñÇ ¨ ½ á- ñ³Ù³ë»ñÇ Ï ³é³í³ñáõÙ« )Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ Ù Ç³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ ½ á- ñ³Ù³ë»ñÇ Ï ³é³í³ñáõÙ« Éñ³óáõóÇã Ï ñÃ³Ï³Ý Í ñ³·ñ»ñáõÙª )§Î³åÇï³Ý¦« § سÛáñ¦« § öá˷ݹ³- å»ï¦ ѳëïÇù³å³ßïáݳÛÇÝ Ï á- ãáõÙÝ»ñáí ë å³Ý»ñÇ 1 2 ¨ 21-ß ß³μ³- ÃÛ³ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ á ñ³Ï³- íáñÙ³Ý μ³ñÓñ³óáõÙ« )ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù ³ë- ݳ·Çï³Ï³Ý Ï ñÃáõÃÛáõÝ á õÝ»óáÕ Ïñïë»ñ ¨ ³í³· »Ýóëå³Û³Ï³Ý ³ÙëÛ³ å ³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÇó 5 -³ Íñ³·ñáí ¹³ë³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»- ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ« )ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý μáõÑ»ñÇ ß ñç³- ݳí³ñïÝ»ñÇ 1-³ ³ÙÛ³ å ³ïñ³ëïáõ- ÃÛ³Ý Íñ³·ñáí ¹ ³ë³ÏÇ Ñ ñ³Ù³Ý³- ï³ñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ« )ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý μáõÑ»ñÇ á õë³- ÝáÕÝ»ñÇ 2 «5-³ ³ÙÛ³ ÏñÃ³Ï³Ý Í ñ³·- ñáí ¹³ë³ÏÇ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ: