Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 26

вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü è²¼Ø²Î²Ü àôêàôØÜ²Î²Ü Ð²êî²îàôÂÚàôÜܺðÀ ì. ê²ð¶êÚ²ÜÆ ²Üì²Ü è²¼Ø²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²Ü 1994é ÑáõÝÇëÇ 24-ÇÝ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ùμ ÑÇÙݳ¹ñí»ó å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³- ñ³ñáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³·áõÛÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý μ³½Ù³μ- ÝáõÛà Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³ÝÁ« áñÁ ½ÇÝ- íáñ³Ï³Ý Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ ¿ñ å³ïñ³ëïáõÙ áõà ٳë- ݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí: ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý 1998é ÑáõÝí³ñÇ 16-Ç áñáßÙ³Ùμª ÐÐ äÜ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý μ³½Ù³μÝáõÛà Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³ÝÁ í»ñ³Ï³½Ù³íáñí»ó é³½Ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ: ÐРݳ˳·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí` 2000é ÷»ïñí³ñÇÝ é³½Ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ ³Ýí³Ýí»ó г۳ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë« ²ñó³ËÇ Ñ»ñáë ì³½·»Ý ê³ñ·ë- Û³ÝÇ ³ÝáõÝáí: 2004 é-Çó é³½Ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ ݳ¨ ëå³Ý»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ 鳽ٳٳëݳ·Çï³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ« áñ- ï»Õ Çñ»Ýó Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ »Ý ϳ- ï³ñ»É³·áñÍáõÙ ¼àô-áõ٠ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ³ÝóÝáÕ ëå³Ý»ñÁ: 2013 é-ÇÝ ÇÝëïÇïáõïáõÙ ëï»ÕÍí»ó Ññ³Ù³Ý³- ï³ñ³ßï³μ³ÛÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÁ: ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý 2016é ³åñÇÉÇ 28-Ç áñáß- Ù³Ùμ` é³½Ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ í»ñ³Ýí³Ýí»ó ÐÐ äÜ §ì© ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³É- ë³ñ³Ý¦ å»ï³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏ: ÐРζ ݳ˳ñ³ñÇ 2016é ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 19-Ç áñáßÙ³Ùμ` é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ëï³ó»É ¿ μ³Ï³É³íñÇ »õ Ù³·ÇëïñáëÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÉÇó»Ý½Ç³: 2017 é-Çó Ù»ÏݳñÏ»É »Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ÇÝëïÇ- ïáõóÇáÝ³É Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ: ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ« ѳïϳ- å»ë 2003 é-ÇÝ ¨ 2008é ³ßݳÝÁ ܲîú-Ç ÏáÕ- ÙÇó §¶áñͳÏóáõÃÛáõÝ Ñ³ÝáõÝ Ë³Õ³ÕáõÃ۳ݦ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ½áñ³- í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ Ñݳñ³íá- ñáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»óÇÝ Ûáõñ³óÝ»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ μ³- ݳϳßÇÝáõÃÛ³Ý ³é³ç³íáñ ÷áñÓÁ: öáñÓÇ ÷á˳ݳÏÙ³Ý É³í³·áõÛÝ ³ÕμÛáõñ »Ý ݳ¨ ï³ñμ»ñ ųٳݳÏÝ»ñáõ٠вäÎ ³Ý¹³Ù »ñÏñ- Ý»ñÇ« ܲîú-Ç ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ« âÇݳëï³ÝÇ« Æñ³ÝÇ ¨ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï é³½Ù³Ï³Ý å³ïíÇñ³- ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á˳¹³ñÓ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« áñáÝù Çñ»Ýó ½·³ÉÇ ³í³Ý¹Ý »Ý áõÝ»ó»É é³½Ù³Ï³Ý Ïñ- Ã³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ϳï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¨ ÙÇç³½- ·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ: гٳÉë³ñ³ÝÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÝ û·ïíáõÙ »Ý §¼ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»- ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»Ý- ùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` μݳϳñ³- ݳÛÇÝ ³å³ÑáíáõÙ« ³Ýí׳ñ μáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ (³Û¹ ÃíáõÙ` Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ)« ³éáÕç³- ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ý·Çëï« ³Ýí׳ñ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏáõÙ« »ñϳñ³ÙÛ³ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³- Ãáß³Ï: