Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 25

1© º ê Í ³é³ÛáõÙ º Ø á ã à » 2 « ³ÛÉ 3 ï ³ñÇ£ ² é³çÇÝ Ñ ³Û³óùÇóª ¿³Ï³Ý ï ³ñμ»ñáõÃÛáõÝ Ï ³ª Í ³- é³Û»É 1 2 ³ ÙÇë ³ í» »ÉÇ£ ´ ³Ûó ³é³çÇÝ 5 ³ ÙÇëÝ»ñÁ á õëáõÙݳ- Ï³Ý ÷ áõÉáõÙ ³ ÝóϳóÝ»Éáõó Ñ »ïá ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Í ³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù Ý³- ó³Í 3 1 ³ ÙÇëÝ»ñÇó 7 -Á Á º ê ³ÝóϳóÝáõÙ º Ø ï ³ÝÁª û ·ïí»- Éáí 2 +1+1 Ó »õ³ã³÷Çóª » ñÏáõ ß³μ³Ã Ù ³ñï³Ï³Ý Ñ »ñóå³- Ñáõà ÃÛ³Ý Ù »ç« Ù »Ï ß ³μ³Ã ï ³ÝÁ« »õë Ù »Ï ß ³μ³Ã ½ áñ³Ù³ëáõÙ£ 2© ²Ù»Ý ³ ÙÇë ï áõÝ Ù »ÏÝ»ÉÇë ºê á ñ»õ¿ Ù »ÏÇÝ Ñ á·ë ã » Ù å ³ï- ׳éáõÙ« ù ³ÝÇ á ñ ³ Ù»Ý ³ Ý·³Ù áñå»ë ³ ñÓ³Ïáõñ¹³ÛÇÝ · áõÙ³ñ ºê ë ï³ÝáõÙ º Ø 35 Ñ ³½³ñ ¹ ñ³Ùª × ³Ý³å³ñÑÇ Ç »õ ï ³ÝÁ É ÇÝ»Éáõ Å ³Ù³Ý³Ï · ñ- å³ÝÇ Í ³Ëë»ñÇ Ñ ³Ù³ñ£ 3© Æ Ù Í ³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ¿ ³å»ë ï³ñμ»ñíáõÙ ¿ Ç ñ μ ÝáõÛÃáí í á õ μ á- í³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùμ© º ê á ã ٠dzÛÝ Ï³ï³ñáõÙ º Ø Ð ³Ûñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ë ñμ³½³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ« ³ ÛÉ»õ ³ ÝáõÙ ºØ Ç Ù ë »÷³Ï³Ý ³ å³·³Ý Ï »ñ- ï»Éáõ ³ é³çÇÝ á õ ã ³÷³½³Ýó ϳñ»õáñ ù ³ÛÉ»ñÁ£ Æ Ù ï ³ñÇùáõÙ ¹³ ³ ñ¹»Ý Ù » Í Ó »éùμ»ñáõÙ ¿ £ 4© ̳é³ÛáõÃÛ³Ý ³ í³ñïÇÝ Ç Ù Ñ ³ßíÇÝ ÷ á˳ÝóíáõÙ ¿ 5 ©000©000 ¹ ñ³Ù« á ñÁ º ê Ï ³- ñáÕ º Ø û ·ï³ ³·áñÍ»É å »ïáõÃÛ³Ý Ï áÕÙÇó ³ é³ç³ñÏíáÕ » ñ»ù Í ñ³·ñ»ñáí© í ׳ñ»É Ï ñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ« ÷ áùñ · ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý μÇ½Ý Ý»ë ë Ïë»É Ï ³Ù Ï ³ï³ñ»É μݳϳñ³Ý Ó »éù μ »ñ»Éáõ ³é³çÇÝ Ï ³ñ»õáñ ù ³ÛÉÁ£ 5© ºí · É˳íáñÁ© Ù »ÏÝ»Éáí ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý Ý Í ³é³ÛáõÃ۳ݪ º ê Ë áñ³å»ë · Çï³Ïóí³Í Á Ýï- ñáõÃÛáõÝ º Ø Ï ³ï³ñáõÙ£ Æ ÝÓ Ñ ³Ù³ñ ¹ ³ ã ³÷³½³Ýó Ï ³ñ»õáñ ¿ £ Þ ³ï å ³ñ½ å ³ï׳éáí© Ð²ÚðºÜÆøÀª » ñÏÇñÁ« Á Ýï³ÝÇùë« Á ÝÏ»ñÝ»ñë » õ ³ ÛÝ ³ Ù»ÝÁ« Ç ÝãÁ ë ÇñáõÙ º Ø« ë ÏëíáõÙ ¿ ê ²Ð- Ø²Ü ÜÆò« » õ ³ Û¹ ê ²ÐزÜÀ å ³ÑáÕÁ Ñ »Ýó º ê º Ø£ 开 ¶ ÆÌ 1 -2 28 mil.am