Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 24

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 Ú Ê ² Ü ô à Æò ð ¶ êî ² ´ öà Ø Ð²Ú ¼ÆÜìàðÆÜ ºë ǯÝã éÇÃÙáí« Ç¯Ýã Ëáëù»ñáí ê³ÑÙ³ÝÇÝ Ï³Ý·Ý³Í ½ÇÝíáñÇÝ »ñ·»Ù« ÆÝã ³íÛáõÝáí« ÇÝã óáɳÝùÝ»ñáí îáÕë ½ÇÝíáñÇ ù³ç á·áõÝ μ»Ï»Ù: Ò»éùÁ ½ÇÝíáñÇ« μ³½áõÏÁ ѳÛÏÛ³Ý Ð³Ûñ»ÝÇ ëÛáõÝÝ ¿« ï³Ýª å³Ñ³å³ÝÁ« ШùÁ ½ÇÝíáñÇ á·ÇÝ ¿ Çñ ï³Ý« ºí ÑáõñÁ Çñ ï³Ý« Çñ ï³Ý å³ßïå³ÝÁ: ²ð޲Π¶ºìàð¶Ú²Ü ì²Ð²¶Ü ²êîì²Ì ºë« áñå»ë Ïñ³Ï« áñå»ë Ñáõñ-³ñ¨« àñå»ë å³Ûù³ñÇ Ñ½áñ Áݹí½áõÙ« Ò»ñ ³ñÛ³Ý Ù»ç »Ù Ýëï³Í ѳñ³ï¨« à·Ç »Ù ïí»É« ß³ã»É »Ù Ù³ñïáõÙ: ì³Ñ³·ÝÁ »ñμ»ù å³ñïí»É ã·ÇïÇ« Ò»ñ »ñ³ÏÝ»ñáõÙ ËáÉ Ýëï³Í »Ù »ë« ºí ëáõñ »Ù ¹³éÝáõÙ Ó»éùáõÙ ³Ù»ÝùÇ« » á·Ç áõݻݫ û ÏéíáõÙ »Ý í»ë: ²ñ¨ »Ù ¹³ñӻɫ ÏÛ³ÝùÇ »Ù Ïáã»É« Îñ³Ï »Ù ¹³ñӻɫ Ù³ñïÇ »Ù ϳÝã»É« Îáñáí »Ù ¹³ñӻɫ å³Ûù³ñ »Ù ·áã»É« ²ñÛáõÝ »Ù ¹³ñÓ»É ¨ ½ÇÉ ÕáÕ³Ýç»É: ºÕ»É »Ù »ë ÙÇßï Ó»ñ »ñ³ÏÝ»ñáõÙ© ìϳ ¿ سñïÁ` ê³ñ¹³ñ³å³ïÁ« ²ñ¨Ç ï³ùÁ Ó»ñ μáñμ ³ãù»ñáõÙ« ²ñó³ËÝ ¿ íϳ` ѳÛÇ åáÕå³ïÁ: Üëï³Í »Ù »Õ»É ²ñó³ËÇ Ñ³Ù³ñ ä³Ûù³ñÇ »É³Í ѳÛÇ çÇÕ»ñáõÙ« ºí μáó »Ù »Õ»É Ù³ñïÇÏÇ Ñ³Ù³ñ« ºí ϳÝã »Ù »Õ»É Ù³ñïáõÙ ³Ý½ÇçáõÙ: Ò»ñ ÏñÍùÇó åáÏí³Í ÙéáõÝãÝ »Ù »Õ»É« àñ í»ñ³Íí»É ¿ ³Ñ»Õ ËáÛ³ÝùÇ« ¸³ñ»ñáí Ïǽí³Í μáñμáùÝ »Ù »Õ»É« àñ í»ñ³Íí»É ¿ ËáÉ Ñ³ÕóݳÏÇ® 24 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê ºí ѳÛñ»ÝÇùÇ ÙÇ Ù³ëÝÇÏÝ ¿ ݳ« ºí áõÝÇ Çñ Ù»ç ÷áùñ ѳÛñ»ÝÇù« ¾É áÝó ãå³ÑÇ ë³ÑÙ³ÝÁ Ýñ³« » ³ÙμáÕç »Ý ÙÇ ÇÝùÝ áõ ѳÛñ»ÝÇù: ºí ݳËÝÇÝ»ñÇ á·ÇÝ ¿ Ýëï³Í« ÞáõÝãÝ ¿ ³ÝûÕí³Í ³ñÇ ½ÇÝíáñÇ Ðá·áõ ß»ñï»ñáõÙ« ¨ ϳÙùÝ ¿ ÑáëáõÙ î³ù »ñ³ÏÝ»ñáõÙ Ù»ñ Ñ³Û ½ÇÝíáñÇ: àã ÙÇ ÃßݳÙÇ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³ÕÃ»É Ð³ÛÏÛ³Ý ½ÇÝíáñÇÝ ¨ Ù»ñ Ñ³Û ³½·ÇÝ© » ɳñÝ ³Õ»ÕÇ Ó·»É ¿ ³ñ¹»Ý« ܳ Ù³Ñ Ïμ»ñÇ í³ïÇÝ« ³Ý³ñ·ÇÝ: