Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 22

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 ØÇß»É È»·ñ³Ý гÛïÇ ÏáÉáõÙμdzóÇ ·ñáÕ ¶³μñÇ»É ¶³ñëdz سñÏ»ëÇ §ê»ñÁ ųÝï³ËïÇ ûñ»ñÇݦ í»åáõÙ Ýϳñ³·ñí³Í å³ïÙáõ- ÃÛáõÝÁ« »ñμ ½áõÛ·Á 50 ï³ñÇ ³Ýó í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ Çñ Ïáñë- í³Í ë»ñÁ« ý³Ýï³ëïÇÏ ¿ ÃíáõÙ£ гí³Ý³μ³ñ« ß³ï»ñÁ Ͻ³ñٳݳÝ` ÇٳݳÉáí« áñ سñÏ»ëÝ ³ë»ë å³ïÙ»É ¿ ýñ³Ýë³Ñ³Û ÏáÙåá½Çïáñ ØÇß»É È»·ñ³ÝÇ ×³Ï³ï³·ÇñÁ« áñÁ« ó³íáù« í»ñç»ñë ¿ Ñ»é³ó»É ÏÛ³ÝùÇó£ à°ã« ³Û¹ ųٳ- Ý³Ï ³ñ¹»Ý ËáÉ»ñ³ ãϳñ« μ³Ûó 50 ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï ëå³- ëáõÙÝ»ñ »Õ»É »Ý£ Æñ í»ñçÇÝ ÏÝáç` س߳ Ø»ñÇÉÇ Ñ»ï ѳÛïÝÇ ¹³ßݳϳ- ѳñÁ ͳÝáóó»É ¿ 32 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ£ γ۳ó³Í »ñ³ÅßïÇ ¨ 24-³ÙÛ³ ¹»ñ³ë³ÝáõÑáõ ÙÇç¨ Í³·³Í ½·³óÙáõÝùÁ Ýñ³Ýù μÝáõó·ñáõÙ »Ý áñå»ë ë»ñ ³é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó£ ¸³ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É éáÙ³ÝïÇÏ èÇá ¹» ijݻÛñáÛáõÙ« ÏÇÝá÷³é³ïá- ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï£ §²ÝÑݳñ ¿ μ³é»ñáí Ýϳñ³·ñ»É ³Û¹ ûñ»ñÁ£ ºñç³ÝÏáõÃÛ³Ý ï³ñ³÷£ ÂíáõÙ ¿ñ` ÙÇ Ñ³í»ñÅáõÃÛáõÝ ÙdzëÇÝ »Ýù« μ³Ûó ³Ý- ó»É ¿ñ Áݹ³Ù»ÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ` óÝóáÕ« í³é« Ë»É³Ñ»Õ ûñ»ñ¦« - ³í»ÉÇ áõß Ëáëïá- í³Ý»É ¿ ûëϳñ³ÏÇñ ÏáÙåá½ÇïáñÁ£ ´³Ûó ï³ÝÁ Ýñ³Ý ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ ÏÇÝÁ ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÁ« ÇëÏ ¹»ñ³ë³ÝáõÑáõÝ` Ýß³- ݳÍÁ£ êÇñ³Ñ³ñÝ»ñÁ ã»Ý ϳñáÕ³ó»É ã³- ñ³ß³Ñ»É Ùï»ñÇÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó íëï³ÑáõÃÛáõ- ÝÁ« ¨ Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ·Ý³ó»É ¿ Çñ ׳ݳå³ñÑáí£ ØÇß»ÉÝ ³ÝÁݹѳï ÑÇᯐ ¿ س߳ÛÇÝ« ÇëÏ Ý³ Ñ»ï¨»É ¿ Ýñ³ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ÙáõÉÇ ÙÇçáóáí©©© Üñ³Ýó ѳçáñ¹ ѳݹÇåáõÙÁ ϳ۳ó»É ¿ ³ñ¹»Ý Ï»ë ¹³ñ ³Ýó« ³ÛÝ Ã³ïñáÝáõÙ« áñ- ï»Õ ˳ճó»É ¿ Ø»ñÇÉÁ£ §²Ýó»É ¿ÇÝ ï³ñÇÝ»ñ« ¨ ³Û¹ù³Ý ųٳ- Ý³Ï ³Ýó ï»ëÝ»Éáí س߳ÛÇÝ« »ë ѳÝ- ϳñÍ Ñ³ëÏ³ó³« áñ ³Û¹ 50 ï³ñÇÝ»ñÁ Ù»Ýù ³Ýóϳóñ»É »Ýù` å³ïñ³ëïí»Éáí ³Ûë ѳݹÇåÙ³ÝÁ£ Ø»Ýù ß³ñáõݳ- Ï»É »Ýù ëÇñ»É Çñ³ñ£ ºí ÇÝã-áñ Ù»ÏÁ í»ñ¨áõÙ Ñëï³Ï ѳë- ϳóÝ»É ¿ ïí»É« Ýß»É Ù»ñ áõÕÇÝ« ³Û¹ »ñ»Ïá ϳ½Ù³Ï»ñå»É Ù»ñ ѳݹÇåáõÙÁ óïñáÝáõÙ« ëïÇå»É ÇÝÓ ³ë»É© §Ø³ß³« ¹³ñÓÇ°ñ ÇÙ ÏÇÝÁ¦¦«-ÑÇᯐ ¿ »ñ³ÅÇßïÁ£ ¸»ñ³ë³ÝáõÑÇÝ Ëáëïáí³Ý»É ¿« áñ Çñ»Ýó å³ï³Ñ³Ï³Ý ѳݹÇåáõÙÇó Ñ»ïá ³Û¹ 50 ï³ñÇÝ ³ë»ë ãÇ ¿É »Õ»É£ §ºí »ñμ ݳ ³Û¹ »ñ»Ïá Ùï³í óïñáÝ« »ë ¿É Ùï³Í»óÇ« áñ ·»ñ³·áõÛÝ áõÅÝ ¿ Ùdzíáñ»É Ù»½¦£ Üñ³Ýù ³Ýѳå³Õ ³Ùáõëݳó»É »Ý` Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ã³- ÉÇëÙ³Ý ¹³éݳÉáí μáÉáñ ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ²éÝá ´³μ³ç³ÝÛ³Ý Â»ñ»½³ ´³μ³ç³ÝÛ³ÝÁ (³ÕçÏ³Ï³Ý ³½·³ÝáõÝÁ` ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý) ѳÛïÝÇ ¿ áñ- å»ë ѳÝ׳ñ»Õ ÏáÙåá½Çïáñ ²éÝá ´³μ³ç³ÝÛ³ÝÇ ÏÇÝ£ øã»ñÁ ·Çï»Ý« áñ »ñ»½³Ý ß³ï ï³Õ³Ý¹³íáñ ¹³ßݳ- ϳѳñáõÑÇ ¿ñ« ݳ ËáëïáõÙ- ݳÉÇó ³å³·³ áõÝ»ñ£ ê³- ϳÛÝ ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ½áѳμ»ñ»É ¿ ¹³ßݳϳѳ- ñáõÑáõ Çñ ϳñÇ»ñ³Ý` Çñ»Ý ÝíÇñ»Éáí ÁÝï³ÝÇùÇÝ ¨ Çë- Ï³Ï³Ý å³Ñ³å³Ý Ññ»ßï³Ï ¹³éݳÉáí ³ÙáõëÝáõ ѳٳñ£ ºñμ 1953é »ñ³ÅßïÇ Ùáï ³Ëïáñáᯐ »Ý ³ñÛ³Ý ù³Õóϻի μÅÇßÏÝ»ñÁ Ýñ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³Ùëí³ ÏÛ³Ýù »Ý ïí»É£ ê³ñë³÷»ÉÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñáõÙ Ù»Í ¹»ñ ¿ ˳ճó»É ³Ï³Ý³íáñ ýñ³ÝëdzóÇ áõéáõóù³μ³ÝÁ« áñÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï »ñç³ÝÇÏ å³ï³Ñ³Ï³- ÝáõÃÛ³Ùμ »Ï»É ¿ñ ÊêÐØ£ ´³Ûó ÙÇ ù³ÝÇ ³Ùëí³ ÷á˳- ñ»Ý μáÉáñÇ ÏáÕÙÇó ëÇñí³Í ÏáÙåá½ÇïáñÝ ³åñ»É ¿ 30 ï³ñÇ« ¨ ¹ñ³ÝáõÙ« ³Ýßáõßï« Ù»Í ¿ñ Ýñ³ ÏÝáç ¹»ñÁ£ ijٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` »ñ»½³ êáÏñ³ïáíÝ³Ý ³ÙáõëÝáõÝ ßñç³å³ï»É ¿ Ñá·³ï³- ñáõÃÛ³Ùμ ¨ Ñ»éáõ å³Ñ»É Ýñ³Ý ïÑ³× ¨ μ³ó³ë³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇó« ÝáõÛÝÇëÏ í³ï Éáõñ»ñÇó£ лÝó Ýñ³Ý ¿ ´³μ³- ç³ÝÛ³ÝÁ ÝíÇñ»É Çñ ѳÛïÝÇ §ÜáÏïÛáõñÝÁ¦` ³Ù»Ý³·»Õ»- óÇÏ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ£ ÈÆÈÆ вðàôÂÚàôÜڲܫ Sputnik ²ñÙ»Ýdz 22 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê