Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 21

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 ØáÝû Ø»ÉùáÝÛ³Ý ÐáíѳÝÝ»ë ²Ûí³½áíëÏÇ Ø»Í Íáí³ÝϳñÇãÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ³Ùáõëݳó³Í ¿ »Õ»É£ ²é³çÇÝ ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÁ` ³Ý·ÉáõÑÇ ÚáõÉÛ³ ¶ñ¨½Ç Ñ»ï« Ýñ³Ý »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ ãÇ μ»ñ»É£ Æñ ÇëÏ³Ï³Ý Ùáõë³ÛÇÝ ·»Õ³ÝϳñÇ- ãÁ ѳݹÇå»É ¿ μ³í³Ï³Ý å³ïϳé»ÉÇ ï³ñÇùáõÙ£ ܳ 65 ï³- ñ»Ï³Ý ¿ñ« ÇëÏ 25-³ÙÛ³ ²Ýݳ ê³ñ·Çëáí³-´áõéݳ½Û³ÝÁ ѳëóñ»É ¿ñ ³Ûñdzݳɣ лÝó ³ÙáõëÝáõ` ûá¹áëdzóÇ Ñ³ÛïÝÇ í³×³é³Ï³ÝÇ ÑáõÕ³ñϳíáñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ýù ³é³- çÇÝ ³Ý·³Ù ï»ë»É »Ý ÙÇÙÛ³Ýó£ ²ÙáõëÝáõ ¹³·³ÕÇ Ñ»ï¨Çó ·Ý³óáÕ »ñÇï³ë³ñ¹ ѳÛáõÑáõ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ óÝó»É ¿ ²Ûí³- ½áíëÏáõÝ£ Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó Íáí³ÝϳñÇãÝ ²ÝݳÛÇÝ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ ¿ ³ñ»É« í»ñçÇÝë ÁݹáõÝ»É ¿ ³ÛÝ£ ²Ûí³½áíëÏÇÝ ÏÝáç ¹ÇÙ³Ý- ϳñÁ` Ù»ï³ùë» Ã³÷³ÝóÇÏ ·É˳ßáñáí« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï³ñ³- ½áí« Ýϳñ»É ¿ ѳñë³ÝÇùÇ ï³ñáõÙ£ §ÆÙ Ñá·ÇÝ å»ïù ¿ Ùßï³å»ë ÏɳÝÇ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ« áñ- å»ë½Ç Ñ»ïá í»ñ³ñï³¹ñ»Ù ³ÛÝ ÝϳñÝ»ñáõÙ£ ºë ëÇñáõÙ »Ù ù»½« ¨ ùá ËáñÁ ³ãù»ñÇó ÷³Ûɳï³ÏáõÙ ¿ ÙÇ ³ÙμáÕç ³é»ÕÍ- í³Í³ÛÇÝ ³ß˳ñÑ« áñÁ ϳ˳ñ¹³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝ áõÝÇ£ ºí »ñμ ³ñí»ëï³ÝáóÇ ÉéáõÃÛ³Ý Ù»ç »ë ã»Ù ϳñáÕ³ÝáõÙ ÑÇᯐ ùá ѳ۳óùÁ« ÝϳñÁ ˳Ùñ³Í ¿ ëï³óíáõÙ¦«-Íáí³ÝϳñÇãÝ ³Û¹å»ë ¿ ë»ñ Ëáëïáí³Ý»É ÏÝáçÁ« áñÁ Ýñ³Ý 18 ï³ñÇ ß³ñáõ- Ý³Ï »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ ¿ å³ñ·¨»É£ ÜϳñÇãÁ Ñ³×³Ë ¿ ³ë»É« áñ ³Û¹ ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ݳ Ùáï»ó»É ¿ Çñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ£ ²ÝݳÛÇ Ñ³ÛïÝí»Éáõó Ñ»ïá ²Û- í³½áíëÏáõ ïáõÝÁ ϻݹ³Ý³ó»É ¿ ¨ ¹³ñÓ»É áõËﳷݳóáõ- ÃÛ³Ý í³Ûñ μ³½Ù³ÃÇí ѳۻñÇ Ñ³Ù³ñ© »ñç³ÝÇÏ ½áõÛ·ÇÝ ÑÛáõ- ñÁÝÏ³É»É »Ý ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñ« ·ñáÕÝ»ñ« »ñ³ÅÇßïÝ»ñ« ÝϳñÇãÝ»ñ` ëï³Ý³Éáí ûñÑÝáõÃÛáõÝ« »ñμ»ÙÝ ¿Éª ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ£ ¸»·»ñáõÙÝ»ñ« ½ñϳÝùÝ»ñ« ѻճ÷áËáõÃÛáõÝ« ϳɳÝù« å³ï»ñ³½Ù©©© à°ã« ë³ ÑÝ¹Ï³Ï³Ý ýÇÉÙÇ ëó»Ý³ñ ã¿« ë³ ØáÝÃ»Ç ¨ 껹³ÛÇ Çñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÝ ¿£ гí³Ý³μ³ñ« ùã»ñÁ ϳñáÕ »Ý å³Ñå³Ý»É Çñ»Ýó ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ` ³Ýó- Ý»Éáí ÝÙ³Ý ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáí£ ´³Ûó ØáÝÃ»Ý ¨ 껹³Ý áã ÙdzÛÝ å³Ñå³Ý»óÇÝ Çñ»Ýó ë»ñÁ« Ýñ³Ýù í³é« Ï»Ýëáõñ³Ë Ù³ñ¹ÇÏ ¿ÇÝ« áñ ãÝ»Õí»óÇÝ ³Ûë ³Ù»ÝÇó« ³í»ÉÇÝ« ·Çï³Ïó³μ³ñ ϳï³ñ»óÇÝ Çñ»Ýó ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ£ г۳ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë« ²ñó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñ- ïÇ ³ÏïÇí Ù³ëݳÏÇó ØáÝû Ø»ÉùáÝÛ³ÝÝ ³ÛÉ Ï»ñå ³å- ñ»É ã¿ñ ϳñáÕ« ÇëÏ Ýñ³ ëÇñ»ÉÇÝ áã ÙdzÛÝ ÑdzݳÉÇ Ñ³ë- ϳó»É ¿ñ ¹³« ³ÛÉ Ý³¨ Ñ»Ýó ¹ñ³ ѳٳñ ¿É ëÇñ»É ¿ñ Ýñ³Ý£ §²Ûá°« Ù»½ ѳٳñ ¹Åí³ñ ¿« Ù»Ýù ͳÝñ áõÕÇ »Ýù ÁÝïñ»É£ г½í³¹»å »Ýù ÙdzëÇÝ ÉÇÝáõÙ« μ³Ûó ¹³ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ£ ºë »ñç³ÝÇÏ »Ù« áñ ÇÙ ³ÙáõëÇÝÁ ØáÝÃ»Ý ¿£ ÜÙ³Ý »ñÏñáñ¹ Ù³ñ¹ ãϳ¦«-³ë»É ¿ 껹³Ý Çñ ³ÙáõëÝáõ Ù³ëÇÝ£ ØáÝÃ»Ý ëÇñ»ÉÇÇÝ áõÕÕí³Í ݳٳÏÝ»ñáõÙ Ëáëïáí³Ý»É ¿« áñ Çñ ÏÛ³ÝùáõÙ »ñÏáõ ë»ñ ϳ« áñáÝù ³ÝÑݳñ ¿ ï³ñ³Ý- ç³ï»É ÙÇÙÛ³ÝóÇó` ë»ñÁ гÛñ»ÝÇùÇ ¨ ë»ñÁ 껹³ÛÇ Ýϳï- Ù³Ùμ£ ØÇ ³Ý·³Ù ѳñóÇÝ« û áñï»Õ ÏÉÇÝ»ñ ÑÇÙ³ ØáÝûݫ »Ã» áÕç ÉÇÝ»ñ« 껹³Ý å³ï³ëË³Ý»É ¿` §Ü³ áÕç ã¿ñ Ùݳ¦£ ØdzųٳݳÏ, ݳ Ëáëïáí³Ý»É ¿« áñ ³é³Ýó Ýñ³ ÏÛ³Ýù ãϳ© §ØáÝÃ»Ý ³Ûëï»Õ ¿£ ºë Ýñ³Ý ½·áõÙ »Ù¦£ ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 21