Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 20

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 вÚîÜÆ Ð²ÚºðÆ êÆðà ä²îØàôÂÚàôÜܺðÀ ØÇß»É È»·ñ³Ý« Ð áíѳÝÝ»ë ´ ³Õñ³Ù۳ݫ Ø áÝû Ø »ÉùáÝ۳ݫ Ð áíѳÝÝ»ë ²Ûí³½áíëÏÇ« ² éÝá ´ ³μ³ç³Ý۳ݩ©© Ü ñ³Ýó ³ Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ³ñųÝÇùÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ Á ÝÏ³Í ¿ á ã ٠dzÛÝ ï ³Õ³Ý¹Á ¨ ³ Ýѳí³Ý³Ï³Ý ³ ß˳ï³ëÇñáõ- ÃÛáõÝÁ« ³ÛÉ Ý³¨ ½ ³ñٳݳÉÇ ë »ñÁ« á ñÁ á Ù³Ýó á ·»ßÝã»É ¿ · ÉáõË·áñÍáóÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ« Ç ëÏ á Ù³Ýóª Ù Õ»É Ù ³ñï³Ï³Ý ëËñ³ÝùÝ»ñÇ£ ÐáíѳÝÝ»ë ´³Õñ³ÙÛ³Ý ØÇ ÏáÕÙÇóª Ëǽ³Ë Ñ»ñáë ¨ ³Ýí³Ë Ññ³Ù³Ý³ï³ñ« ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` ³ÙμáÕç ÏÛ³ÝùáõÙ ëÇñ³Ñ³ñí³Í ¨ Ýáõñμ éáÙ³ÝïÇÏ« áñÁ ѳÝáõÝ ëÇñ»ÉÇ ÏÝáç ϳñáÕ ¿ ѳÕó- ѳñ»É ó³Ýϳó³Í ³ñ·»Éù ¨ å³Ûٳݳ- ϳÝáõÃÛáõÝ£ ²å³·³ Ù³ñß³ÉÁ ¹»é 20 ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ« »ñμ ëÇñ³Ñ³ñí»ó ·»Õ»óÏáõÑÇ Â³Ù³ñ³- ÛÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ ³ÕçÇÏÁ Ýß³Ýí³Í ¿ñ Ù»Ï áõ- ñÇßÇ Ñ»ï£ ´³Ûó« ѳí³Ý³μ³ñ« ݳ˳Ë- ݳÙáõÃÛáõÝÁ áñáᯐ ¿ñ ³Ù»Ý ·Ýáí Ùdzíá- ñ»É Ýñ³Ýó£ γñ× Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó ³ٳ- ñ³ÛÇ ³ÙáõëÇÝÁ ٳѳÝáõÙ ¿£ ÆٳݳÉáí ³Û¹` ´³Õñ³ÙÛ³ÝÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ѳÛñ»- ÝÇù ¨« áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ã¹³ñÓÝ»Éáí μ³Ùμ³ë³ÝùÝ»ñÇÝ« ³ÙáõëݳÝáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý ÑÕÇ Â³- Ù³ñ³ÛÇ Ñ»ï« áñÇ áñ¹áõÝ` Øáíë»ë ´³Õñ³ÙÛ³ÝÇÝ« ¹³ëïdzñ³ÏáõÙ ¿ ѳñ³½³ï »ñ»Ë³- ÛÇ Ýٳݣ àñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó ÍÝíáõÙ ¿ Ù³ñß³ÉÇ ¹áõëïñÁ` سñ·³ñÇï³Ý£ ÊêÐØ ÏñÏݳÏÇ Ñ»ñáë Ù³ñß³ÉÇ ³ÝáõÝÝ ³ÛÝù³Ý Ñëï³Ï ¿ ½áõ·³ÏóíáõÙ é³½Ù³- Ï³Ý ëËñ³ÝùÇ ¨ ³ñÇáõÃÛ³Ý Ñ»ï« áñ ß³ï μ³ñ¹ ¿ Ýñ³Ý å³ïÏ»ñ³óÝ»É áñå»ë éáÙ³ÝïÇÏ Ù³ñ¹£ ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí« Â³Ù³ñ³ÛÇÝ Ý³ ëÇñ»É ¿ ÙÇÝ㨠ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÁ£ ÜáõÛÝÇëÏ Ñ»- éáõ ÉÇÝ»Éáí ëÇñ»ÉÇÇó` ´³Õñ³ÙÛ³ÝÁ 鳽ٳ׳ϳïáõÙ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñ ãÇ áõÝ»ó»É£ ¸ñ³ ÷á˳ñ»Ý Ïñùáï ¨ Ëáñ³Ã³÷³Ýó ݳٳÏÝ»ñ ¿ ·ñ»É ÏÝáçÁ£ ijٳݳϳÏÇóÝ»ñÁ ½³ñ- Ù³ÝáõÙ ¿ÇÝ© ÇÝãå»ë »Ý ³ÙáõëÇÝÝ»ñÁ ÙÇÙÛ³Ýó ÝÙ³Ý ïáÕ»ñ ·ñáõÙ« »ñμ ³ñ¹»Ý 20 ï³ñÇ ³Ùáõëݳó³Í »Ý ¨ »ñÏáõ »ñ»Ë³ áõݻݣ §Üñ³Ýù ³ÛÝåÇëÇ Éáõë³íáñ ½·³óÙáõÝùÝ»ñ áõÝ»ÇÝ£ ÜáõÛÝÇëÏ å³ïϳé»ÉÇ ï³ñÇ- ùáõÙ ï³ïÇÏÝ áõ å³åÇÏÁ å³Ñå³Ý»É ¿ÇÝ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ éáÙ³ÝïǽÙÁ£ ºñμ»ù ã»Ù Ùáé³Ý³« û ÇÝãå»ë ¿ñ å³åÇÏÝ ³ß˳ï³ÝùÇ ·Ý³ÉÇë ëÇñá Ëáëïáí³ÝáõÃÛ³Ùμ ·ñáõÃÛáõÝ ÃáÕÝáõÙ ï³ïÇÏÇ Ñ³Ù³ñ¦« - ÑÇᯐ ¿ Ù³ñß³ÉÇ ÃáéÝáõÑÇÝ` γñÇݳݣ 20 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê