Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 2

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê ÂÆì 10 ( 1281) 20 - 2 6 Ø ²ðîÆ 2019 3 кܲκîàôت ÆÜâäºê î²ÜÀ 6 кî²ÊàôÚ¼ÆÜ ¶àðÌàì ºÜ Ö²Ü²âàôØ©©© 8 ºð²¼ÜºðÆ ºì Æð²Î²ÜàôÂÚ²Ü ê²Ðزܲ¶ÌÆÜ 11 ÆØ ÀÜî²ÜÆøÜ ÆØ ²ØðàòÜ ¾ 12 ¸Æðø²ä²ÐÀ 14 Ðð²Ø²Ü²î²ðÜ àô ÀÜκðÀ Èñ³ïí³Ï³Ý · áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÐÐ ä Ü § ¼ÆÜàôĦ Ø º¸Æ²¦ å»ï³Ï³Ý Ñ ÇÙݳñÏ Ð³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁª 222.180.1023933 ѳßí³éí³Íª 21.06.2018Ã. 16 ´²Ü²Î²ÚÆÜ ²èúðÚ² 18 ¾æØƲÌÆÜòÆ ²ÈƺìÀ 20 вÚîÜÆ Ð²ÚºðÆ êÆðà ä²îØàôÂÚàôÜܺðÀ гëó»` º ñ»õ³Ý, ´ ³·ñ»õ³Ý¹Ç 5 лé. 010-2 29-4 43-2 28 e-m mail: h ayzinvor@mil.am 23 гٳñÇ Ã áÕ³ñÏÙ³Ý å ³ï³ë˳ݳïáõ, ·É˳íáñ ËÙμ³·Çñ 24 ¶ÚàôØðºòÆ ÐºðàêÀ ÊØ´²¶ðàôÂÚ²Ü öàêîÆò ê²ØìºÈ Ð ²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü Ð³Ù³ñÁ å³ïñ³ëï»É » Ý ï å³·ñáõÃ۳ݪ ¶ºìà𶠲ÈÂàôÜÚ²ÜÀ βðºÜ äºîðàêÚ²ÜÀ ²ðØºÜ ØàìêºêÚ²ÜÀ ¼àðÆΠ²Øð²¼Ú²ÜÀ î²ìðàê ² 첶ڲÜÀ ì²Ðº Þ ²ÐØàôð²¸Ú²ÜÀ βðÆܺ ʲâ²îðÚ²ÜÀ вêØÆÎ Ø ²¸àÚ²ÜÀ 25 ºê ºØ 26 ì. ê²ð¶êÚ²ÜÆ ²Üì²Ü è²¼Ø²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²Ü 28 è²´´ÆÜ ²ìºî²ð²Ü²Î²Ü ÐàìÆìܺðÆÜ ø²ðà¼â²Î²Ü Þð沶²ÚàôÂÚ²Ü ¾ î²ðºÈ ´²øàô Þ³åÇÏÇ Éáõë³ÝϳñÝ»ñÁª ²ðº¶ ì²ð¸²ÜÚ²ÜÆ, ì ²Ðº ² Úì²¼Ú²ÜÆ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃ۳ݪ 19.03.2019 îå³·ñí³Í ¿ §²Ýï³ñ»ë¦ Ññ³ï³ñ³Ïã³ï³ÝÁ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 2 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 30 貼ز¶Æî²Î - вÜð²¶Æî²Î