Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 19

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 ÝÇÝ: سÛñÁ ѳÛáõÑÇ ¿` ºåñ³ùëÛ³ ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý: гÛñÁ` ³¹ñμ»ç³ÝóÇ ²ëϳñ ²ÉÇ»õÁ« 10-11 ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ« »ñμ Ïáñóñ»ó ÍÝáÕÝ»ñÇÝ© §Üñ³Ý Õ³ñ³μ³ÕóÇ Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÝ »Ý å³Ñ»É« ٻͳóñ»É: лñë »Õ»É ¿ ·Ý¹Ç áñ¹Ç® ´³Õñ³ÙÛ³- ÝÇ ·Ý¹áõÙ: ȳí ÏɳéÝ»ïÇëï ¿ñ` ѳÛÏ³Ï³Ý é³μÇë ¿ñ Ýí³·áõÙ« ³½·³ÛÇÝ ¿É: ÎÝáõÝù« ÍÝáõݹ« óÕáõÙ ãϳñ« áñ ãÙ³ëݳÏó»ñ: Ø»Í Ñ³ñ·³Ýù ¿ñ í³Û»ÉáõÙ: 1998-ÇÝ Ù³Ñ³- ó³í« ù³ñ ù³ß»óÇ« ·ñ»óǪ àõëï³ ²ÉÇ« ÙÇÝã ûñë Ù³ï Ïå³Í ãϳ: γñáÕ ¿ª ÙÇ ³ÝßÝáñÑù ³½·³ÝáõÝÁ ϳñ¹³ñ áõ® μ³Ûó, ã¿°«-å³ïÙáõÙ ¿ Ù³ñ½ÇãÝ áõ ³ÝÏ»ÕͳÝáõÙ: - سÛñë Ñ³Û ¿« ÏÇÝë Ñ³Û ¿« ѳñëë Ñ³Û ¿« ÷»ë³Ý»ñë Ñ³Û »Ý« »ë ³½·áõÃÛ³Ùμ ³¹ñμ»ç³ÝóÇ »Ù: ÐÇÙ³ Ùáñë ³½·³ÝáõÝÁ ³éݻ٫ åÇïÇ ³ë»Ý` Í³Ï ³ ï»ëÝáõÙ` ÙáõÏ ³ ¹³éÝáõÙ« çáõñ ³ ï»ëÝáõÙ` ÓáõÏ ³ ¹³éÝáõÙ: ²í»ÉÇ É³í ¿ª »ë ²ÉÇ»õ Ùݳ٫ μ³Ûó, ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁ` Ñá·Çë ѳÛÏ³Ï³Ý ÉÇÝǦ: 1990 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ù³ñ½ÇãÁ äá¹áÉëÏáõÙ ¿ñ` ÙñóáõÙÝ»ñÇ© §²¹ñμ»ç³ÝóÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ѳñóÝáõÙ ¿ÇÝ` г۳ëï³- Ýá±õÙ »ë ³åñáõÙ« ãÇ Ï³ñáÕ å³ï³Ñ»É« »Ã» ³åñáõÙ »ë` áõ- ñ»ÙÝ å³ëåáñïǹ Ù»ç ³½·³Ýáõݹ ÷áË»É »ë: îí»óÇ« ï»- ë³Ý« áñ ²ÉÇ»õ »Ù« ³åß»óÇݦ: êáõÙ·³ÛÇÃÇ áõ ´³ùíÇ ç³ñ¹»ñÁ óÝó»óÇÝ ³¹ñμ»ç³ÝóÇ Ù³ñ½ãÇÝ: ²Ù³ãáõÙ ¿ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ãù»ñÇ Ù»ç ݳۻɫ ϳñ- Í»ë ÇÝùÁ Ù»Õ³íáñ ÉÇÝ»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ ¹³Å³Ýáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ© §¾¹ ³Ý»Éáõ μ³±Ý ¿ñ® »ñ»Ë³Ý»ñ« ϳ- ݳÛù áõ Í»ñ»ñ¦«-Ñá·áó ¿ Ñ³ÝáõÙ ²ÉÇ»õÁ: ³ñë ѳ۳óù Ó·áÕÝ»ñ ÉÇÝáõÙ ¿ÇÝ« μ³Ûó ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ÁÝÏ»ñ ²ÉÇ»õÇ ÃÇ- ÏáõÝùÇÝ Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ ë³Ý»ñÁ: §ØÇ ù³ÝÇ Å³Ù ¹ñ- ëáõÙ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ« áñ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇó Ñ»ïá ÇÝÓ ïáõÝ áõÕ»Ïó»Ý: ºÃ» ÇÝÓÝÇó »ñ»ë ûù»ÇÝ« »ë ¿ëï»Õ ã¿Ç Ùݳ¦«-³ëáõÙ ¿ ²ÉÇ»õÝ áõ Ùáï»ÝáõÙ Ñáõß³ï³Ëï³ÏÇÝ« áñÇÝ Çñ »ñÏáõ ë³Ý»ñÇ Éáõë³ÝϳñÝ»ñÝ »Ý ÷³Ïóí³Í: Ðáí- ѳÝÝ»ë ²μñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ ½áÑí»É ¿ 1994é г¹ñáõÃáõÙ« ¶»õ- áñ· سÝáõÏÛ³ÝÁ` 1998é سñï³Ï»ñïáõÙ« »ñÏáõëÝ ¿É` ͳ- é³ÛáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñ»ÉÇë« »ñ- ÏáõëÝ ¿É ã»ÙåÇáÝÝ»ñ ¿ÇÝ« ³é³çÇÝ Ï³ñ·³ÛÇÝÝ»ñ: ²ÉÇ»õÁ ³åñÇÉÛ³Ý ù³éûñÛ³ÛÇ Ù³ëݳÏÇó ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ¿É áõÝÇ »õ ÙÇ Ïáõé ѳÙá½ÙáõÝù© §¸áõ ãË÷»ë« ù»½ ÏË÷»Ý¦: ´³Ý³Ïáõ٠ͳé³ÛáÕ Ýñ³ ë³Ý»ñÝ ¿É ÙÇßï å³ïíá·ñ»ñáí »Ý ïáõÝ í»ñ³¹³éÝáõÙ: ¾çÙdzÍÇÝóÇ ²ÉÇ»õÁ ˳ճÕáõÃÛ³Ý ÑáõÛëÁ ϳåáõÙ ¿ ÙÇ- ³ÛÝ Çñ ³½·³Ýí³Ý³ÏóÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»ï: гÙá½í³Í ¿ª §Ô»Ï³í³ñÁ ÷áËíÇ« ²¹ñμ»ç³ÝÝ áõñÇß »ñÏÇñ Ϲ³éݳ¦: ê»÷³Ï³Ý ÷áñÓÇó ·ÇïÇ` ѳÛÝ áõ ³¹ñμ»ç³ÝóÇÝ É»½áõ ϳñáÕ »Ý ·ïÝ»É: ÆÝùÝ áõ ѳ۳½·Ç ÏÇÝÁ` æáõÉÇ»ï³ ºÝáù- Û³ÝÁ« 52 ï³ñÇ ÙdzëÇÝ »Ý: Üñ³Ýó ëÇñáõó ÍÝí»É »Ý »ñ»ù »ñ»Ë³Ý»ñÁ` лÕÇݻݫ ²ÝÝ³Ý áõ ìɳ¹»Ï áñ¹ÇÝ: ²ÕçÇÏ- Ý»ñÇó Ù»ÏÁ Ùáñ ³½·³ÝáõÝÝ ¿ ÏñáõÙ« ÙÛáõëÁª ³ÙáõëÝáõ« ÇëÏ àõÏñ³ÇݳÛáõÙ μݳÏíáÕ ìɳ¹»ÏÁ` Ñáñ: Üñ³ áñ¹ÇÝ` Ïñï- ë»ñ ü»ÉÇùëÁ« »õë ͳÝñ³Ù³ñïáí ¿ ½μ³ÕíáõÙ »õ Ý»ñϳ۳- ÝáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ ¹ñáßÇ Ý»ñùá: ì³ëï³Ï³íáñ Ù³ñ½ÇãÁ μ³óÇ Í³Ýñ³Ù³ñïÇó« ³ÛÉ Ý³- ˳ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿É áõÝÇ` â³ñ»Ýó ¿ Ï³ñ¹áõÙ« ݳ»õ ëï»Õ- ͳ·áñÍáõÙ ¿: Üñ³ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ïñáõÙ ³Ûë- åÇëÇ ïáÕ»ñ ϳݩ §¸³ñ»ñÇ ÙÇçÇó ùá Ó³ÛÝÝ »Ù ÉëáõÙ« ǰ٠г۳ëï³Ý« áñï»Õ ÉÇݻ٠·áíù¹ »Ù ³ÝáõÙ¦: ü»ÉÇùë ²ÉÇ»õÁ ͳÝáà 㿠³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ« áñáí- Ñ»ï»õ É»½áõÝ ã·ÇïÇ« »ñμ»õ¿ ³ÛÝï»Õ ãÇ ¿É »Õ»É© §ºÃ» ѳ- Ù»ñ³ßËáõÃÛáõÝ ÉÇÝ»ñ« ·áõó» ·Ý³ÛÇ« μ³Ûó ÇÙ ïáõÝÝ ¿ëï»Õ ¿: гíÁ áñï»Õ Ïáõï ¿ áõïáõÙ« ¿Ýï»Õ ¿É åÇïÇ Óáõ ³ÍǦ«- μ³Ý³Ó»õáõÙ ¿ ²ÉÇ»õÁ: ÞàôÞ²Ü êîºö²ÜÚ²Ü ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 19