Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 18

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 ¾ çÙdzÍÝáõÙ ü»ÉÇùë ²ÉÇ»õÇÝ μáÉáñÝ »Ý ׳ݳ- ãáõÙ: ºí å³ï׳éÝ ³Ù»Ý»õÇÝ ¿É Ýñ³ ³¹ñμ»- ç³Ý³Ï³Ý ³½·³ÝáõÝÁ ã¿: ܳ ¶»Õ³Ï»ñïÇ Í³Ýñ³Ù³ñïÇ Ù³ñ½³¹åñáóÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ ¿: ²ñ¹»Ý ÑÇ- ëáõÝ ï³ñÇ Í³Ýñ³Ù³ñïÇ í³ëï³Ï³íáñ Ù³ñ½ÇãÁ ëáíá- ñ³Ï³Ý Ñ³Û å³ï³ÝÇÝ»ñÇó ã»ÙåÇáÝÝ»ñ ¿ Ïá÷áõÙ` ѳëó- Ý»Éáí ³ß˳ñÑÇ ï³ñμ»ñ å³ïí³Ý¹³ÝÝ»ñÇ: г½³ñÇó ³í»ÉÇ ë³Ý»ñ ¿ áõÝ»ó»É© Ýñ³ÝóÇó 35-Á ëåáñïÇ í³ñå»ï »Ý« 8-Á` ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³ñ·Ç í³ñå»ï: ì³ëï³Ï³íáñ Ù³ñ½ãÇ Ó³ÛÝáõÙ Ñå³ñïáõÃÛ³Ý »É»õ¿ç- Ý»ñ »Ù áñëáõÙ« »ñμ å³ïÙáõÙ ¿ Çñ ë³Ý»ñÇó ³Ù»Ý³ïÇï- Õáë³íáñÇ` ͳÝñ³Ù³ñïÇ ³ß˳ñÑÇ ÏñÏݳÏÇ ã»ÙåÇáÝ« ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ ³ñͳû« ³ß˳ñÑÇ »õ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áëÏ»« ³ñͳû »õ μñáݽ» Ù»¹³É³ÏÇñ ÚáõñÇ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ© §1982 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÚáõñÇÏÁ å³Û- ù³ñáõÙ ¿ñ ³ß˳ñÑÇ ã»ÙåÇáÝÇ ÏáãÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ¸»é »ñÏáõ Ùáï»óáõÙ áõÝ»ñ« »ñμ ³Ýëå³ë»ÉÇ ÙÇ ïáåñ³Ï ÑáÕáí Ùá- ï»ó³ Ýñ³Ý: ²ë³óÇ` §Þáõï ѳÝÇñ μáóëÝ»ñ¹ áõ ϳݷ- ÝÇñ íñ³Ý« г۳ëï³ÝÇó »Ù μ»ñ»É« Ó»ñ ³Û·áõ ÑáÕÝ ¿¦: â»ù å³ïÏ»ñ³óÝÇ« û áÝó ³Û¹ ͳÝñ³ÓáÕÁ μ³ñÓñ³óñ»ó©©© ѳٳß˳ñѳÛÇÝ é»Ïáñ¹ ë³Ñٳݻó« ѳ٠¿Éª ³ß˳ñÑÇ ã»ÙåÇáÝ ¹³ñÓ³í¦: ü»ÉÇùë ²ÉÇ»õÇ »ñϳñ³ï»õ Ù³ñ½³Ï³Ý ÷³é³íáñ áõÕáõ íϳݻñÁ ÑÝã»Õ ³ÝáõÝ-³½·³ÝáõÝÝ»ñÝ »Ý© ÊêÐØ ã»ÙåÇáÝ È»õáÝ ´³Õ¹³ë³ñ۳ݫ ºíñáå³ÛÇ Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ ã»Ù- åÇáÝ ¶»õáñ· äáÕáë۳ݫ ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛáõÝáõÙ »ñÏñáñ¹ ï»ÕÁ Ýí³×³Í ì³ÝÇÏ ²í»ïÇë۳ݫ ºíñáå³ÛÇ ÏñÏݳÏÇ ³ñͳû Ù»¹³É³ÏÇñ èáõμÇÏ Ø³Ùá۳ݮ ²ÉÇ»õÁ« 18 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê áñ ßáõïáí Ýß»Éáõ ¿ ÍÝÝ¹Û³Ý 80-³ÙÛ³ÏÁ« íëï³Ñ ¿` ³ß- ˳ñÑÇÝ ¹»é μ³½Ù³ÃÇí ã»ÙåÇáÝÝ»ñ ¿ å³ñ·»õ»Éáõ« ù³ÝÇ áñ Ñá·áí Ù³ñïÇÏ ¿ áõ ѳÕóݳÏÝ»ñÇ ¹³÷ÝÇÝ»ñÇ íñ³ »ñμ»ù ãÇ ÝÇñÑáõÙ© §²Ýó³Í ï³ñÇ ÇÙ ë³Ý»ñÇó γñ»Ý سñ·³ñÛ³ÝÁ ¹³ñÓ³í å³ï³Ý»Ï³Ý ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³- Õ»ñÇ ã»ÙåÇáÝ: ²éáÕçáõÃÛáõÝë åÇïÇ å³Ñå³Ý»Ù« áñ û·- ݻ٠Ýñ³Ý Ýí³×»Éáõ ٻͳѳë³ÏÝ»ñÇ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý ã»Ù- åÇáÝÇ ïÇïÕáëÁ: лé³Ýϳñ³ÛÇÝ ïճݻñ ß³ï áõÝ»Ù: ºñμ Í³é »ë ïÝÏáõÙ« ·Çï»ë« 㿱« û ÇÝã ÏáñǽÇó ¿ »õ ÇÝã åïáõÕ ¿ ï³Éáõ« ÝáõÛÝÝ ¿É ÇÙ ·áñÍáõÙ ¿¦: ¶»Õ³Ï»ñïÇ Í³Ýñ³Ù³ñïÇ ¹åñáóÁ« áñ ëå³ë³ñÏáõÙ ¿ ßñç³Ï³ 7 ·ÛáõÕ»ñÇ ·ñ»Ã» 100 »ñ»Ë³Ý»ñÇ« ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ ßÇÝáõÃÛáõÝ ¿` Í˳å³ï å³ï»ñáí« ×³ù³Í ³å³- ÏÇÝ»ñáí« ç³ñ¹áïí³Í ѳï³Ïáí« Ù³ßí³Í ·áõÛùáí: ÒÙ- é³ÝÁ óñïÇ å³ï׳éáí Ù³ñ½áõÙÝ»ñÝ ³ÝóϳóíáõÙ »Ý ÷áùñ ¹³ÑÉÇ×áõÙ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ ·³ÉÇë »Ý` ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ûõÇ ï³Ï ÙÇ Ïïáñ ÷³Ûï« μ³Ûó ëÇñáí »Ý Ù³ñ½íáõÙ: ²ÉÇ»õÁ ßñ- ç³ÝóáõÙ ¿ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ñó»ñÁ© §Ø³ñ¹ÇÏ ïáõÝ ãáõݻݫ ³ë»Ù` »Ï»ù ÇÙ ½³±ÉÁ é»ÙáÝï ³ñ»ù: êñ³ÝÇó í³ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿É »Ù ³ß˳ï»É« ϳñ»õáñÁ áõÅ»Õ Ï³ÙùÝ áõ ѳٳéáõÃÛáõÝÝ »Ý¦: лÝó ³ÝÏáïñáõ٠ϳÙùÇ ßÝáñÑÇí ¿É ü»ÉÇùë ²ÉÇ»õÁ ѳÕ- óѳñ»ó Õ³ñ³μ³ÕÛ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ »ñÏáõ ³½·»ñÇ ÙÇç»õ ͳ·³Í ËݹÇñÝ»ñÝ áõ ãÉù»ó г۳ë- ï³ÝÁ: гÕóݹ³Ù« Ï»Ýëáõñ³Ë« ³É»Ñ»ñ« μ³Ûó Ù³ñ½³- Ï³Ý Ï»óí³Íùáí ü»ÉÇùë ²ÉÇ»õÁ í³é³ñ³ÝÇ Ù»ç ÙÇ ù³ÝÇ Ïïáñ ÷³Ûï ¿ ·óáõÙ áõ Ëáñ³ëáõ½íáõÙ Çñ ÏÛ³ÝùÇ Ù³Ýñ³- Ù³ëÝ»ñÇ Ù»ç: ÌÝí»É ¿ ¾çÙdzÍÇÝ ù³Õ³ùáõÙ 1939 Ãí³Ï³-