Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 15

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 áõݻݳÉ: ØÇ »ñ»ù ѳñÛáõñ Ù»ïñ ¿ñ Ùݳó»É, áñ ѳëÝ»ÇÝù ·³·³ÃÇÝ, »ñμ ³éç¨Çó ·Ý³óáÕ §áõ³½ÇÏÁ¦ Ëñí»ó ÓÝ»ñÇ Ù»ç. ϳݷݻó ³ÙμáÕç ß³ñ³ëÛáõÝÁ: Æñ³íÇ׳ÏÇó ¹áõñë ·³Éáõ ѳٳñ ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ÙÇ ËáñÑáõñ¹ ¿ñ ï³ÉÇë: гÝϳñÍ Éëí»ó Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ËñáËï Ó³ÛÝÁ. -Ø»ù»Ý³Ý»ñÁ Ù»Ï ³é Ù»Ï Ññ»Éáíª ß³ñÅí»É ³é³ç: ì³- ñáñ¹Ý»ñÁ ï»Õ»ñáõÙ: ºí ³Ûëå»ë, Ùáï »ñ»ù ų٠çáϳïÇ ïճݻñÁ Çñ»Ýó Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Ñ»ï, ÇѳñÏ», »ë ¿É Ýñ³Ýó Ñ»ï, Ù»ù»Ý³Ý»- ñÁ Ññ»Éáí μ³ñ»Ñ³çáÕ ¹áõñë μ»ñ»óÇÝù ë³éó» óϳñ¹Çó: лÝó ³Ûëï»Õ »ë Ýϳï»óÇ çáϳïÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ß³ï ѳë³ñ³Ï áõ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý å³Ñí³ÍùÁ: ܳ ³ÙμáÕçáíÇÝ ùñïÇÝùÇ Ù»ç Ïáñ³Íª Ù»ñÃ í³½áõÙ ¿ñ ³Ûë Ù»ù»Ý³ÛÇ ÏáÕÙÁ, Ù»ñà ³ÛÝ, û·ÝáõÙ ¿ñ ½ÇݳÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç ß³ñÅí»É áõ Ñ»ïÝ ¿É á·¨áñáõÙ. ïÕ»°ñù, μ³Ý ãÙݳó, ѳë³Ýù, §μ³ñÓáõÝ- ùÁ Ù»ñÝ ¿¦: üǹ³ÛÇÝ»ñÇ áõÅ»ñÁ ϳñÍ»ó ³ÝѳïÝáõÙ ÉÇÝ»- ÇÝ: ºñμ í»ñçÇÝ Ù»ù»Ý³Ý ѳë³í É»é³Ý ·³·³ÃÁ, çáϳ- ïÇ óÝÍáõÃÛ³ÝÁ ã³÷ ãϳñ, ÇëÏ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ, Ùáï»Ý³- Éáí áõ Ùï»ñÙÇÏ áõëÇë Ã÷Ã÷³óÝ»Éáí, ³ë³ó. §Î»óó»ë, ³é³çÇÝ ÷áñÓáõÃÛáõݹ É³í ³Ýó³ñ, áõñ»ÙÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ- Ý»ñ¹ ¿É Ñ»ï³ùñùÇñ ÏÉÇݻݦ: ØÃÝß³Õ ¿ñ, »ñμ ѳë³Ýù Ø»ÕñÇ, ¨ çáϳïÁ ï»Õ³íáñ- í»ó ù³Õ³ùÇ ½áñ³ÝáóÇ í»ñ³Íí³Í ÑÇÝ ¹åñáóáõÙ: гçáñ¹ ûñÁ Ùáï»ó³ çáϳïÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇÝ ¨ ³ë³- óÇ, áñ ųÙÁ ÑÇÝ·ÇÝ å»ïù ¿ гÝñ³å»ï³Ï³Ý é³¹ÇáÛÇ §ºñ¨³Ý¦ Íñ³·ñáí áõÕÇÕ »Ã»ñ ¹áõñë ·³Ù: лé³Ëáë ¿ å»ïù, áñå»ë½Ç ËÙμ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳå ѳëï³ï»Ù: ij- ÙÁ ãáñëÇÝ Ý³ ϳÝã»ó ÇÝÓ áõ Çñ Ù»ù»Ý³Ûáí ï³ñ³í Ø»Õ- ñÇÇ ·áñÍÏáÙ, ¨ »ë Ñ»Ýó ·áñÍÏáÙÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ñÇëï³- Ï»ëÛ³ÝÇ ³ß˳ï³ë»ÝÛ³ÏÇó Ñ»é³ñӳϻóÇ ÇÙ ³é³çÇÝ áõÕÇÕ »Ã»ñÁ: ºñμ ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ ϳï³ñ³Í Ù³ñ¹áõÝ μÝáñáß μ³ñÓñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùμ ¹áõñë »Ï³ ·áñÍÏáÙÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ß- ˳ï³ë»ÝÛ³ÏÇó, å³ïÇÝ ³Ùñ³óí³Í é³¹ÇáÛÇ Ùáï ËÙμ- í»É ¿ÇÝ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ áõ çáϳïÇ ïճݻñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ: -¶áñ͹ ³í³ñï»óDZñ,- ѳ۳óùÝ áõÕÕ»Éáí ÇÝÓª Ååï³- Éáí Ýϳï»ó §áëÏáñ¦ ê³ÙáÝ: ¾¹ DZÝã áõÕÇÕ »Ã»ñ ¿ñ, ¹áõ ³ñ³·-³ñ³· ËáëáõÙ ¿Çñ, ÇëÏ Ù»Ýù ³Ûëï»Õ ÉëáõÙ ¿ÇÝù: -ØdzÛÝ Ù»Ýù ã¿ÇÝù ÉëáõÙ, ³ÙμáÕç »ñÏÇñÝ ¿ñ ÉëáõÙ,- ÇÙ ÷á˳ñ»Ý å³ï³ë˳ݻó Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ: ÎÝ»ñ»ë, Ññ³Ù³Ý³ï³°ñ, áñ ÍÝáõݹ¹ áõß³óáõÙáí »Ù ßÝáñ- ѳíáñáõÙ: ÌÝáõݹ¹ ßÝáñѳíáñ, Ññ³Ù³Ý³ï³°ñ: ÌÝáõݹ¹ ßÝáñѳíáñ, ²ßáï سÝáõÏÛ³Ý... ê²ØìºÈ Ð ²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 15