Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 14

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 ØÇ ¹ñí³· §ê³ëݳ Íé»ñ¦ ϳٳíáñ³Ï³Ý çáϳïÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ²ßáï سÝáõÏÛ³ÝÇ Ñ»ï ѳݹÇåáõÙÇó §ê ³ëݳ Íé»ñ¦ çáϳïÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ²ß- áï سÝáõÏÛ³ÝÇ Ñ»ï ͳÝáóó»É »Ù Ñ»é³íáñ 1992 Ãí³Ï³ÝÇÝ: ºë ³ÛÝ Å³- Ù³Ý³Ï Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý é³¹ÇáÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ѳ- Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ μ³ÅÝáõÙ ¿Ç ³ß˳ïáõÙ ¨ ·áñÍáõÕí»É ¿Ç ѳ- ñ³í³ÛÇÝ ë³ÑٳݳٻñÓ ßñç³ÝÝ»ñª ÃÕóÏóáõÃÛáõÝ å³ï- ñ³ëï»Éáõ: ê³ ÇÙ ³é³çÇÝ §Ñ»é³Ñ³ñ¦ ·áñÍáõÕáõÙÝ ¿ñ: ºñμ ѳë³Ýù ¶áñÇë, ³íïáμáõëÇ í³ñáñ¹Çó ×ßï»óÇ ·áñÍ- ÏáÙÇ ß»ÝùÇ ï»ÕÝ áõ ù³ÛÉ»ñë áõÕÕ»óÇ ù³Õ·áñÍÏáÙ: ¶áñÍ- ÏáÙÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ß˳ï³ë»ÝÛ³Ïáõ٠ѳݹÇå»óÇ ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇÝ: Ü»ñϳ۳ó³, ³ë³óÇ, áñ ÃÕóÏ- óáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí »Ù ·áñÍáõÕí»É ³Ûë ÏáÕÙ»ñÁ: ä»ïݳ˳ñ³ñÝ ÇÝÓ Ëݹñ»ó ëå³ë»É Áݹáõݳ- ñ³ÝáõÙ: Àݹáõݳñ³ÝáõÙ ëå³ëáõÙ ¿Ç, »ñμ ÙÇç³Ñ³ë³Ï, ³Ùáõñ ϳ½Ùí³Íùáí, Ùáõ· ϳݳã ϳÙáõýÉÛ³Åáí ÙÇ ïÕ³- Ù³ñ¹ íëï³Ñ ¨ ³ñ³·-³ñ³· ù³ÛÉ»ñáí Ùï³í å»ïݳ˳- ñ³ñÇ ³ß˳ï³ë»ÝÛ³Ï: λë ų٠³Ýó ì³½·»Ý ê³ñ·ë- Û³ÝÝ áõ ³ÝͳÝáÃÁ ¹áõñë »Ï³Ý, ¨ êå³ñ³å»ïÁ ¹ÇÙ»Éáí Ýñ³Ýª ³ë³ó. 14 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê -²ßá°ï ç³Ý, ê³Ùí»ÉÁ é³¹ÇáÛÇ Éñ³·ñáÕ ¿, Ó»½ Ñ»ï ÃáÕ ·³: ²ç³Ïó»ù, áñ ѳíáõñ å³ïß³×Ç Çñ ³ß˳ï³ÝùÁ ϳ- ï³ñÇ: 1992Ã. Ù³ñïÇ ëÏǽμÝ ¿ñ: γٳíáñ³Ï³Ý çáϳïÇ ï³ëÝÛ³Ï Ù»ù»Ý³Ý»ñÇó μ³Õϳó³Í ß³ñ³ëÛáõÝÁ ß³ñÅí»ó ëÏëÝ³Ï Éñ³·ñáÕÇë ѳٳñ ³ÝѳÛï áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: ø³ÝÇ áñ ͳÝáà ã¿Ç ï³ñ³ÍùÇÝ, ã¿Ç ϳñáÕ³ÝáõÙ Ïé³Ñ»É, û ׳- ݳå³ñÑÁ Ù»½ áõñ ¿ ï³ÝáõÙ: Þ³ñ³ëÛáõÝÁ ¹³Ý¹³Õ ÁÝóóùáí ÷áñÓáõÙ ¿ñ ѳÕó- ѳñ»É É»éݳÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ, áñÇ »ñÏáõ ÏáÕÙáõÙ μ³ñÓñ áõ ѳëï ÓÝ» å³ï»ñÁ ÷³Ï»É ¿ÇÝ ³ÙμáÕç ï»ë³¹³ßïÁ: سñï³¹³ßï»ñáõÙ μ³½áõÙ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ï»ë³Í áõ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³Ýó³Í çáϳïÁ Ï³Ý·Ý»É ¿ñ É»éݳÝó- ùÇ í»ñ»ÉùÁ ѳÕóѳñ»Éáõ ËݹñÇ ³é³ç: È»éݳÝóùáí ³ÝóÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ, áñ ß³ñ³ëÛáõÝÁ ÷áñÓáõÙ ¿ñ ѳٳéáñ»Ý ѳÕóѳñ»É, ³ÙμáÕçáíÇÝ å³ï- í³Í ¿ñ ÓÛ³Ý Ñ³ëï ß»ñïáí, ÇëÏ ï»Õ-ï»Õ ¿É ³ÙμáÕçáíÇÝ Ù»ñϳë³éáõÛó ¿ñ: Ø»ù»Ý³Ý»ñÁ ͳéë ¿ÇÝ ÉÇÝáõÙ, ÙÇ »ñ- Ïáõ-»ñ»ù Ù»ïñ ³é³ç ·ÝáõÙ, ÝáñÇó ϳݷÝáõÙ: س½³ã³÷ ³Ý½·áõßáõÃÛáõÝÝ ³Ý·³Ù ϳñáÕ ¿ñ áÕμ»ñ·³Ï³Ý ³í³ñï