Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 12

Üí»ñÁ μ³Ý³ÏáõÙ Ñ Çí³Ý¹³ó³í á õ ½áñ³Ïáãí»Éáõó áñáß Å ³- Ù³Ý³Ï ³ Ýó ½ áñ³óñí»ó: Ø ï³ÍáõÙ ¿ Ǫ Ü ³ñ»ÏÁ« » û ã Ëáõë³- ÷Ç ¿É« í ³Ëáí Ï ·Ý³ μ³Ý³Ï: ´³Ûó ¿Ýù³Ý ѳݷÇëï« Ç Ýù- ݳíëï³Ñ« á õñ³ËáõÃÛ³Ùμ ¹ ÇÙ³íáñ»ó ½ áñ³Ïáãí»Éáõ É áõñÁ: лïá, »ñμ ½ ³Ý·áõÙ ¿ ñ« » ñμ ËáëáõÙ ¿ñ μ³Ý³ÏÇó« ù »½ ÏÃí³ñª ѳݷëïÛ³Ý ïáõÝ ¿ ·Ý³ó»É: ÎϳñÍ»Çñª Ù »Ýù »Ýù ë³ÑÙ³Ý å³ÑáõÙ« ÇëÏ ÇÝùÁ ï³ÝÁ Ýëï³Í ¿: ºë º ñÏñ³å³Ñ ϳٳíá- ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù ÇáõÃÛ³Ý ³ ݹ³Ù »Ù« áõ ÇÝÓ ¿É μáÉáñÇ Ñ»ï 2016é Ç ³é³íáïÛ³Ý Ï³Ýã»óÇÝ Ï»ÝïñáÝ: ² Û¹ï»Õ ¿ É ÇÙ³- ³åñÇÉÇ 2-Ç ó³« á ñ ³¹ñμ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ É ³Ûݳͳí³É Ñ ³ñÓ³ÏáõÙ » Ý ë Ïë»É Ñ»Ýó ³ ÛÝ á õÕÕáõÃÛ³Ùμ« á ñï»Õ á ñ¹Çë ë ³ÑÙ³Ý ¿ å ³ÑáõÙ: ºñ»ÏáÛ³Ý ½ ³Ý·»ó: Ø»½ Ùáï Ï éÇí ã ϳª ³ë³ó áõ ³Ýç³ï»ó Ñ»é³ËáëÁ: гçáñ¹ ûñÝ ³é³íáïÛ³Ý Ù»Ýù Ñ ³Ù³½·»ëï áõ ½»Ýù ë ï³ó³Ýù »õ Ù»ÏÝ»óÇÝù ׳ϳï: Ð ³Ûñ áõ ïÕ³ å³ßï- å³ÝáõÙ ¿ÇÝù ѳÛñ»ÝÇùÁª ï³ñμ»ñ ׳ϳïÝ»ñáõÙ: ºñμ ÇÙ³- ó³íª ë ³ÑÙ³ÝÇÝ »Ù« ï Õ³ÛÇë ÙÇ ù Çã Ïáßï« ïÕ³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ó³ÛÝÝ ë Ïë»ó à ñÃé³É: Æ Ýã ³ åñáõÙ ³ ë»ë ã ϳñ Ý ñ³ Ó ³ÛÝÇ Ù»çª Ñ å³ñïáõÃÛáõÝ« ³ ÝѳݷëïáõÃÛáõÝ« á õñ³ËáõÃÛáõÝ« ó³í® лïá ÇÙ³ó³Ýù« á ñ ³í³· áñ¹Çë ·Ý³ó»É ¿ ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ï« -Æ ÆÙ ï Õ³Ý ³ñï³ëáíáñ ¿ñ « - ³ ëáõÙ ¿ ѳÛñÁ: ºÕμ³Ûñë Û áõñ³Ñ³ïáõÏ Ù³ñ¹ ¿ñ«- ³ ëáõÙ ¿ Üí»ñÁ: -º ܳñ»ÏÁ ѳ½í³·Ûáõï Á ÝÏ»ñ ¿ñ«- ³ ëáõÙ ¿ ½ ÇݳÏÇóÁ: -Ü -Ü Ü³ñ»ÏÇ ÝÙ³ÝÁ ãϳñ«- ³ëáõÙ ¿ ì ³ÉÛ³ ï³ïÇÏÁ: ²ñï³ëáíáñ: Ú áõñ³Ñ³ïáõÏ: г½í³·Ûáõï: ²ÝÝÙ³Ý: ©©©ÀÝ- ¹³Ù»ÝÁ 6 û ñ: ºÃ» 6 û ñ ³¹ñμ»ç³ÝóÇ ¹ÇåáõϳѳñÇ ·Ý¹³ÏÁ ѳå³Õ»ñ: º û ܳñ»ÏÁ ѳëóÝ»ñ ³í³ñï»É Çñ í»ñçÇÝ Ù³ñ- ï³Ï³Ý Ñ »ñóå³ÑáõÃÛáõÝÁ« ÙÇ ù³ÝÇ û ñ ³Ýó ½áñ³óñí»ñ áõ ïáõÝ í »ñ³¹³éݳñ« Ç ±Ýã μ³é»ñ ÏÍÝí»ÇÝ« DZÝã Ñáõß»ñ ϳñÃ- ݳݳÛÇÝ ³ ÝóÛ³ÉÇ · ½ñáóÝ»ñÇó: ÆëÏ ·áõó» Ýñ³ ³ Ýó³Í ׳- ݳå³ñÑÁ ³ ÛÉ Ñ³Ý·ñí³Ý ãáõÝ»±ñ« μ³óÇ §Ø³ñï³Ï³Ý ͳ- é³ÛáõÃÛ³Ý Ù »¹³ÉÁ¦« μ³óÇ ÷ ³éùÝ áõ Ñ»ñáë³óáõÙÁ: ¶áõó» ³Û¹ × ³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý 6 ûñÁ ûñÇݳã³÷áõÃÛá±õÝ ¿ñ« áã û å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ºí á±í ÏÙ»ÏÝÇ ëáíáñ³Ï³ÝÇ á õ ³ñ- ï³ëáíáñÇ« å ³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ û ñÇݳã³÷áõÃÛ³Ý ³ñ³ÝùáõÙ ³åñáÕ ³ é»ÕÍí³ÍÁ: غ¼ ¸²ðÒðÆÜ ²Üä²ðîºÈÆ îÕ³ë ¹»é Ù ³ÝÏáõó Ù »Í³í³ñÇ É áõñç ¿ ñ: Ð ³ëáõÝ ¿ ñ: Ø »Í »Õμ³ÛñÁª Ü í»ñÁ« Ç Ýã ã ³ñáõÃÛáõÝ ³ ë»ë ã ¿ñ ³ ÝáõÙ« Ü ³ñ»ÏÁª ã¿: îÕ³Ù³ñ¹áõ å³ïí³ËݹñáõÃÛáõÝ« Ë »Éù áõ ϳÙù á õÝ»ñ: 12 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê Ëݹñ»É« á ñ Çñ»Ý ¿ É áõÕ³ñÏ»Ý é³½Ù³×³Ï³ï: º ë Ù ÇÝã»õ Ù³- ÛÇëÇ í»ñçÁ ¹Çñù»ñáõÙ ¿Ç« ÇëÏ Ü³ñ»ÏÁ 7 5 û ñ ¹Çñù»ñÇó ãÇç³í: ºñÏñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ ³ÝÓ³Ùμ ³åñÇÉÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙáõÙ ó áõ- ó³μ»ñ³Í Ëǽ³ËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ á ñ¹áõë å³ñ·»õ³ïñ»ó ų- Ù³óáõÛóáí: ©©©ºñμ å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ³ñÓ³Ïáõñ¹ »Ï³í« ß³ï ¿ ñ ÷áË- í»É: ²ãù»ñÇ Ù»ç Ñá·ë á õ ó³í Ï ³ñ: ²í»ÉÇ Éé³ÏÛ³ó ¿ ñ ¹³ñÓ»É: ºñμ ѳñóÝáõÙ ¿ÇÝ ÏéíÇ Ù³ëÇÝ« ïËáõñ ÅåïáõÙ ¿ñ á õ ³ëáõÙ© ¸»« ÏéÇí ¿ ñ« ¿ÉÇ« DZÝã å³ïÙ»Ù: -¸ ²Û¹å»ë ¿ É á ãÇÝã ã å³ïÙ»ó« ã ÇÙ³ó³Ýùª ÇÝãDZ ÙÇçáí ¿ñ ³ Ý- ó»É« ù³ÝDZ ÁÝÏ»ñ ¿ñ Ïáñóñ»É« DZÝã ó³í ¿ ñ ÙËáõÙ Ñá·áõ Ù»ç: ®ì»ó ûñ ¿ ñ ٠ݳó»É« á ñ ¹ Çñù»ñÇó Ç çÝÇ: ì »ñçÇÝ Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛáõÝÝ ¿ ñ: î ³ïÁ ½ ³Ý·»ó« à »ª μ³É³°« í »ó ûñ ¿ Ùݳó»É« Ù Ç ï»Õ à ³ùÝíÇ« · ݹ³Ï ã ¹ÇåãÇ: § ³ùÝí»±Ù«- ½³ñ- Ù³ó»É ¿ñ« Ñ»ïá ³ë»É ¿ñ«- É ³í« ï³°ï ç³Ý« óùëïáó Ï ÷áñ»Ù« ÏÙïݻ٠ٻçÁ¦: àõ ÍÇÍ³Õ»É ¿ñ μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ: лÝó ³ Û¹ û ñÁ« Ù Ç ù ³ÝÇ Å ³Ù Ñ»ïá ³ ¹ñμ»ç³ÝóÇ ¹ Çåáõϳ- ѳñÁ Ë áó»É ¿ñ Ç ñ ÑáÕÇ íñ³ Çñ ï áõÝÁ å ³ßïå³ÝáÕ ½ÇÝíáñÇÝ: ®´³Ûó Ç Ù á ñ¹áõ ï »ÕÁ ¹ ³ï³ñÏ ã Ç Ùݳó»É: à ñ¹áõë Ï Û³ÝùÁ ËÉ»Éáíª Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Á Ù»ÏÇ ÷á˳ñ»Ý »ñÏáõ ½ ÇÝíáñ ¿ Ñ³Ý»É Çñ ¹»Ùª Ç ÝÓ áõ ³í³· áñ¹áõë: ¶áõó» ¹³Å³Ý μ³Ý » Ù ³ëáõÙ« μ³Ûó ³Ù»Ý ½ ÇÝíáñÇ Ù³Ñáí Ù»ñ »ñÏñÇ ¹³ñå³ëÝ»ñÝ ³í»ÉÇ »Ý ³ Ùñ³ÝáõÙ« á ñáíÑ»ï»õ Ñ áÕÁ« áñÇ í ñ³ óÝÏ ³ñÛáõÝ ¿ à ³÷- íáõÙ« ѳ½³ñ³å³ïÇÏ Ã ³ÝÏ á õ ѳñ³½³ï ¿ ¹ ³éÝáõÙ Ýñ³