Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 11

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 ¸ÇíǽÇáÝÇ ßï³μÇ å»ï, Ù³Ûáñ ì³Ñ» Þ»ÏáÛ³ÝÁ ÍÝáõÝ- ¹áí ¸ë»ÕÇó ¿: ܳ Çñ μáÉáñ Ó»éùμ»ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ñï³Ï³Ý ¿ ÁÝï³ÝÇùÇÝ: §âáõݻݳÛÇ ÁÝï³ÝÇù, ëÇ- ñáÕ áõ ÇÝÓ ½áñ³íÇ· ÏÇÝ, áõ ÇÙ Ññ³ßù ÙÇÝáõ׳ñÇݪ ܳ- ñ»ÏÇë, »ë ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳëï³ï ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ã¿Ç áõݻݳ: â»ù å³ïÏ»ñ³óÝÇ, û ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ ÇÝã- ù³Ý ë³ÑáõÝ ¿ ³ÝóÝáõÙ, »ñμ ï³ÝÁ ù»½ ëå³ëáÕÝ»ñ ϳݦ: سÛáñÇ ãáñë³ÙÛ³ áñ¹Çݪ ܳñ»ÏÁ, μ³½Ù³ßÝáñÑ »ñ»- ˳ ¿. ɳí ÝϳñáõÙ ¿, ³ñï³ë³ÝáõÙ, »ñ·áõÙ »õ ûÅïí³Í ¿ μ³ó³éÇÏ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ùμ: àñ¹áõ ³Ûë ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝ- Ý»ñÁ ѳÛñÁ ϳåáõÙ ¿ Çñ ÍÝݹ³í³Ûñ ¸ë»ÕÇ, Çñ ³ñÙ³ï- Ý»ñÇ Ñ»ï »õ Ï»ë ϳï³Ï-Ï»ë Éáõñç ³ëáõÙ. §ÐáñÝ ¿ ÝÙ³Ý. åïáõÕÁ ͳéÇó Ñ»éáõ ãÇ ÁÝÏÝáõÙ¦: ê.вðàôÂÚàôàÜÚ²Ü Èáõë. ²ðº¶ ì²ð¸²ÜÚ²ÜÆ ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 11