Հայ Զինվոր Zin 10-Standart - Page 10

ÂÆì 10 (1281) 20 - 26 زðîÆ 2019 ³ë³ó гÛÏÁ«- ϳñá±Õ ¿, ·Çï»ù, ϳñ³Ù»ÉÇ ·áñͳñ³- ÝáõÙ »Ù ³ß˳ïáõÙ« áõ½áõ±Ù ¿Çùª ÏáÝý»ïÝ»ñ ó÷í»ÇÝ©©©¦: -Ø»ñ ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÝ ÇëÏ³Ï³Ý Ñ»ñáëÝ»ñ ¿ÇÝ«- Ñå³ñïáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ã³ùóÝáõÙ ÜÇÏáɳÛÁ,-å³ï»ñ³½ÙÁ ³ÝûñÇÝ³Ï ëËñ³ÝùÝ»ñÇ Ã³ï»ñ³μ»Ù ¿ñ: -ÆëÏ ÇÝãù³¯Ý íÇñ³íáñ ³½³ï³Ù³ñïÇÏ ¿ ß³ñù í»ñ³- ¹³ñÓ»É Ù»ñ μÅÇßÏÝ»ñÇ ³ÝûñÇÝ³Ï ëËñ³ÝùÝ»ñÇ« ³ÝûñÇÝ³Ï ÝíÇñáõÙÇ ßÝáñÑÇí«- Éñ³óÝáõÙ »Ù »ë: ))) ¼Çݳ¹³¹³ñ ѳëï³ïí»ó©©© سñï»ñÁ ¹³¹³ñ»É ¿ÇÝ« μ³Ûó μÅÇßÏÝ»ñÇ ·áñÍÝ ³Û¹ù³Ý ¿É ã¿ñ å³Ï³ë»É: ¸Çñù»ñáõÙ ¹»é Ïñ³ÏáóÝ»ñÁ ϳÛÇÝ: ì»ñç³å»ë ѳÛïÝ»óÇÝ« áñ Çñ»Ý ÷á˳ñÇÝáÕ ¿ »Ï»É, áõ ѳݷÇëï ËÕ×áí ϳñáÕ ¿ ïáõÝ í»ñ³- ¹³éݳÉ: îáõÝ« ѳñ³½³ï ïáõÝ©©© ðáå»Ý»ñÝ ¿ñ ѳßíáõÙ« ³Ýë³ÑÙ³Ýáñ»Ý ϳñáï»É ¿ñ ïÝ»óÇÝ»ñÇÝ: ֳݳå³ñÑÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáÕ Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ ÷áË»Éáí« »ñμ»ÙÝ »ñϳñ ù³ÛÉ»Éáíª ÙÇÝã Ù»ù»Ý³ ÏѳݹÇå»ñ« ѳë³í ºñ»õ³Ý: гë³í Çñ»Ýó μ³Ï áõ Ùdzݷ³ÙÇó ·Ý³ó Ù³Ýϳå³ñ﻽: ¸³ëïdzñ³ÏãáõÑÇÝ Ï³ëϳͳÝùáí ¿ñ ݳÛáõÙ Ñá·Ý³- μ»Ï ³ãù»ñáí« »ñϳñ Ùáñáõùáí« ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ѳٳ½·»ë- ïáí ïÕ³Ù³ñ¹áõÝ: -à±õÙ »ù áõ½áõÙ«- ѳñóñ»ó ﳷݳå³Í: -ºñ»Ë³Ý»ñÇëª ²íÇÏÇÝ áõ î³Ã»õÇÝ: ¸³ëïdzñ³ÏãáõÑÇÝ ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùμ ׳ݳã»ó Çñ»Ý« ³å³ Ó³ÛÝ»ó ïÕ³ÛÇÝ© §²íÇ°Ï« ѳÛñÇϹ í»ñ³¹³ñÓ»É ¿¦: îÕ³Ý ³ñ³· »Ï³í áõ ϳëϳͻÉáí Çñ»Ý ¿ñ ïÝïÕáõÙ: ÜÇÏá- ɳÛÝ ³ÛÝå»ë ³Ùáõñ ·ñÏ»ó áñ¹áõÝ« ³ë»ë áõ½áõÙ ¿ñ μ³ó³- ϳ ³ÙÇëÝ»ñÇ Ï³ñáïÁ Ùdzݷ³ÙÇó ³éÝ»É: лïá ³ÕçÏ³Ý ³Ùáõñ-³Ùáõñ ·ñÏ»ó: 10 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê ²ñ¹»Ý ï³ÝÁ Ñáñ ·ñÏáõÙ ³ÕçÇÏÁ Ù³ïÁ å³ñ½»ó ·ñ³¹³- ñ³ÏÇ íñ³ ¹ñí³Í Çñ ÝϳñÇÝ áõ ³ë³ó. -ܳ° ¿ Ç٠ѳÛñÇÏÁ« ¹áõ Ç٠ѳÛñÇÏÁ ã»ë: -¸³ »ë »Ù« ÇÙ ÝϳñÝ ¿«- μ³ó³ïñ»ó ³ÕçϳÝ: ²ÕçݳÏÁ ¹³ñÓÛ³É Ñ³Ï³é³Ïí»ó: -ºë »Ù ùá ѳÛñÇÏÁ«- ѳï-Ñ³ï ³ñï³μ»ñ»ó áõ μ³ñÓñ Ó³Û- ÝÇó »ñ»Ë³Ý í³Ë»ó³í© §È³í« »ñÏáõë¹ ¿É Ç٠ѳÛñÇÏÝ »ù¦: -гÛñÇ°Ï« »ë ¿É ù»½ ã׳ݳã»óÇ« »ñμ Ù³Ýϳå³ñ﻽áõÙ ù»½ ï»ë³«- ѳçáñ¹ ûñÝ ¿É áñ¹ÇÝ Ëáëïáí³Ý»ó: -¸áõ å»ïù ¿ ½·³ÛÇñ« áñ ѳÛñ¹ »Ù« ï»ë³±ñª ï³ïÇϹ ÇÝã- å»ë ³ñ³· ׳ݳã»ó: -î³ïÇÏÁ ù»½ ׳ݳã»ó« áñáíÑ»ï»õ »ë ù»½ Ñ»ï ¿Ç«- »½ñ³- ϳóñ»ó ïÕ³Ý: îáõÝÁ« ûç³ËÇ ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ« ½³í³ÏÝ»ñÇ ³Ýáõß μÉμÉá- óÁ©©© ÆÝãù³¯Ý ¿ñ »ñ³½»É ³Ûë ûñÁ©©© ºñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó ³Ûë ¿© ÙïùáõÙ μ³Ý³Ó»õ»ó áõ ѳÝϳñÍ ï³·Ý³å»óª »ñ³±½ ¿« û± Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ©©© ø³Ýǯ ³Ý·³Ù ¿ñ ³ÛÝï»Õ ³ñÃݳ- ó»É ÝÙ³Ý »ñ³½Ý»ñáí©©©Ð³ñÛáõñ ³Ý·³Ù« ·áõó» ѳ½³ñ©©© ²Û·áõÙ ÙÇ ÷áùñÇÏ ·Ý¹³Ï ¿ñ ˳ÕáõÙ: ¶Ý¹³ÏÁ ·Éáñí»ó Ëáï»ñÇ Ù»ç« áõ »ñ»Ë³Ý í³½»ó ·Ý¹³ÏÇ Ñ»ï»õÇó: ÆÝùÁ ﳷݳå³Ñ³ñ ßï³å»ó »ñ»Ë³ÛÇ ÏáÕÙÝ áõ Ù»Ï»Ý ëó÷- í³Í ϳݷ ³é³í© ºñ»õ³ÝáõÙ ¿« ³Ûëï»Õ ³Ï³ÝÝ»ñ ãϳݩ© ²ñó³ËÛ³Ý ÏéÇíÝ»ñÇ ÃáÑáõμáÑÝ ³Ýó³Í μÅßÏÇ »ñ³- ½³ÝùÁ« ³ÕáÃùÁ Ù»ÏÝ ¿ª »ñÏÇñÝ ³é³Ýó å³ï»ñ³½ÙÇ« ³Ý³- éÇÏ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí áõ ³é³Ýó ³ñÛ³Ý ÑáïÇ©©© ÆëÏ å³ï»ñ³½Ùáõ٠ϳ°Ù Ù³ñÙÇݹ ¿ ÙÝáõÙ« ϳ°Ù Ñá·Ç¹©©© ²ÈÆê ²È²ìºð¸Ú²Ü