Հայ Զինվոր 43-2017

ISSN 1829-2585 17043 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 43 (1214) 1 - 7 ÜàںشºðÆ 2017 ØdzóÛ³É ½áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝ` ÙdzóÛ³É Ñ ³ÕÃ³Ý³Ï ÐÐ ¼ àô ¶ Þ å »ïÇ ï »Õ³Ï³É« ·»Ý»ñ³É-ÉÉ»Ûï»Ý³Ýï ê ï»÷³Ý ¶³ÉëïÛ³ÝÇ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñáõ- ÃÛ³Ùμ Ñ áÏï»Ùμ»ñÇ 2 3-Ç Çó 26-Á Á ÐÐ ½ ÇÝí³Í á õÅ»ñÇ Ñ ³- ϳû¹³ÛÇÝ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ½áñ³Ù³ë»ñÇ » õ ³ ídzóÇáÝ ËÙμ³íáñÙ³Ý Ù ³ëݳÏóáõ- óí»ó § ¼àô û å»- ÃÛ³Ùμ ³ Ýóϳó ñ³ódzݻñáõÙ Ù ³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý ³Ë³- å³ïñ³ëïáõÙÁ » õ í ³ñáõÙÁ¦ ûٳÛáí » é³÷áõÉ Ù ³ñï³í³- ñ³Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ½ áñ³- í³ñÅáõÃÛáõÝ: ² ÛÝ ³ Ýݳ˳- ¹»å ¿ ñª ³ é³ç³¹ñí³Í Ë Ý¹Çñ- ·ñ³íÙ³Ý Ý»ñáí » õ ½ áñù»ñÇ Ý »ñ· ͳí³Éáí: ¶ É˳íáñ ³ é³ÝÓ- ݳѳïÏáõÃÛáõÝÁ Ð úä » õ ³ íÇ- ³ódzÛÇ á õÅ»ñÇ Ù Ç³ëÝ³Ï³Ý Ý á õ Á ݹ- ßï³μÇ Ï ³½Ù³íáñáõÙÝ Ñ³Ýáõñ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý Ï»ïÇó Õ »Ï³í³ñáõÙÝ ¿ ñ: 4 w w w. h a y z i n v o r. a m