Հայ Զինվոր 39-2017

ISSN 1829-2585 17039 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 39 (1210) 4 - 10 ÐàÎîºØ´ºðÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m Ê à ò ì º ò Æ Ü μ á É á ñ Ã Ç ñ ³ Ë Ý » ñ Á ÌáíÇ Ù ³Ï»ñ»õáõÛÃÇó » ñÏáõ Ñ ³½³ñ Ù »ïñ μ ³ñÓñáõÃÛ³Ý í ñ³, É »éݳÛÇÝ á õ μ ³ñ¹ û¹»ñ»õáõóμ³Ý³Ï³Ý å ³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ½ ÇÝí³Í á õÅ»ñÇ Ð úä ½ áñù»ñÇ ½ »ÝÇóÑñ- ÃÇé³ÛÇÝ ë ïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ý ³Ë³å³ïñ³ëïíáõÙ » Ý Ù ³ñ- ï³Ï Ï³Ý Ñ ñ³Ó·áõÃÛ³Ý: Ð ³Ï³û¹³ÛÇÝ Á ݹѳÝáõñ Ë Ùμ³íáñáõÙÁ, á ñáõÙ Á ݹ·ñÏ- í³Í » Ý μ ³Ý³Ï³ÛÇÝ ½ áñ³ÙdzíáñáõÙÝ»ñÝ á õ Ñ ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ß ñç³Ý³ÏáõÙ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý μ ³Ý³ÏÁ, å ³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ñ ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ¹ »Ù å »ïù ¿ í ³ñÇ ÇÝ Ù ³ñïª ¹ Ûáõñ³ÏÇñ ½ »ÝÇóÑñÃÇé³ÛÇÝ Ñ ³Ù³ÉÇñÝ»ñáí, § êïñ»É³- ѳϳû¹³ÛÇ 10¦ » õ § úë³-² ²Î¦ Ù ³ñï³Ï³Ý Ù »ù»Ý³Ý»ñáí: 4