Հայ Զինվոր 33-2017

ISSN 1829-2585 17033 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 33 (1204) 23 - 29 ú¶àêîàêÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m Ø»ÏݳñÏ»É ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÁ Ø»ÏݳñÏ»É ¿ ¼ àô á õëáõÙ- Ý³Ï³Ý ï ³ñí³ » ñÏñáñ¹ ÷áõÉÁ: ¼ áñ³Ù³ëÇ í ³ñų- ñ³ÝÁ Ç ñ³Ï³Ý Ù ³ñïÇ áõÙ: Æ ëÏ ¹³ßï ¿ ñ Ñ Çß»óÝá ³Ù»ÝÇó á õñ³Ë³ÉÇÝ ³ ÛÝ ¿ñ« á ñ ë ïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»- ñÇ · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ å³ñ½³å»ë Ñ Ý³ñ³íáñ ã ¿ñ ³ ñμ»ñ³Ï»É ÷ áñÓ³éáõ- ï³ Ý»ñÇÝ » õ Ý áñ ½ áñ³Ïáãí³Í ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ: 3