Հայ Զինվոր 25-2018

ISSN 1829-2585 18025 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 25 (1247) w w w. h a y z i n v o r. a m 27 ÐàôÜÆêÆ - 3 ÐàôÈÆêÆ 2018 úñ»ñë ÐÐ äÜ § ´³Õ- ñ³Ù۳ݦ ½áñ³í³ñųñ³- ÝáõÙ ³ Ýóϳóí»ó Ñ ñ»ï³- Ýáõ ½ áñ³í³ñÅáõÃÛáõݪ Ù³ñï³Ï³Ý Ñ ñ³Ó·áõ- à ۳Ùμ: ¼áñ³í³ñÅáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ Ù ³ñï³Ï³ÝÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝë Ùáï»ó- í³Í å ³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ññ»- ï³Ý³íáñÝ»ñÇ · áñÍÝ Ý³- Ï³Ý ¨ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï ³ï³- ñ»É³·áñÍ»ÉÝ ¿ñª Ù ³ñï³- Ï³Ý å ³ïñ³ëï³Ï³Ýáõ- ÃÛ³Ý ¨ Ý »ñ¹³ßßݳÏÙ³Ý ³ëïÇ׳ÝÁ, ³ ÝÑñ³Å»ßïáõ- ÃÛ³Ý ¹ »åùáõÙ` ݳ¨ Çñ³- Ï³Ý é ³½ÙÇ ¹ ³ßïáõÙ ³é³ç³¹ñí³Í ËݹÇñÁ ·»ñ³½³Ýó ѳٳñ: ϳ ï³ñ»Éáõ 6