Հայ Զինվոր 24-2018

ISSN 1829-2585 18024 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 24 (1246) 20 - 26 ÐàôÜÆêÆ 2018 w w w. h a y z i n v o r. a m ì»ñçÇÝ Ù³ñï³- Ï³Ý Ñ»ñóå³Ñáõ- ÃÛáõÝ... Þ³ñù³ÛÇÝ ê³Ùí»É ²É»ùë³ÝÛ³ÝÇ ½á- ñ³óñÙ³ÝÁ ѳßí³Í ûñ»ñ »Ý Ùݳó»É. -Üáñ ½áñ³ÏáãíáÕ ÇÙ »Õμ³ÛñÝ»ñÇÝ ÙÇ- ³ÛÝ ÙÇ ËáñÑáõñ¹ áõ Ëݹñ³Ýù áõݻ٪ ³ã- ùÇ ÉáõÛëÇ å»ë å³- Ñ³Í Ù»ñ ¹Çñù»ñÇÝ ï»°ñ Ïϳݷݻù: