Հայ Զինվոր 18-2018 - Page 9

ÂÆì 1 8 ( 1240) ¿ ·ó»É ѳݳ峽ûñÛ³ ѳóÁ: ¶ñÇ·áñ Èáõ- ë³íáñÇãÁ íÇñ³åÇó ³½³ïí»É ¿ ÐéÇ÷- ëÇÙÛ³Ýó ÏáõÛë»ñÇ Ý³Ñ³ï³ÏáõÙÇó 9 ûñ ³Ýó, ¨ ³é³í»É³å»ë Ýñ³ ßÝáñÑÇí ùñÇë- ïáÝ»áõÃÛáõÝÁ 301 é å»ï³Ï³Ý ÏñáÝ ¿ Ñéã³Ïí»É ³Ù€áÕç г۳ëï³ÝáõÙ« ÇëÏ ÇÝùÁ Ó»éݳ¹ñí»É ¿ гÛáó ³é³çÇÝ Ï³- ÃáÕÇÏáë: ²Ù»Ý ï³ñÇ ÑáõÝÇëÇÝ ÝßíáõÙ ¿ Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ Ý߳ݳíáñ ïáÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` §ê€. ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ »ÉÝ Ç íÇñ³å»Ý¦: V ¹© íÇñ³åÇ íñ³ í³Ýù ¿ ϳéáõóí»É áõ Ùdz€³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï- í»É: ¶ñ³íáñ ³Õ€ÛáõñÝ»ñÁ íϳÛáõÙ »Ý« áñ Ñ³Û ×³ñï³ñ³å»ï ´áõïÁ ÎÇñ³Ïáë ¨ ê³ñ·Çë í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõ- Ã۳ـ: ²ñ¨ÙïÛ³Ý ßù³ÙáõïùÇ €³ñ³íá- ñÇÝ ù³Ý¹³Ïí³Í ¿ ²ëïí³Í³ÍÇÝÁ` Ù³- ÝáõÏ øñÇëïáëÁ ·ñÏÇÝ« »ñÏáõ ÏáÕùÇÝ Ññ»ßï³ÏÝ»ñ« ÇëÏ í»ñ¨áõÙ` øñÇëïáëÁ ãáñë ³í»ï³ñ³ÝÇãÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»- ñáí (ù³Ý¹³Ï³·áñÍ ê³ñ·Çë í³ñ¹³- å»ï): ºÏ»Õ»óáõó ѳñ³í-³ñ¨Ùáõïù úñ- €»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ« óճͳÍÏ ï³å³Ý³ïáõÝÝ ¿: ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç àõñó³Óáñ ·ÛáõÕÇó 6 ÏÙ ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù ·ïÝíáõÙ ¿ X-XIII ¹¹© 9 - 15 Ø ²ÚÆêÆ 2 018 سÛÇëÛ³Ý ½³Ý·³ÏÝ»ñ ´áõÝ Ñ ³Ûñ»ÝÇùáõÙ » Õ»éÝí³Í« ³ÝïáõÝ« ØÇ x áõé Ñ áÕáõÙ Ù »Ýù Í ³é³ó³Ýù ÏñÏÇÝ« Ø»Í Ï éÇí ï ³Éáí ê³ñ¹³ñ³å³ïáõÙ` лéáõ ù ß»óÇÝù ³ ñÛáõÝéáõßï ÃáõñùÇÝ: ì»ñç³å»ë Ù »Ýù ¿ É » ñÏÇñ á õÝ»ó³Ýù« ì³½·»Ý ¼³í»ÝÇ ê³ñ·ëÛ³Ý Ù³ñïÇ 5« 1 959 - Ñ áÏï»Ù€»ñÇ 27« 1 999 è³½Ù³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý · áñÍÇã« ñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ é³çÇÝ Ý ³Ë³ñ³ñ ÐÐ ¨ ²Ð ²½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë гíáõó  ³é γù³í³€»ñ¹ Êáñ ìÇñ³åáõÙ »Ï»Õ»óÇ ¿ ϳéáõó»É Ü»ñ- ë»ë ¶ î³Û»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ (641-661ÃÃ.): ò³Ûëûñ ϳݷáõÝ Ùݳó³Í Ù³ïáõéÁ ϳ- éáõóí»É ¿ 1661é: ²ÛÝ »ñÏѳñϳÝÇ ¿© Ý»ñùݳѳñÏÁ (·áõ€-½Ý¹³ÝÁ) áõÝÇ 6«5 Ù ËáñáõÃÛáõÝ: XIII¹. Êáñ ìÇñ³åÇ í³ÝùÁ ѳٳ½·³ÛÇÝ ëñ€³í³Ûñ ÉÇÝ»Éáí ѳÝ- ¹»ñÓ, ¹³ñÓ»É ¿ ÏñÃáõÃ۳ݫ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñéã³Ï³íáñ Ï»ÝïñáÝ: ²Ûëï»Õ ·áñÍ»É ¿ ³é³ç³¹ÇÙ³Ï³Ý €³ñÓ- ñ³·áõÛÝ ¹åñáó« Ù»½ »Ý Ñ³ë» :+<:99+<89<+:+<+|;+;* :;:9; :\+<9::;\9 +9 9+:;::P9+<9::;<8r +<9:+<9 9+<:+9+<++<;+<9:;\9 *++<:::;\9 +9 9;+2 +<99+<9 +|+<99<+;8r 9+<;;89 ::9+<99+: 8+<;+<:\+: :+<9;8 9+<98+2Ь8+<9 98|:|9+<++<;9+<9 9|+<;:+<;+<:\+:+2Ь8+<9 9+<9+<88|; + 9 9 +,;+<;+<:8r 9+<;+:;\98+<::;\;<:+8 +3 8<* :l+<8+<8 ;;( +89+<9 8|9Ь8+<98r * 9;+2 89::v ++<;+<;+ 8l:+<99+<98p+::+;* +l:9;<+<98r :\+<::+;::Ӣ :+<9;8p::\8|:+<8+<::; :( +,:::+<8+<88|9 +8+9\+Ь;<8|9 8:: +<;9<+<9+<+|;:;\8<9+<9 8+<::;\;<+8 +*|+l*:;+r 9+<;+:\+::;\98|*b :+<9;+<9;:;<8p9+<9+<88|;8 * 8<+<9\+<8+<88* 88|:+<9;:|+2Ь9+<9<* +<( :8|+8* :;8r +<;:+<;8|9 :\+<:+;8p:;\9\9\+<989:;\9 :\+<;+<+|88r 9+:r 9+;+<::+<8Ь+9Մ ++ +8+9\+;<:;R +<:+;+<89+;8:+<9;+<9;:;<8r +* +8+9\+;<8|9 8<+<9\+2Ь8+<88 ++<988|9r + 8+<::;\;<:+<8 ::\8|:+<8;+8+8|:8r 9+<;:;\; :+<9+<8 ;+<;+;8|;3 +,99Ь9;:|+<:\+<::+<8 + :;\9\9\+<989:;\9 9+<:+2Ь8+<+|8:: :\+<;8|::\9+;::* :;:9;2 :<:;: +<98Ь9:;\99+;8 :;\8\+9\+<;<:+<8 +9 9;:|+<9+<9<* +<9Ь:+<;+<89+;::Ӡ+,;+<;+<:8r 9+<;+:;\9 + +|:9::;\9 9+<* :(::+;|+<9:: +8+9\+;<8|9* :;8 +,9\:|:;2 :+<9+2Ь8+<9 9:;\9+<;9<+<9+<89( 8r +|88+<::; +8+9\+Ь;<8|9 + +l:9::;\9 + 8::;::8r :\+:+<8+<9Ь+<;+|+8:;<8r :+<;+<8;:;\9+l+9\+<;+8|;2r 899+<;+<:* +l+<:98|8|;2Rb 89 9+<;+<:+<;*+8;8+<::;\;<:+8 +2;+ ++<;8r :8+( 8|9 ++<++08|98+<9:;\9:;R :\+<::+;::Ӣ +8+9\+;<8|9 :;\98p8+<:<+<9<* 9+<:+<8+<+|8|8* :<:;: +<:+<9++2Ь::;\9Ӣ :( ::+;|+<9::8r 99:;\:8|:+<98|9 :\+2Ь:8|9 88|;2 8+<::;\;<:+8 + :L:9\:::L+:;::8<+<9\+<8+<88 +8+9\+;<8|9Ӣ : ;\9+<+|;+<: +9Ь+8+9\+;<:;R 9:;\:;8r +;8:;R 8:9\9+;:;\9 :L:9\::* :L+:;:: +<:+<;9+<89+;8r ( +<;9<;+<;+<9Ь++<89+;8 :( ::+;|+<9:: +8+9\+;<8|9Ь+<:+;:+8 +cs 8<* +;8;+<9+<;8\8|;39 +<::;\;2 8,+<:9+<9:98r + 9+<* :;:\+:+,9+9+<;|;88|:<* +,;:;\9+;2 +8+9\+;<8|* ++<;:;RЬ98|;2 :+<9;* 8+<;98|; :+<9;* 9 +<9:;2 8<+<:*9 +<9::;2 8<+<: 9 +<9:;R 8<+<: :+<9;+<98|9 9+2Ь9+<88|;8 +|:9::;\9 + +l+<:98|8|;2 +<;*+8;*+,++<: +|+:8r 9<+<8 +<;|8|9* 8+:+<9 +|+<+|+2Ь8<8|9Ӡ+9\+8 + 98|:|9+<++<;9+<9 9 +<9+<::+<98p8;:9+<8+<9 :;R 99+<8:;\8<+<98|9 8+9:;:99+Ь;8|;3 :+<9R 98|:|9+<++<;8|;2 98|9+<:+<8::9P+<9: :+<9;:;\92 82 +l;8|+|:; 9+<+|8|::Ь;:: :L+<98+<::;\98|9 8+<::;\;<+8 + ::;\;( +,9+Ь9+<;|;88|:2 +8+9\+;<8|9Ӣ 9 +<::;\;2 8,+<:8 :+Ь;+8; + +<:\;+8Մb ++<;+;:;\9 ::;\8\+8 +cs 82 +;8;+<9+<;8\8|;<* :+;:|9+<8+<9+<:\+:+<:+;:+8 +C 82 +,8::8|8r +;8;+<9+<;8\8p8\+<9+<9+<89 +<::;\;2 8<+<:8 +9\+8 + 8:9:; +|;:<:;\8<9+<9Ь8+9:;:9Ӣ +,9::+9R 8+<+9:+<8 9<+:+<+|;+Ь;8|;2 99+<+|:;\998#B 8<:+<8+<98r + 98|9:<*#B 82 +<9: +|;:<:;\8<9+<9 8+9:;:9:;\9 +:\+<9:+8 9+<9 9<+:+<+|;+<8+<9 99+<8:;\98<8p99+<+|:;\99 9:;\9+<;9<+<99+;8|;2 9+88*d ++2Ь;8|9 :+;+<+|;::9R *|:+9+<9:; +,:+:+<;+2Ь98*l* :;9 +<99:;\9+:* :+9\+<;|:8:+8 + +,;Ь;<+<8+<98\9 9+:;::R 9+<9::;<8r +<9:+<9Ь9+<:+9+<++<;+<9:;\9 +򓠬8+<;+<:+<( +;+ 98|:|9+<++<;9+<9 ( +;+8*9+8 9 +<9;8r +,9;+<;+<: 9+<9+<9+|8r : ::+<9Ь9 +<9:;2 +|+<:+<::;\9* +,++<: +|+:8r +<:r +<;|8|9Ь+ +,:+<:|8|9 +<9+|+<9 98|9+<:+<8::;\9 +Ь;+ ++<;+;:;\9 :;:\+: +L+<+|;+<::;\98|9+;8p::99+<8+<9 :8|;:;\983;+ ++<;:;\9 +<9;<+8+ :L+<98+<::;\98|9+;8|9*"2;+ ++<;+;:;\9+<99 :8|;+8 +9 :L::99+<99+;88::;::8r +<;+|+8:;<8 8+<+9+<::;:+8 +`+* 8::;:: +B 8::+<8 8<+<+|+<::;8r 8:9\98|;098|99:+<8 +<9:+<:8r :+<;+<8;:;\9S8<*:+<;+<8;8#b 9+2 +l+9\+<9+2 8+:9+;8p9+<;+<:+<;*9:;\:;:;\9 : ;\;88|* ++<99+<88|*+;+<9::8r 8+:9+<99\8<+<9+;8|* 8::;::+<:+<;8+:9+;8r 8+<9:|+;8|9* +,++<: * :++8r +|+:+;8p+<:+<++<99+;:;\9 8::8r 9+<8+<;++<88|;2SУ# 9 ( +<;9<;:;\8<9:;\99+;:;\9+L:;\:+<8+<9 +<98+<;99 89++|;8:;\9 +( +<;9<;+<8+<;+r ( :;\9:+;8rSc ;<+9\8r *R 89Ь:+<98|;8r 9:;\;:r :+:+<89 9 ( :;\:+2Ь8+<9 +<98+<;98r +<:+88r ;+<9SR8* :;:9Ь;<8|;2Cb8 +|;+<9;<:+<8 +9 8+<;98|; +|;;:;\98+9++<9+<8+<9 +<98+<;99 89++|;8:;\9 +9<89+;8v* +;88+9;<+<9\9+;8vL* ::9\:;\99+Ь;8v3 * 8<::<:;\99+;8vC,* 8+<8<9+<::;\99+;8vS :+:+<8;; 8l::8l9+ +b +:: ; +l9+,9+98<+<::\+09 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8 8,+:\+: 9 +<: ;r :;;*+<9;2 9 +;9 + ;+<98+<888:+;<8|9; +r :;88|* 9 8r::;\9;<;++<;9<+<9;*9 :;\:::* : ; 9 8r ; ; 8 :8|+|;+<9+<9+<9;:8|+|;+<98r 9 9:<:: 8 +<:\;+9; +2 9::;\9+:*8:;;<;+<8 9 :9\+;8 + : 8+;+9; 9 +9;*+<;+<9+:*8+<;<+9; +2 9+9 8 +<8+<9+0: ; + +<9:+;8 9 +; 9 +<9+;+9 8 +<9\8+9Ӡ: ;R 8 ;88|9 + 8+<9; +" ;;<+<88 : 8+<*98r + :+<+|:;\998 + ;8:;\:8 + +<;9<;8|9;:8|+|;+<98|;2 9 +:: +2 :+<:|8|9 +2 9+|+<99 :9\+; : +